eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont dachu na budynku gospodarczym w BartążkuOgłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu na budynku gospodarczym w Bartążku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Bartążek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00007948000169

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartążek, ul. Warmiński Las 46

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-687

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdbartazek@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka naukowo- badawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu na budynku gospodarczym w Bartążku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-949611f9-820e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074011/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace modernizacyjne na budynku gospodarczym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-949611f9-820e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem
1.1. Portalu e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/; skrzynka: ePUAP: / ePUAP: ZDBartazek/SkrytkaESP w zakresie składania ofert, zmiany i wycofania oferty,
1.2. Portalu e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub poczty elektronicznej na adres: zdbartazek@wp.pl w zakresie zadawania pytań, wezwań, uzupełnień, składania wyjaśnień, oświadczeń.
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ezamowieniach i ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ezamowieniach i ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wymaga, aby dokumenty składane były pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej:
1. podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.) lub
2. podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653 i 730).
3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Pod pojęciem postaci elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan) opatrzony podpisem zaufanym (e-Puap) bądź osobistym (przy użyciu e-dowodu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 8/ZDB/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja dachu budynku gospodarczego objętego ochroną konserwatorską, w zakresie: robót rozbiórkowych (rozebranie elementów więźb dachowych- ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm, rozebranie elementów więźb dachowych- deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu- krokwie koszowe, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu- płatwie, wymiana elementów konstrukcyjnych dachu- nadproża lukarny, rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku- obicie lukarny, rozbiórka kominów do wysokości połaci dachowych (kra-wędzie krokwi)), roboty dekarskie (deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej poniżej 20%, pokrycie dachów papą termozgrzewalną grub. 4.2 mm na podłożu drewnianym jednowarstwowo, na gwoździe, PYE PV 200-S4, pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm jedno-warstwowe- PVE-PV 250 S5, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy cynkowo- tytanowej- ściany lukarny, kominy i kosze, mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i sr. do 10 mm do mocowania obróbek blacharskich, osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach do mocowania obróbek blacharskich, wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej- wiatrownice, montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą), instalacja odgromowa (badania i pomiary instalacji piorunochronnej, demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym, wykonanie nowej instalacji odgromowej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1/ Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich dwóch latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlaną o wartości brutto nie niższej niż 450 000,00 zł. Wykazane roboty budowlane muszą zawierać w swoim zakresie roboty dekarskie oraz co najmniej jedna z wykazanych robót była wykonana w obiekcie zabytkowym.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana liczba robót budowlanych nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykonać 2 roboty budowlane określone powyżej. Ta sama zasada dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby.
2/ Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże następujące osoby skierowane przez niego do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, art. 14 ust. 1 pkt. 2 lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 pkt. 3 oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646, z późn. zm.);
3/ Warunkiem złożenia oferty jest wcześniejsza wizja lokalna miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Każdy z Wykonawców musi dokonać wizji lokalnej w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 25 Projektu Umowy, w tym m.in.: zmiana terminu, zmiany kierownika budowy, zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie e-zamowienia, (wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego / ePUAP: ZDBartazek/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.