eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w KępnieOgłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8bafd90f-5c11-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00423711/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1396074,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest realizacja zadania p.n. "Budowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie", w zakresie określonym w dokumentacji projektowej w tym m.in.:
wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie jezdni z betonu asfaltowego szerokości 6m długości 518mb, skrzyżowań, zjazdów publicznych i indywidualnych, ciągu pieszo - rowerowego z betonu asfaltowego szerokości 3m długości około 420mb, kanału technologicznego, robót wykończeniowych i oświetlenia, wykonanie odwodnienia - wpusty uliczne.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SWZ.

Zamówieniem objęte są również:
a) Wykonawca będzie musiał uwzględnić w swoim harmonogramie prac współpracę z wykonawcą sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Bractwa Kurkowego zleconej przez spółkę "Wodociągi Kępińskie sp. z o.o."
b) Wykonanie, montaż i aktualizacja w okresie realizacji i gwarancji tablicy informacyjnej
Tablicę umieszcza się w momencie rozpoczęcia prac budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.
Tablica powinna zawierać następujące informacje:
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,
Informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z państwowych funduszy celowych,
Nazwę funduszu,
Nazwa zadania objętego dofinansowaniem,
Kwotę udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu,
Wzór tablicy jest dostępny na stronie resortu infrastruktury: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne ,
Tablica informacyjna zawierająca niezbędne informacje, powinna mieć minimalny rozmiar: 80 cm x 120 cm.
a) zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym,
b) regulacja wysokościowa włazów studzienek,
c) wykonanie oznakowania pionowego i wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem,
d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (mapa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zatwierdzona przez Starostę Kępińskiego,
e) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacji,
f) wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót,
g) pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic,
h) wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
i) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
j) zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
k) inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.

Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2208060,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3315808,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2208060,7 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191810367

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2208060 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.