eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wałcz › Przebudowa i rozbudowa ul. Tęczowej, ul. Bankowej, ul. Robotniczej i Placu Zesłańców Sybiru, w Wałczu, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.Ogłoszenie z dnia 2023-11-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przebudowa i rozbudowa ul. Tęczowej, ul. Bankowej, ul. Robotniczej i Placu Zesłańców Sybiru, w Wałczu, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Wałcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Wałcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@umwalcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipwalcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa ul. Tęczowej, ul. Bankowej, ul. Robotniczej i Placu Zesłańców Sybiru, w Wałczu, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9d0c3e3-839b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00494931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9d0c3e3-839b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania do Platformy e-Zamówienia. Pozostałe informacje zawarte są w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 269 ust. 2 ustawy pzp, prawa o których mowa w art. 15 (dostęp do
danych) i art. 16 (prawo do sprostowania) rozporządzenia 016/679 „RODO”, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do
zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRP.271.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie:
„Przebudowa i rozbudowa ul. Tęczowej, ul. Bankowej, ul. Robotniczej i Placu Zesłańców Sybiru, w Wałczu, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”,
obejmująca działki nr: 4043, 4041/2, 4044/2, 3994, 3975, 3997, 5544/5, 3966/2, 4040, 3999, 4041/1, 3972, 3973, 5531, 3977, 4002, zgodnie z załącznikiem graficznym.
Zakres prac projektowych w obrębie w/w działek, przedstawiono na załączonej koncepcji planu zagospodarowania terenu – branża drogowa oraz branże instalacyjne, będących integracyjną częścią opracowanego PFU.
1. Dokumentacja obejmować powinna:
a) W branży drogowej:
1) przebudowę wraz z rozbudową ul. Tęczowej, Królowej Jadwigi, Robotniczej, Bankowej, Dąbrowskiego, pl. Zesłańców Sybiru, w technologii bitumicznej, a także pozostałych dróg wewnętrznych, w technologii kostka betonowa, stanowiących zakres przedmiotowego opracowania,
2) Przebudowę skrzyżowań:
• ul. Bankowej z ul. Dąbrowskiego,
• ul. Robotniczej z ul. Dąbrowskiego,
• ul. Tęczowej z ul. Kilińszczaków,
3) Przebudowę skrzyżowania zwykłego ulic Tęczowej, Królowej Jadwigi, Pl. Zesłańców Sybiru i Robotniczej - na skrzyżowanie typu rondo,
4) Przebudowę ul. Kościuszkowców w obrębie kanału rz. Pilcy, polegającą na likwidacji istniejącego wyjazdu z postoju TAXI oraz na dostosowaniu istniejącego przejścia dla pieszych na przejście pieszo-rowerowe,
5) Przebudowę drogi wewnętrznej, obsługującej istniejące obiekty usługowe oraz stanowiącą dojazd do postoju taxi,
6) Przebudowę i budowę miejsc postojowych, zjazdów i chodników, zlokalizowanych wzdłuż w/w ulic,
7) Budowę ścieżki pieszo-rowerowej nad kanałem rz. Pilcy – (z płyt żelbetowych mostowych) oraz na dalszym odcinku ulic Bankowej i Dąbrowskiego, w technologii bitumicznej,
8) Inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z projektem wycinki kolidującej zieleni z projektowanym przedsięwzięciem,

b) W branży mostowej:
1) przebudowę przepustu, zlokalizowanego w ciągu ul. Dąbrowskiego, polegającą na jego wydłużeniu, którego wymaga zaprojektowana w tym miejscu ścieżka rowerowa,
2) budowę kładki dla pieszych nad kanałem rz. Pilcy, która połączy istniejące skwery, usytuowane po obu stronach w/w kanału,
3) remont/przebudowę przepustu nad rz. Pilcą, usytuowanego w ciągu ul. Bankowej, zgodnie z zaleceniami przeglądu podstawowego (rocznego), wykonanego w 2020r. – (w załączeniu do SWZ),

