eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiegoOgłoszenie z dnia 2023-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770983199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.schwichtenberg@zdpbytow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdpbytow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12baf059-53ae-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


drogi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 oraz 2024/2025 na terenie powiatu bytowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12baf059-53ae-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00493448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001933/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługi zimowego utrzymania dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00398696

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZ.2721.11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Usługi w zakresie zimowego utrzymania ulic powiatowych wraz z chodnikami na terenie miasta Bytów
Usługi w zakresie zimowego utrzymania (odśnieżanie i posypywanie) ulic i chodników na terenie miasta Bytów oraz interwencyjnie chodników w miejscowościach na terenie bazy Bytów wykonywane ciągnikiem rolniczym z pługiem i piaskarką - 1 szt. (garażowanie w m. Bytów lub okolice). Przewidywana ilość pracy sprzętu: 120 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 61308,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Tuchomie, z bazą w Bytowie
Usługi samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 1 szt.
Przewidywana ilość pracy sprzętu: 120 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 48180,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Czarna Dąbrówka, z bazą w Bytowie
Usługi samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 1 szt.
Przewidywana ilość pracy sprzętu: 130 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 52195,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów i Studzienice, z bazą w Bytowie
Usługi:
a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 220 godz.
b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80KM z pługiem czołowym – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 5 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 89842,50 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin: Bytów, Parchowo, Studzienice, z bazą w Bytowie
Usługi samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 1 szt.
Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 140 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 56210,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 6: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych z bazą na terenie gminy Kołczygłowy i Trzebielino
Usługi:
a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 2 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 220 godz.
b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80KM z pługiem czołowym – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 5 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 92262,50 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych z bazą na terenie gminy Czarna Dąbrówka
Usługi
a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 175 godz.
b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80KM z pługiem czołowym – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 5 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 73700,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych z bazą na terenie gminy Lipnica 1
Usługi:
a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 150 godz.
b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80KM z pługiem czołowym – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 5 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 63350,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych z bazą na terenie gminy Lipnica 2
Usługi:
a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 170 godz.
b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80KM z pługiem czołowym – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 5 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 71600,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 10: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych z bazą na terenie gminy Tuchomie
Usługi:
a) samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 2 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 170 godz.
b) ciągnikiem rolniczym o mocy min. 80KM z pługiem czołowym – 1 szt. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 5 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 71350,00 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 11: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku
Usługi samochodem ciężarowym o ładowności co najmniej 8 Mg z pługiem i piaskarką – 1 szt.
Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe: 190 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 84645,00 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 12: Usługi w zakresie zimowego utrzymania chodników powiatowych na terenie gminy Miastko, z bazą w Miastku
Usługi ciągnikiem rolniczym z pługiem i piaskarką – 1 szt. z przeznaczeniem na odśnieżanie i posypywanie chodników przy ulicach w mieście Miastko oraz w miejscowości Wołcza Wielka oraz interwencyjnie na ulice w Miastku. Przewidywana ilość pracy sprzętu: 70 godzin.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 31185,00 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 13: Usługi ładowarką do załadunku mieszanki piaskowo – solnej na terenie bazy Bytów
Usługi ładowarką kołową o pojemności łyżki 0,8 – 1,2 m3 przy załadunku mieszanki piaskowo – solnej do piaskarek wykonawców, którzy będą świadczyć usługi zimowe. Usługa będzie wykonywana na placu bazy w Bytowie, przy ul. Leśnej 1. Mieszanka jest własnością zamawiającego. Zakładane jest następujące wykorzystanie jednostkowe:
– praca – 25 godz.
– postój – 75 godz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

4.5.5.) Wartość części: 24612,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48729,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48729,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48729,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elwoz Eco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 191060318

7.3.3) Ulica: Słupska 2

7.3.4) Miejscowość: Sierakowice

7.3.5) Kod pocztowy: 83-340

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48729,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58060,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58060,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58060,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elwoz Eco Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 191060318

7.3.3) Ulica: Słupska 2

7.3.4) Miejscowość: Sierakowice

7.3.5) Kod pocztowy: 83-340

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58060,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63180,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63180,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63180,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo – Handlowa Auto-Complex Paweł Józkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220455144

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 14

7.3.4) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

7.3.5) Kod pocztowy: 77-116

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 108810,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 108810,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 108810,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe Ryszard Czaja

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 770765960

7.3.3) Ulica: Kaszubska 37

7.3.4) Miejscowość: Studzienice

7.3.5) Kod pocztowy: 77-143

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 108810,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 68040,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68040,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „KARCZ” Krystian Karcz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 221231151

7.3.3) Ulica: Główna 2

7.3.4) Miejscowość: Pomysk Wielki

7.3.5) Kod pocztowy: 77-121

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68040,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86670,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86670,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Usługowo – Handlowa Auto-Complex Paweł Józkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 220455144

7.3.3) Ulica: Przemysłowa 14

7.3.4) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

7.3.5) Kod pocztowy: 77-116

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86670,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74790,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74790,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74790,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karo-Megier Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 524337662

7.3.4) Miejscowość: Sątoczno 9

7.3.5) Kod pocztowy: 77-130

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74790,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85968,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85968,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85968,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Budowlano – Drogowych „Jaszul” Andrzej Jaszul

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 771400389

7.3.3) Ulica: Chocimierza 8

7.3.4) Miejscowość: Tuchomie

7.3.5) Kod pocztowy: 77-133

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85968,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 30780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30780,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 30780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budownictwa Ogólnego Michał Fijałkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 222129147

7.3.3) Ulica: Wybickiego 1E

7.3.4) Miejscowość: Bytów

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 30780,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-11-01 do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.