eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzele › Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele.Ogłoszenie z dnia 2022-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHORZELE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Komosińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzele

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7516540

1.5.8.) Numer faksu: 29 7516530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chorzele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://chorzele.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd625ebe-590e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00494011

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005283/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, Gmina Chorzele

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457739/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/TP/17/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2093509,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: rozbudowę drogi gminnej w m. Jedlinka, gm. Chorzele wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przebudową urządzeń energetycznych kolidujących z projektowaną rozbudową oraz budową sieci wodociągowej.
Zadanie obejmuje:
Rozbudowę drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jedlinka, gmina Chorzele poprzez:
- budowę jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego, a także w obrębie działek prywatnych, które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego;
- budowę zjazdów indywidulanych do nieruchomości przyległych oraz dojść do posesji z betonowej kostki brukowej;
- wykonanie poboczy obustronnie z kruszywa naturalnego o szer. 0,75m;
- budowę kanału technologicznego;
- budowę rowu odwadniającego otwartego wraz z przepustami pod zjazdami w pasie drogowym drogi gminnej;
- budowę rowu odwadniającego w pasie drogi powiatowej nr 3215W oraz budowę przepustu poprzecznego pod nawierzchnią jezdni,
- zmodernizowanie skrzyżowań z drogą powiatową nr 3215W;
- usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej z istniejącą siecią wodociągową;
- usunięcie kolizji projektowanej drogi gminnej z istniejącą napowietrzną siecią elektroenergetyczną oraz istniejącym złączem kablowo- pomiarowym;
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej;
- usunięcie kolizji istniejącego słupa linii nn oraz istniejącego złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV;
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją.
I BRANŻA DROGOWA
Parametry techniczne:
- droga gminna klasy D;
- prędkość projektowana 30 km/h;
- kategoria ruchu KR1;
- pochylenie podłużne dowiązane do istniejącej niwelety;
- jednia szerokości 5,00 m;
- asfaltowe zjazdy indywidualne do nieruchomości przyległych;
- dojścia do posesji prywatnych z betonowej kostki brukowej;
- wyprofilowane i uzupełnione obustronne pobocza szerokości 0,75 m;
Konstrukcja nawierzchni:
Jezdnia:
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm;
- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 5 cm;
- istniejące podłoże gruntowe.
Jezdnia - poszerzenia:
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 4 cm;
- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grub. 5cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 25 cm;
Zjazdy:
- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grub. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm;
Dojścia do posesji:
- warstwa ścieralna kostka betonowa grub. 6 cm;
- podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 10 cm;
- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10 cm.
Pobocza:
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 8 cm.
II BRANŻA SANITARNA
Zakres robót obejmuje:
- przebudowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE100RC SDR17 średnicy 160mm, PE100RC SDR17 średnicy 90mm na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 16/1, 18/1, 20/1, 22/1, 24/1, 26/1, 28/1, 30/1, 32/1, 34/1, 36/1, 38/5, 40/1, 42/1, 78 w obrębie Jedlinka gmina Chorzele;
- budowę rowu odwadniającego otwartego wraz z przepustami pod zjazdami;
- budowę rowu odwadniającego otwartego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3215W wraz z przepustem poprzecznym pod nawierzchnią jezdni;
- budowę kanału technologicznego;
- obsługę geodezyjną;
- roboty ziemne;
- roboty odwodnieniowe (odwodnienie wykopów);
- rozruch i próbę szczelności wybudowanego systemu wodociągowego;
- próbę szczelności kanału technologicznego;
- przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego.
III BRANŻA ELEKTRYCZNA
Zakres robót obejmuje usunięcie kolizji istniejącego słupa linii nn oraz istniejącego złącza kablowego niskiego napięcia 0,4 kV poprzez:
- przebudowę słupa linii niskiego napięcia;
- przebudowę przyłącza napowietrznego do domu jednorodzinnego - posesja nr 18;
- przebudowę złącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV.
IV OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE
Przedmiot zamówienia obejmu także wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu - organizację ruchu drogowego ujęto w oddzielnym opracowaniu tj. w Projekcie stałej organizacji ruchu.
Wykonawca na czas realizacji zamówienia opracuje, uzgodni oraz wdroży do realizacji projekt czasowej organizacji ruchu.
V ZADANIE OBEJMUJE TAKŻE PONIESIENIE KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH MIĘDZY INNYMI Z:
- obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej);
- doprowadzenia przyległego terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac;
- wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do należytego wykonania robót;
- zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi oraz z niezinwentaryzowaną infrastrukturą nadziemną i podziemną;
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją;
- dokonania uzgodnień oraz ewentualnych opłat z właściwym Zarządcą drogi powiatowej nr 3215W dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót;
- kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku;
- zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi;
- wykonania badań szczelności;
- zabezpieczenie terenu budowy (wykopów) na czas prowadzenia prac.
Pozostałe informacje:
- W terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna napowietrzna.
- Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.
- Należy wyregulować armaturę podziemnych urządzeń uzbrojenia technicznego terenu do projektowanych rzędnych.
- Roboty technologicznie dostosować do warunków otaczającego terenu.
- Wzór i kolor kostki brukowej do wyżej wymienionej inwestycji do uzgodnienia z inwestorem.
Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych.
Przed przystąpieniem do prac w zbliżeniu z infrastrukturą telekomunikacyjną należy zgłosić rozpoczęcie prac w celu ustanowienia nadzoru przez służby techniczne Orange Polska S.A. Po wykonaniu robót budowlano – montażowych, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
UWAGA:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SWZ, które stanowią:
a) Projekty Budowlane - załącznik nr 10 do SWZ.
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp w brzmieniu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W terminie przewidzianym na składanie ofert wpłynęła jedna oferta. Kwota zaproponowana przez wykonawcę wynosi 2 903 168,63 zł. brutto. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 077 311,71 zł brutto i nie jest w stanie pokryć różnicy tj. kwoty 1 825 856,92 zł. brutto brakującej do ceny najkorzystniejszej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.