eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościan › Remont drogi powiatowej nr 3969P ul. Poznańska w KościanieOgłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 3969P ul. Poznańska w Kościanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH,KOŚCIAN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411111810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gostyńska 38

1.5.2.) Miejscowość: Kościan

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655127418

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.buchert@zdp.koscian.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.koscian.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7f584492-5846-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej nr 3969P ul. Poznańska w Kościanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f584492-5846-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023875/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont drogi powiatowej nr 3969P ul. Poznańska w Kościanie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00407334

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP.262.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z „Remontem drogi powiatowej nr 3969P ul. Poznańska w Kościanie”.
Zakres robót:
Wymiana zniszczonej podbudowy jezdni, frezowanie i wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną, położenie warstwy ścieralnej, wymiana kratek ściekowych na przykrawężnikowe, wymiana ścieku i częściowo krawężników, wymiana pobocza pofrezem szer.50 cm, nowe oznakowanie poziome, częściowe przełożenie nawierzchni chodnika i drogi rowerowej.
Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna , przedmiary robót i projekty budowlane. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza ofert częściowych. Robota budowlana będąca przedmiotem zamówienia jest do wykonania w jednym ciągu drogi, w jednej technologii, co do której mają zastosowanie te same przepisy i podział byłby bezzasadny. Na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych, w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych w miejscach, w których zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
Ilekroć w niniejszej SWZ wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do wyeliminowania lub uprzywilejowania niektórych wykonawców to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a wskazanie ma charakter przykładowy.

. Jeżeli na przebudowywanym odcinku drogi przewidziana jest rozbiórka albo demontaż to wówczas:
a. znaki drogowe, studnie rewizyjne, kratki ściekowe należy zwrócić do ZDP w Kościanie (ul. Gostyńska 38).
b. destrukt, nieuszkodzone płytki, kostkę , bariery ,obrzeża owinięte w folię na paletach, krawężniki, trylinka i bloczki betonowe luzem należy zwrócić na Plac w Racocie.
Wszystkie pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje w swoim zakresie.
Pas drogowy na dzień odbioru musi być wykoszony i uporządkowany na całej szerokości przebudowanego odcinka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4268308,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5678350,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4268308,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" Gostyń

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6961425086

7.3.4) Miejscowość: Grabonóg

7.3.5) Kod pocztowy: 63-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4268308,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.