eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo.Ogłoszenie z dnia 2023-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Nowodworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192644808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Sikorskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.8.) Numer faksu: (55) 247 36 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@nowydworgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nowydworgdanski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SR.272.rb.41.2023.RG Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ace5d43e-5154-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038573/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 SR.272.rb.41.2023.RG "Przebudowa trzech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: droga 2329G Wiśniówka, droga 2344G Tuja, droga 2334G Ostaszewo”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy zakupowej
zwanej dalej „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej
Platformy: platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, oraz w instrukcji dla Wykonawców znajdującej się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Sposób sporządzenia, wysłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U .UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej jako „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl, tel. 55 247 36 71.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.), oraz innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie zadań powiatu. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SR.272.rb.41.2023.RG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Wiśniówka;

Lokalizacja
Inwestycja znajduje się na terenie Powiatu nowodworskiego, gmina Stegna, jednostka ewidencyjna: 221004_2 Stegna, obręb ewidencyjny: 0001 Bronowo, działka nr 210.
Wytyczne do prac budowlanych
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.
Zakres robót
Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G na odcinku ok. 990 m. Przebudowa polega między innymi na dostosowaniu szerokości jezdni do jej klasy. Zaprojektowano jezdnie o szerokości 6,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,75 m. Istniejącą nawierzchnię należy sfrezować i odpowiednio ukształtować spadki poprzeczne w kształcie daszkowym.
Konstrukcja drogi
Konstrukcja jezdni – nowa konstrukcja:
• 4 m warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA I IS,
• 9 cm warstwa wiążąca MMA AC 16W 50/70,
• ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m,
• 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Podłoże gruntowe zagęszczone do Is>=1,0 doprowadzone do nośności G1.
Konstrukcja jezdni nakładka:
• 4 cm warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA11S,
• min. 9 cm warstwa wiążąca MMA AC 16W 50/70,
• ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m.
Konstrukcja wjazdów z kostki betonowej:
• 8 cm kostka betonowa,
• 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
• 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja poboczy i wjazdów z kruszywa:
• 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 30cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja utwardzenia z kruszywa:
• 25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 30cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Drzewa kolidujące z projektowanym zakresem należy usunąć zgodnie z decyzją Wójta Gminy Stegna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Przedłużenie okresu gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G Tuja;
Lokalizacja
Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Nowy Dwór Gdański, jednostka ewidencyjna: 221002_5 Nowy Dwór Gdański, obręb ewidencyjny: 0019 Tuja, działka nr 95.
Wytyczne do prac budowlanych
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.
Zakres robót: przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku ok 990 m.
Przebudowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, jednocześnie doprowadzając ją do właściwej klasy szerokości, tj. 5,5 m. Przyjęto również szerokość pobocza 0,75 m.


Konstrukcja drogi Konstrukcja jezdni:
• 4 cm warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA I IS,
• 9 cm warstwa wiążąca MMA AC 16W 50/70,
• Ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN/m,
• 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 20 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Podłoże gruntowe zagęszczone do Is>=1,0 doprowadzone do nośności G1.
Konstrukcja wjazdów z kruszywa:
• 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 30cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
W przypadku pojawienia się warstw nienośnych należy je wymienić na pospółkę aż do warstw nośnych. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą.
Podbudowę należy wykonać w równych warstwach na podłożu gruntowym zagęszczonym do Is=1,00.
Jezdnia wykonana bez krawężnika z warstwami pochylonymi pod kątem 450 i z półkami wysuniętymi o 10cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Przedłużenie okresu gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 – Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G Ostaszewo:

