eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zegrze › Przegląd i konserwacja wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem i utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowychOgłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przegląd i konserwacja wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem i utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142917040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juzistek 2

1.5.2.) Miejscowość: Zegrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-131

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Jednostka wojskowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przegląd i konserwacja wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem i utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b271c4a1-6cc9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067622/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Konserwacja dźwigów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460593/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/9/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 262786,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd i konserwacja wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych znajdujących się na terenach kompleksów Celestynów, Zegrze, Zegrze Płd., Wesoła, Rembertów, Pilawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Kazuń, Pomiechówek, Ostrów Mazowiecka będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

4.5.3.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.5.5.) Wartość części: 1984,50 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przegląd i konserwacja wraz z naprawą i nadzorem technicznym nad funkcjonowaniem utrzymaniem w ciągłej sprawności i gotowości urządzeń dźwigowych znajdujących się na terenach kompleksu Białobrzegi będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

4.5.3.) Główny kod CPV: 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów

4.5.5.) Wartość części: 129408,75 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie składania ofert tj. do dnia 05.12.2022 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym, zgodnie z treścią art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.