eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zakup mebli biurowych, krzeseł i foteli oraz mebli metalowych na wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego w KielcachOgłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup mebli biurowych, krzeseł i foteli oraz mebli metalowych na wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. IX Wieków Kielc 3

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-516

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://sejmik-kielce.logintrade.net/zapytania_email,140651,9d04e374d475742a77a89608d84dc666.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup mebli biurowych, krzeseł i foteli oraz mebli metalowych na wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bfc7326d-5602-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054497/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.59 Zakup mebli biurowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane przez UE ze środków EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna, Działanie nr 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego, projekt „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia oraz wynajem powierzchni biurowej w ramach RPOWŚ 2014-2020”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406031

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK-III.272.1.81.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 68000,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych na wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wraz z ich rozładunkiem i montażem w siedzibach zamawiającego, w miejscach przez niego wskazanych.
2. Zakres ilościowy zamówienia:
1) Kontener z szufladami I - 5 szt.;
2) Kontener z szufladami II - 2 szt.;
3) Podstawki pod monitor - 18 szt.;
4) Szafka wysoka I - 6 szt.;
5) Szafa aktowa I - 6 szt.;
6) Szafa ubraniowa I - 1 szt.;
7) Biurko - 10 szt.;
8) Stół konferencyjny - 20 szt.;
9) Biurko gabinetowe prawe - 1 szt.;
10) Lada z nadstawką i łącznikiem -1 szt.;
11) Stolik - 1 szt.;
12) Biurko - 26 szt.;
13) Kontener z szufladami III - 10 szt.;
14) Kontener szafka - 6 szt.;
15) Stół - 5 szt.;
16) Szafka wysoka II - 8 szt.;
17) Szafa aktowa II - 8 szt.;
18) Szafa ubraniowa II - 5 szt.;
19) Wieszak - 1 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - część I zamówienia (SOPZ).
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości, fabrycznie nowy i kompletny oraz aby spełniał wszystkie wymagane standardy i normy. Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 68000,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli metalowych na wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wraz z ich rozładunkiem i montażem w siedzibach zamawiającego, w miejscach przez niego wskazanych.
2. Zakres ilościowy zamówienia:
1) Szafa metalowa – 7 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - część II zamówienia (SOPZ).
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości, fabrycznie nowy i kompletny oraz aby spełniał wszystkie wymagane standardy i normy. Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39131100-0 - Regały archiwalne

4.5.5.) Wartość części: 11537,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup krzeseł i foteli na wyposażenie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wraz z ich rozładunkiem i montażem w siedzibach zamawiającego, w miejscach przez niego wskazanych.
2. Zakres ilościowy zamówienia:
1) Fotel obrotowy gabinetowy – 2 szt.;
2) Krzesło obrotowe z zagłówkiem – 202 szt.;
3) Krzesło konferencyjne – 63 szt.;
4) Krzesło składane – 2 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - część III zamówienia (SOPZ).
4. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był wysokiej jakości, fabrycznie nowy i kompletny oraz aby spełniał wszystkie wymagane standardy i normy. Meble muszą być wykonane z fabrycznie nowych i bezpiecznych materiałów dopuszczonych do obrotu i użytku na terenie RP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39112000-0 - Krzesła

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39113100-8 - Fotele

4.5.5.) Wartość części: 205058,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 19

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 19

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68920,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167886,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68920,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FMG Michał Grzybowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732589360

7.3.3) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 247

7.3.4) Miejscowość: Kamienica Polska

7.3.5) Kod pocztowy: 42-260

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68920,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.