eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica (II)Ogłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84b457df-6741-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00495050

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019616/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych Gminy Kruszwica (II)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447294/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 161936,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 14 dni od dnia zawarcia umowy

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszwica o nawierzchni bitumicznej.

Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje:
- wbudowanie MMB w ilości 20 Mg na gorąco

Zakres prac związanych z uzupełnieniem ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco obejmuje:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca do napraw
- wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów
- oczyszczenie uszkodzonych miejsc z wywozem i utylizacją urobku
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm do wysokości dolnej nawierzchni bitumicznej
- skropienie naprawionego miejsca emulsją asfaltową C60B3ZM w ilości 0,5 kg/m2.
- rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70) oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70) dla KR 2 układanej ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełaczy i walców stalowych lub zagęszczarek w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzenia
- zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki
- uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie
- zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu.

Zamówienie w zakresie wykonania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco – nakładka w miejscowości Racice (zgodnie z przedmiarem) obejmuje:

- wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku na poszerzeniach
- wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych na zimno na gr. do 4 cm
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach
- wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 20 cm na poszerzeniach
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne i niebitumiczne
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – na poszerzeniach
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm – na poszerzeniach
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno – asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie na ciągu głównym
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
- uprzątnięcie miejsca po wykonanym remoncie
- zdjęcie urządzeń zabezpieczających i oznakowania pionowego oraz udostępnienie miejsca remontowanego odcinka do ruchu

a) Miejsca remontów wraz z wskazaniem drogi (z zaznaczeniem farbami punktów napraw), dokona przedstawiciel Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy protokólarnie w dniu zawarcia umowy.
b) Odbiór robót musi być dokonany protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego
i Wykonawcy.
c) Remonty będą wykonywane na drogach gminnych w Gminie Kruszwica i na terenie miasta Kruszwica.
d) Zamówienie obejmuje wykonanie wszystkich niżej wymienionych czynności, czego rezultatem będzie remont dróg w ilości:
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia ręcznie: 20 Mg
- Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną na gorąco – nakładka w miejscowości Racice zgodnie z przedmiarem robót.
e) Wykonawca zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt techniczny. Sprzęt niżej wymieniony musi być w pełnej sprawności, gotowy do przedstawienia komisji przetargowej:
- piła do cięcia asfaltu - 1 szt.
- młot pneumatyczny - 1 szt.
- sprężarka (dmuchawa) do usuwania nieczystości i pyłów - 1 szt.
- nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni - 1 szt.
- zagęszczarka płytowa lub walec - 1 szt.
- skrapiarka do emulsji - 1 szt.
- samochód z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym - 1 szt.
- samochód wywrotka 5t - 1 szt.
- układarka mas bitumicznych wyposażona w sterownik elektroniczny oraz deskę wibracyjną lub sprzętem równoważnym – 1 szt.
- szczotka mechaniczna – 1 szt.
- samojezdna skrapiarka lepiszcza wyposażona w urządzenie pomiarowe oraz mechanizm regulacyjny, który zapewnia równomierne rozłożenie lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym –1 szt.
- frezarka do nawierzchni – 1 szt.
- walec statyczny– 1 szt.
2. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym pracownik budowy – prace drogowe jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w §19 wzoru umowy.
3. Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 181600,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 699698,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 181600,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „TRANS - POM” Piotr Pomagier

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5561163802

7.3.3) Ulica: ul. Niepodległości 44

7.3.4) Miejscowość: Kruszwica

7.3.5) Kod pocztowy: 88-150

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 181600,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.