Lokalizacja
Inwestycja znajduje się na terenie: Powiatu nowodworskiego, gmina Ostaszewo, jednostka ewidencyjna: 221003_2 Ostaszewo, obręb ewidencyjny: 0005 Ostaszewo, działka nr 418.
Wytyczne do prac budowlanych
Prace budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, która stanowi załącznik do SWZ.
Zakres robót – Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G na odcinku ok. 600 m.
Przebudowa polega między innymi na wzmocnieniu nawierzchni istniejącej jezdni bitumicznie przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej szerokości jezdni: 6,2-6,5 m.
Zaprojektowano korektę niwelety co powoduje konieczność wymiany istniejącego krawężnika wystającego 10 cm oraz przełożenie przyległego chodnika.
Po przeciwnej stronie jezdni zaprojektowano również krawężnik wystający 10 cm oraz chodnik.
Konstrukcja drogi Konstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni:
• Ułożenie 4 cm warstwy ścieralna MMA AC 8S 50/70,
• Ułożenie 9 cm warstwy wiążąca MMA AC 16W 50/70,
• Ułożenie siatki z włókna szklanego 100/200 kN dla wzmocnienia konstrukcji drogi,
• Frezowanie istniejącej nawierzchni i wyprofilowanie zgodnie z niweletą.
Nakładkę należy stosować na istniejącej nawierzchni uznając ją za podbudowę.
Konstrukcja zatoki autobusowej:
• 8 cm kostka betonowa,
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 30 cm podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25,
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja miejsc postojowych, chodników przejezdnych:
• 8 cm kostka betonowa,
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja utwardzenie terenu:
• 10 cm płyty ażurowe typu MEBA,
• 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 30 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja chodników oraz przełożenie chodników:
• 6 cm kostka betonowa,
• 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
• 10 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3,
• 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6.
Konstrukcja nawierzchni z grysu granitowego:
• 10 cm grys granitowy o frakcji 8-16 mm,
• 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 90/3.
W przypadku pojawienia się warstw nienośnych należy je wymienić na pospółkę aż do warstw nośnych. Dodatkowo w przypadku występowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej należy zastosować geomembranę oraz warstwę odsączającą. Podbudowę należy wykonać w równych warstwach na podłożu gruntowym zagęszczonym do Is=1,00. Jezdnia została wydzielona za pomocą krawężnika betonowego 10 cm, 2 cm oraz wtopionego o wymiarach 15x30 cm na ławie z oporem.

UWAGA
Termin wykonania zamówienia w zakresie części nr 3: od dnia 01.03.2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Przedłużenie okresu gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) warunek zdolności technicznej:
dla części nr 1
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.
dla części nr 2
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto.
dla części nr 3
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi, o wartości dla każdej z robót nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł brutto.
5) warunek zdolności zawodowej (dotyczy wszystkich 3 części zamówienia):
warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami realizującymi zamówienie:
Kierownikiem budowy - 1 osoba,
a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wraz z przynależnością do odpowiedniej Izby Zawodowej (zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Pb) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń.
b) doświadczenie: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił co najmniej 2 razy funkcje Kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 zakończonych inwestycjach obejmujących (alternatywnie): budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub remont drogi.
3. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac.
UWAGA:
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. 2023 r., poz. 334).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega za zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu (Załącznik nr 6 do SWZ) udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia z wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu: podmiotowego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia z wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały Wykonane, a jeżeli z przyczyn niezależnych Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 7 do SWZ);
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ);
3) podmiotowego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SWZ);
Uwaga
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 5 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków:
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 127 ust 2 ustawy Pzp, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposobie określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
5. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie wymaga innych oświadczeń i dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1) dla części nr 1 – 24.000,00 zł;
2) dla części nr 2 – 38.000,00 zł;
3) dla części nr 3 – 23.000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2, ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Millenium nr rachunku bankowego: 60 1160 2202 0000 0004 8664 3098, z adnotacją: Powiat Nowodworski: „Wadium – Nr referencyjny: SR.272.rb.41.2023.RG część nr ……”. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust 3 pkt.
2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. Jako Beneficjenta należy wpisać Powiat Nowodworski.
7. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wstępne oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (konsorcjum), wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg
wzoru Załącznik nr 5 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w załączniku nr 9 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nowydworgdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.