eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › 45/TP1/SZP-2/2023 Montaż witryn aluminiowych przeciwpożarowych na korytarzach budynku "D" Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie.Ogłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
45/TP1/SZP-2/2023 Montaż witryn aluminiowych przeciwpożarowych na korytarzach budynku „D” Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ŚNIADECKICH 2

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@tu.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tu.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

45/TP1/SZP-2/2023 Montaż witryn aluminiowych przeciwpożarowych na korytarzach budynku „D” Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-147e07a5-8212-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027692/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Montaż witryn aluminiowych na korytarzach budynku D przy ul. Racławickiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-147e07a5-8212-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne) oraz poczty elektronicznej Zamawiającego szp@tu.koszalin.pl z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu Platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”;
2) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania;
3) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie;
4) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”;
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza);
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia;
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl w zakładce „Zgłoś problem”;
8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415);
9) Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta oraz dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, składane są w oryginale w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
10) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z
oryginałem;
11) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem;
12) Ciąg dalszy opisu znajduje się w rozdziale XI ust. 2 SWZ.
13) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty w niniejszym postępowaniu został opisany w rozdziel XI ust. 3 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące RODO zawiera rozdział XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 45/TP1/SZP-2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegającego na montażu witryn aluminiowych przeciwpożarowych na korytarzach budynku „D” Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie w zakresie określonym w SWZ oraz zgodnie z dokumentacją projektową tj. Przedmiarem robót - załącznik nr 6 do SWZ, Rysunkiem (szkicem stolarki) – załącznik nr 7 do SWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 8 do SWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wstawienie trzech aluminiowych witryn przeciwpożarowych, na parterze budynku „D” Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie;
2) Budynek „D” jest dwupiętrowym budynkiem dydaktycznym połączonym korytarzami z innymi budynkami dydaktycznymi. Na korytarzach w/w budynku należy zamontować trzy witryny aluminiowe celem wydzielenia stref pożarowych w budynku.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje montaż trzech witryn aluminiowych na korytarzach budynku „D”. Witryny o klasie odporności ogniowej minimum EI60 o wymiarach zgodnych z kosztorysem. Witryny należy osadzić oraz wykonać niezbędne towarzyszące roboty budowlane w postaci zatynkowania i pomalowania przyległych ścian (powierzchnie zgodnie z kosztorysem). Ponadto na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymania czystości w budynku w trakcie i po wykonanych robotach budowlanych i instalacyjnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zmówienia stanowi zwarty kompleks. Podzielenie zamówienia na zadania groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zmówienia, a także potrzebą skoordynowania działań rożnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy (licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez obydwie strony).
5. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową potwierdzoną protokołem odbioru końcowego, płatną w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia wraz z podpisanym protokółem odbioru końcowego robót i dokumentem rozliczeniowym.
6. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę (w ofercie) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania ich nazw, jeżeli są już znani na tym etapie.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy, jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu.
9. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) C - cena brutto - 60%, sposób oceny: minimalizacja
2) G – okres gwarancji - 40%, sposób oceny: maksymalizacja
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką – po uwzględnieniu wagi – może osiągnąć oferta po zsumowaniu ww. kryteriów, wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4);
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów, które należy złożyć przez Wykonawcę w ofercie:
1) Formularz ofertowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w postaci elektronicznej – załącznik nr 2 do SWZ - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, które wykonają poszczególni Wykonawcy (jeśli dotyczy) – załącznik nr 3 do SWZ - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna zgodnie z zapisami rozdziału X SWZ;
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, w postaci elektronicznej (jeśli dotyczy) - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa;
6) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy) - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa.
2. Dokument wskazany w ust. 1 pkt 1 stanowi ofertę Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2020 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr 78 1160 2202 0000 0005 6948 1744 prowadzone w Bank Millennium, z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu nr 45/TP1/SZP-2/2023 pn. Montaż witryn aluminiowych przeciwpożarowych na korytarzach budynku D Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie”

Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego:
IBAN: 78 1160 2202 0000 0005 6948 1744
BIC/SWIFT: BIGBPLPWXXX

5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, 3 i 4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Nieprawidłowe będzie przekazanie zamawiającemu kopii/skanu dokumentu wadialnego).
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej), przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie projektowane postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób składania oferty został opisany w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy” oraz w rozdziale XI ust.3 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ustawy PZP, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zakresu rzeczowego zamówienia w terminie maksymalnym 70 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy (Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy).
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:
1) Dostarczenia pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do podpisania umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej), przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców;
3) Kosztorys ofertowy - sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej, jako sumy iloczynu liczby jednostek przedmiarowych robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych kosztów pośrednich i zysku. W kosztorysie należy podać ceny jednostkowe robót. Podatek od towarów i usług należy doliczyć na końcu kosztorysu ofertowego;
4) Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.