eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chroberz › Remont sanitariatówOgłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont sanitariatów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291156386

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Chroberz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-425

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3564003

1.5.8.) Numer faksu: 41 3564024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsrchroberz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsrchroberz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45752b5f-5c5b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sanitariatów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45752b5f-5c5b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00140554/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont sanitariatów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414301

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR-2710/4/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 396079,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont sanitariatów w budynku internatu
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
1/ Prace przygotowawcze,
2/ Roboty rozbiórkowe (demontaż istniejących drzwi i urządzeń sanitarnych , wykucie starych
posadzek i rozebranie okładzin ściennych),
3/ Roboty murarskie (wyburzanie ścianek działowych i montaż nowych),
4) Licowanie ścian płytkami i wykonanie posadzki z płytek podłogowych,
5) Montaż armatury i przyrządów sanitarnych,
6) Wykonanie instalacji elektrycznej w tym montaż gniazd, wyłączników , opraw oświetleniowych,
7) Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
8) Wykonanie wentylacji mechanicznej,
9) Wykonanie instalacji c.o. z odbiornikami ciepła w sanitariatach na drugim piętrze,
10) Wykonanie sufitu podwieszanego,
11) Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,
12) Gruntowanie, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów,
13) Uporządkowanie terenu robót w tym wywiezienie gruzu z rozebranych konstrukcji .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 401270,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 401270,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 401270,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Expertus Ae sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591981915

7.3.3) Ulica: Wesoła 51

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-363

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 401270,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.