eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › Zakup i utwardzenie dróg gminnych płytami drogowymi typu YOMB w podziale na 7 części.Ogłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zakup i utwardzenie dróg gminnych płytami drogowymi typu YOMB w podziale na 7 części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675468

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 10 Lutego 29

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 673-56-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gmina.puck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_puck

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i utwardzenie dróg gminnych płytami drogowymi typu YOMB w podziale na 7 części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d819966e-5392-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00495258

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011172/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Zakup i utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB w podziale na 7 części.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00397836

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.25.2023.AR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I. Zakup i utwardzenie płytami YOMB w miejscowościach: Domatowo ul. Ofiar Piaśnicy, Domtówko -Mała Piaśnica, Leśniewo ul. Kwiatowa i Leśniewo ul. Nad Strumieniem, Nad Potokiem, Bystra;
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dla każdej części w załączniku nr 6, 6.1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 505701,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II. Zakup i utwardzenie płytami YOMB w miejscowościach: Łebcz ul. Królewska; Starzyński Dwór ul. Brzozowa
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dla każdej części w załączniku nr 6, 6.1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 228943,09 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III. Zakup i utwardzenie płytami YOMB w miejscowościach: Mrzezino ul. Jesionowa, Smolno ul. Jaśminowa, Brzozowa i Lipowa oraz Osłonino ul. Leśna;
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dla każdej części w załączniku nr 6, 6.1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 289918,70 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć IV. Zakup i utwardzenie płytami YOMB w miejscowościach: Połchowo ul. Żytnia i Rekowo Górne ul. Leśna,
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dla każdej części w załączniku nr 6, 6.1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 114471,54 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V. Zakup i utwardzenie płytami YOMB w miejscowościach: Połczyno BIS ul. Dębowa, Połczyno BIS ul. Nowa, Połczyno BIS ul. Różana, Połczyno BIS ul. Widokowa;
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dla każdej części w załączniku nr 6, 6.1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 246829,27 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI. Zakup i utwardzenie płytami YOMB w miejscowościach: Żelistrzewo ul. Morska, Widokowa i Lazurowa, Żelistrzewo ul. Kwiatowa oraz Żelistrzewo ul. Brzozowa;
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dla każdej części w załączniku nr 6, 6.1 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 179661,30 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII. Utwardzenie płytami YOMB w miejscowościach: Łebcz ul. Żytnia.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dla każdej części w załączniku nr 6 i 6.2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.5.5.) Wartość części: 20666,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 403170 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 607484,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 403170 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANDAR Andrzej Szczęsny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881034609

7.3.3) Ulica: Ziołowa 3,

7.3.4) Miejscowość: Połczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 84-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 403170 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Smolno ul. Jaśminowa, Brzozowa i Lipowa oraz Osłonino ul. Leśna;
W dniu 02 października 2023 roku o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert. Do tego terminu wpłynęły 4 oferty od Wykonawców:

1. Firma Usługowo – Handlowa JMG Jarosław Liss
Ul. Lipowa 7, 84-107 Kłanino 522.591,33 zł.
2. SANDAR Andrzej Szczęsny
Połczyno, ul. Ziołowa 3, 84-100 Puck 309.898,00 zł.
3. OL-TRANS Hewelt sp. z o.o.
Ul. Lipowa 6, 84-123 Mrzezino 552.118,86 zł.
4. Usługi Kom.-Trans. Prace Ziemne Koparką i
Brukarstwo DAKON Emil Jurkowski
Mierzyno 1A 478.880,00 zł.

1. W dniu 3 października 2023 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy SANDAR Andrzej Szczęsny, Połczyno, ul. Ziołowa 3, 84-100 Puck o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Cena całkowita złożonej przez Wykonawcę oferty wynosząca dla cz. III – 309.898,00 zł. brutto jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy PZP. Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów do dnia 6 października 2023 r., natomiast Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień.
Wobec tego Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.


2. Oferta z najniższą ceną w przedmiotowym postępowaniu to 478.880,00 zł. złożona przez Wykonawcę: Usługi Kom.-Trans. Prace Ziemne Koparką i Brukarstwo DAKON Emil Jurkowski Mierzyno 1A, przewyższa kwotę 356.600,00 zł. brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 260 ustawy, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla cz. III.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 152012 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216538,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 152012,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANDAR Andrzej Szczęsny ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881034609

7.3.3) Ulica: ul. Ziołowa 3

7.3.4) Miejscowość: Połczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 84-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 152012 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 337132 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 477539,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 337132 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANDAR Andrzej Szczęsny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881034609

7.3.3) Ulica: ul. Ziołowa 3

7.3.4) Miejscowość: Połczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 84-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 337132 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 347990 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 493267,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 347990 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANDAR Andrzej Szczęsny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881034609

7.3.3) Ulica: ul. Ziołowa 3

7.3.4) Miejscowość: Połczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 84-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 347990 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19824 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57195 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19824 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SANDAR Andrzej Szczęsny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881034609

7.3.3) Ulica: ul. Ziołowa 3

7.3.4) Miejscowość: Połczyno

7.3.5) Kod pocztowy: 84-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19824 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.