c) W branży architektonicznej:
1) Przebudowę istniejącego placu targowego na teren rekreacyjny – zielony wraz z zaprojektowaniem elementów małej architektury oraz wydzieleniem stref handlowych z pawilonami,

d) W branży sanitarnej:
1) Zaprojektowanie przebudowy istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej, poprzez dostosowanie lokalizacji wpustów do docelowego układu drogowego, sprawnego odbioru wód opadowych oraz rewizji istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej (do przyległych posesji),

e) W branży elektrycznej:
1) Przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego i parkowego wraz z wymianą opraw sodowych na oprawy typu LED, spowodowaną zmianami w planie zagospodarowania terenu oraz wymaganiami technicznymi oświetlenia ulic i przejść dla pieszych,
2) Przebudowę stacji transformatorowej, zlokalizowanej na dz. nr 3970, polegającą na przeniesieniu jej, na przedłużeniu linii kablowych nn i sN, w granicach dz. nr 5531,

f) W branży telekomunikacyjnej:
1) Projekt budowy kanału technologicznego lub uzyskanie od właściwego Ministra zwolnienia z budowy kanału teletechnicznego.

g) Koncepcję planu zagospodarowania terenu, która zawierać będzie wszystkie w/w branże oraz będzie podlegać uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

h) We wszystkich branżach:
1) Usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną kolidującą z docelowym zagospodarowaniem terenu,
2) Uwzględnienie wszystkich wymagań Inwestora, które przedstawione zostały w opracowanym PFU, dotyczących prac projektowych, stanowiącym załącznik do niniejszego SWZ.
2. Zakres dokumentacji projektowej - branża drogowa, sanitarna – kanalizacja deszczowa, elektryczna, telekomunikacyjna:
1) Mapa do celów projektowych - 1 egz.
2) Badania geologiczne w ciągu w/w ulic - min. 6 odwiertów badawczych, o głęb. min. 3m, - 1 kpl.
3) Projekt zagospodarowania terenu - (branża drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna) - 3 egz.
4) Projekt architektoniczno-budowlany - (branża drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna) - 3 egz.
5) Projekt techniczny - (branża drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, telekomunikacyjna) - 3 egz.
6) Projekty budowlano - wykonawcze na usunięcie wszelkich kolizji sieciowych, których konieczność wykonania zostanie stwierdzona przez ZUD lub właścicieli sieci - 3 egz.
7) Projekt stałej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami - 2 egz.
8) Projekt wycinki kolidującej zieleni z projektowanym przedsięwzięciem - 2 egz.
9) Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) – wszystkie branże - 1 kpl.
10) Kosztorys inwestorski i ofertowy – wszystkie branże - 1 kpl.
11) Przedmiary robót – wszystkie branże - 1 kpl.
12) Uzyskanie od Starosty Powiatowego w Wałczu decyzji zezwalającej na wycinkę kolidującej zieleni - 1 egz.
13) Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, które wymagane są przepisami prawa dla docelowego zakresu opracowania, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy decyzji/zgodzie wodnoprawnej - 1 kpl.
14) Uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zakresu ujętego w załączonym PFU wraz z niezbędnymi opiniami, decyzjami i uzgodnieniami pozwalającymi na zrealizowanie zamierzenia budowlanego, uwzględniając jego pełną funkcjonalność z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dopuszcza się podział zamierzenia budowlanego i uzyskanie więcej niż jednej decyzji - 1 kpl.
15) Sporządzenie docelowych projektów zmiany stałej i czasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i zatwierdzeniem projektów - 3 egz.
16) Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót - 1 kpl.
17) Wersja elektroniczna dokumentacji, w tym kosztorysy w formacie ath - 1 egz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) posiadanie doświadczenia:
Wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną dokumentację projektowo - kosztorysową, polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg, wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej, o wartości 200 000zł (brutto)
b) dysponują osobami:
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
• co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję głównego projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, bez ograniczeń;
• co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;
• co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia architekta, bez ograniczeń;
• co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń;
• co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-01 12:01

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.