eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo.Ogłoszenie z dnia 2023-11-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.8.) Numer faksu: (55) 247 36 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowydworgdanski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ace5d43e-5154-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00494109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038573/32/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 SR.272.rb.41.2023.RG "Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392163

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SR.272.rb.41.2023.RG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Wiśniówka;

Lokalizacja
Inwestycja znajduje się na terenie Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna: 221004_2 Stegna, obręb ewidencyjny: 0001 Bronowo, działka nr 210.
Wytyczne do prac budowlanych
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.
Zakres robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na odcinku ok. 990 m. Przebudowa polega między innymi na dostosowaniu szerokości jezdni do jej klasy. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 6,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,75 m. Istniejącą nawierzchnię należy sfrezować i odpowiednio ukształtować spadki poprzeczne w kształcie daszkowym.
Konstrukcja drogi
Konstrukcja jezdni – nowa konstrukcja:
• 4 m warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA I IS,
• 9 cm warstwa wiążąca MMA AC 16W 50/70,
• ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m,
• 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Podłoże gruntowe zagęszczone do Is>=1,0 doprowadzone do nośności G1.
Konstrukcja jezdni nakładka:
• 4 cm warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S,
• min. 9 cm warstwa wiążąca MMA AC 16W 50/70,
• ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m.
Konstrukcja wjazdów z kostki betonowej:
• 8 cm kostka betonowa,
• 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
• 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja poboczy i wjazdów z kruszywa:
• 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 30cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja utwardzenia z kruszywa:
• 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 30cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Drzewa kolidujące z projektowanym zakresem należy usunąć zgodnie z decyzją Wójta Gminy Stegna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1200000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Tuja;
Lokalizacja
Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Nowy Dwór Gdański, jednostka ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański, obręb ewidencyjny: 0019 Tuja, działka nr 95.
Wytyczne do prac budowlanych
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.
Zakres robót: przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku ok 990 m.
Przebudowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, jednocześnie doprowadzając ją do właściwej klasy szerokości, tj. 5,5 m. Przyjęto również szerokość pobocza 0,75 m.


Konstrukcja drogi Konstrukcja jezdni:
• 4 cm warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA I IS,
• 9 cm warstwa wiążąca MMA AC 16W 50/70,
• Ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m,
• 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Podłoże gruntowe zagęszczone do Is>=1,0 doprowadzone do nośności G1.
Konstrukcja wjazdów z kruszywa:
• 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 30cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
W przypadku pojawienia się warstw nienośnych należy je wymienić na pospółkę aż do warstw nośnych. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą.
Podbudowę należy wykonać w równych warstwach na podłożu gruntowym zagęszczonym do Is=1,00.
Jezdnia wykonana bez krawężnika z warstwami pochylonymi pod kątem 450 i z półkami wysuniętymi o 10cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1750000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G Ostaszewo:

Lokalizacja
Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Ostaszewo, jednostka ewidencyjna: 221003_2 Ostaszewo, obręb ewidencyjny: 0005 Ostaszewo, działka nr 418.
Wytyczne do prac budowlanych
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.
Zakres robót – Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G na odcinku ok. 600 m.
Przebudowa polega między innymi na wzmocnieniu nawierzchni istniejącej jezdni bitumicznie przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej szerokości jezdni: 6,2-6,5 m.
Zaprojektowano korektę niwelety co powoduje konieczność wymiany istniejącego krawężnika wystającego 10 cm oraz przełożenie przyległego chodnika.
Po przeciwnej stronie jezdni zaprojektowano również krawężnik wystający 10 cm oraz chodnik.
Konstrukcja drogi Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni:
• Ułożenie 4 cm warstwy ścieralna MMA AC 8S 50/70,
• Ułożenie 9 cm warstwy wiążąca MMA AC 16W 50/70,
• Ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN dla wzmocnienia konstrukcji drogi,
• Frezowanie istniejącej nawierzchni i wyprofilowanie zgodnie z niweletą.
Nakładkę należy stosować na istniejącej nawierzchni uznając ją za podbudowę.
Konstrukcja zatoki autobusowej:
• 8 cm kostka betonowa,
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 30 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25,
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja miejsc postojowych, chodników przejezdnych:
• 8 cm kostka betonowa,
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja utwardzenie terenu:
• 10 cm płyty ażurowe typu MEBA,
• 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja chodników oraz przełożenie chodników:
• 6 cm kostka betonowa,
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja nawierzchni z grysu granitowego:
• 10 cm grys granitowy o frakcji 8-16 mm,
• 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3.
W przypadku pojawienia się warstw nienośnych należy je wymienić na pospółkę aż do warstw nośnych. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą. Podbudowę należy wykonać w równych warstwach na podłożu gruntowym zagęszczonym do Is=1,00. Jezdnia została wydzielona za pomocą krawężnika betonowego 10 cm, 2 cm oraz wtopionego o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem.

UWAGA
Termin wykonania zamówienia w zakresie części nr 3: od dnia 01.03.2024 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1400000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2074764,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2190139,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2074764,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe Adam Chlechowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891001383

7.3.3) Ulica: Dolna

7.3.4) Miejscowość: Kierpino

7.3.5) Kod pocztowy: 83-307

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2074764,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu terminu składania ofert, złożono 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości: 1.750.000,00 zł. Oferta która została oszacowana jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego o wartości 2.654.340,00 zł, przewyższyła kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający obecnie nie dysponuje budżetem pozwalającym na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 3, ustawy Pzp jako podstawy prawnej do unieważnienia części nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do upływu terminu składania ofert, złożono 4 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości: 1.400.000,00 zł. Oferta która została oszacowana jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego o wartości 1.834.589,81 zł, przewyższyła kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający obecnie nie dysponuje budżetem pozwalającym na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 3, ustawy Pzp jako podstawy prawnej do unieważnienia części nr 3 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.