eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Remont ul. WillowejOgłoszenie z dnia 2023-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont ul. Willowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Urząd Miasta Włocławek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 54 414 00 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,141195,bff62f0cbcac179e7a1d322bf1325203.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont ul. Willowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0973f143-5c4b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00497077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060399/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.48 Remont ul. Willowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414157

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.41.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 695009,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu ulicy Willowej w zakresie wykonania na-wierzchni bitumicznej na działce nr 18,16/3 Obręb : 0081 WŁOCŁAWEK KM 8/1, Dz nr 76,77,106/11 Obręb 0072 WŁOCŁAWEK KM 7/2 we Włocławku długości 689 mb. Remont zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z masy mineralno — asfaltowej, ułożonej w dwóch warstwach oraz regulację wysokościową urządzeń obcych.

Roboty rozbiórkowe
1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 2.1.
2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej na głębokość 9cm z odwiezieniem destruktu na składowisko
w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru, na terenie miasta Włocławek.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralną część niniejszej SWZ.

Roboty nawierzchniowe
1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 3.1 do 3.6.
2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:
- Oczyszczenie frezowanej nawierzchni i warstwy wyrównawczej.
- Skropienie nawierzchni sfrezowanej i warstwy wyrównawczej asfaltem lub emulsją asfaltową.
- Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W -w ilości 125 kg/m2.
- Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S – grubość 4 cm.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralną część niniejszej SWZ.

BRD, oznakowanie pionowe i poziome
1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 4.1 do 4.5.
2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:
- Montaż wyniesionego przejścia dla pieszych.
- Montaż oznakowania pionowego.
- Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masą termoplastyczną o grubości 3 mm,
gładkie z mikrokulami.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralną część niniejszej SWZ.

Roboty wykończeniowe
1. Zakres robót objętych zamówieniem zawiera Kosztorys Ofertowy pozycja 5.1 do 5.4.
2. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:
- Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – wpustów ulicznych, włazów kanałowych, oraz zaworów wodociągowych i gazowych.
- Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót przedstawione są w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych, stanowiących integralną część niniejszej SWZ.

Zestawienie powierzchni
—powierzchnia jezdni - 4465,76 m2


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w dokumentacji projektowej oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 4 do SWZ).

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Willowej, w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).
W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
- likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,
- odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej
niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
- odtworzenie oznakowania (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, Wydziałem Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej
i Transportu we Włocławku),
- roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, sporządzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu,
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

W przedmiotowych lokalizacjach mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci
na ich rzecz, bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane, w szczególności polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektów budowlanych. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót.
Okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia- zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę ale nie mniej, niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego ( maksymalnie 80 miesięcy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 879652,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 879652,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 879652,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Inżynieryjno – Drogowa DROGTOM sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 911356269

7.3.3) Ulica: ul. Krzywa Góra 8/10

7.3.4) Miejscowość: Włocławek

7.3.5) Kod pocztowy: 87-800

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 879652,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.