eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń.Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005721282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackiego 118a

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mopr.torun.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mopr-torun.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-903296d9-7145-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019929/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469183/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OA.2611.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 268092,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 18 250 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń.
2. Posiłki obiadowe powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, według wymogów sztuki kulinarnej i wymogów sanitarnych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi,
a zwłaszcza z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych obowiązujących przy przechowywaniu, przygotowaniu żywności, warunków sanitarno -epidemiologicznych stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia.
4. Wykonawca zapewni do przygotowywania i wydawania posiłków osoby, które posiadać będą ważne badania sanitarno – epidemiologiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. (Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1975).
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek przygotowania, dowozu i wydawania ciepłych posiłków obiadowych na terenie Gminy Miasta Toruń na prawobrzeżu Miasta.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. seria L z 2004 nr 139 poz. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) NR 178/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiający procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE seria L z 2002 nr 31 poz. 1 z późn. zm.)
7. Szacowana średnia miesięczna liczba osób przewidziana do otrzymania posiłków obiadowych, realizowanych na podstawie bonów obiadowych wydanych klientom przez Zamawiającego, wynosi ok. 50 dziennie. Posiłki wydawane będą w każdy dzień miesiąca (w tym soboty, niedziele i święta) w godzinach od 12:00 do 14:00 w stałym miejscu na terenie Gminy Miasta Toruń na prawym brzegu Wisły.
8. Wykonawca ma obowiązek dysponowania jednym lokalem gastronomicznym zlokalizowanym na terenie Miasta Torunia, w którym będą przygotowywane, wydawane i spożywane ciepłe posiłki przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
9. Zamawiający zastrzega, że ciepłe posiłki mogą być wydawane i spożywane w innym miejscu niż w lokalu o którym mowa w pkt 8.
10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo posiadać:
a) zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wydawanie i spożywanie ciepłych posiłków w tym lokalu lub umowę najmu / użyczenia lokalu spełniającego ten warunek,
b) posiadać środek transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia oraz zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
c) posiadać odpowiednie pojemniki ( termosy) do przewozu ciepłych posiłków.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia naczyń i sztućców przeznaczonych do spożywania posiłków przez podopiecznych MOPR.
12. Zamawiający nie dopuszcza wydawania posiłków w miejscach stanowiących wizytówkę Miasta Torunia (w tym w szczególności w rejonie Starego Miasta) oraz w miejscach mobilności turystów (np. dworce, centra handlowe)
13. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości posiłków obiadowych w okresie objętym przedmiotem zamówienia ze względu na potrzeby środowiska oraz możliwości finansowe Gminy w tym zakresie.
14. Zamawiający przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych ciepłych posiłków określona w pkt. 7 może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu o około 20 % ilości szacunkowej.
15. O każdej przewidywanej zmianie zapotrzebowania na ilość ciepłych posiłków określonych w pkt 7, osoba wskazana przez Zamawiającego poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub mailowo z wyprzedzeniem 1 – dniowym, do godz. 14:00.
16. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
17. Posiłki muszą być zróżnicowane, sporządzone ze świeżych artykułów posiadających aktualne terminy ważności, z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania i zapewnić wartość energetyczną nie mniej niz. 1100 kcal.
18. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie powinien powtarzać się w ciągu tygodnia, posiłek powinien zawierać:
a. Zupę (min. 300ml) z mięsną wkładką ( min. 150g)
lub
b. danie jednogarnkowe z mięsem
lub
c. Zupa (min. 300ml) + drugie danie - min. 150 g mięsa/ryby (co najmniej raz
w tygodniu).
19. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca prześle drogą elektroniczną tygodniowy jadłospis.
20. Ciepłe posiłki obiadowe wydawane będą osobom uprawnionym na podstawie bonów wykonanych i wydanych przez Zamawiającego.
21. W razie gdy Wykonawca nie wyda wszystkich przygotowanych ciepłych posiłków obiadowych, zamówionych przez Zamawiającego zgodnie z pkt 7 i 14, pozostałe posiłki obiadowe Wykonawca dostarczy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Skłodowskiej – Curie 80F w Toruniu.
22. W okresie zagrożenia epidemicznego Wykonawca ma obowiązek wydawania posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia osobom realizującym przedmiot zamówienia środków ochrony osobistej (m. im. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące).
23. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w trakcie wydawania posiłków oraz po zakończeniu wydawania posiłków.
24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli posiłków podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 204400,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz na terenie Gminy Miasta Toruń około 3 650 ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania niesamodzielnych podopiecznych MOPR Toruń.
2. Posiłki obiadowe powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, według wymogów sztuki kulinarnej i wymogów sanitarnych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi, a zwłaszcza
z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych obowiązujących przy przechowywaniu, przygotowaniu żywności, warunków sanitarno -epidemiologicznych stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. seria L z 2004 nr 139 poz. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) NR 178/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiający procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE seria L z 2002 nr 31 poz. 1 z późn. zm.)
5. Wykonawca zapewni do przygotowywania posiłków osoby, które posiadać będą ważne badania sanitarno – epidemiologiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. (Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1975).
6. Wykonawca ma obowiązek dysponowania lokalem gastronomicznym, w którym będzie przygotowywany przedmiot zamówienia (ciepły posiłek) na czas trwania zamówienia oraz środkiem transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek przygotowania i dowozu ciepłych posiłków obiadowych na terenie Gminy Miasta Toruń do miejsc zamieszkania niesamodzielnych klientów Zamawiającego.
8. Szacowana średnia miesięczna liczba osób do realizacji bonu obiadowego w miejscu zamieszkania klienta Zamawiającego wynosi ok. 10 dziennie.
9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości posiłków obiadowych w okresie objętym przedmiotem zamówienia ze względu na potrzeby środowiska oraz możliwości finansowe Gminy w tym zakresie.
10. Zamawiający przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych ciepłych posiłków określona w pkt. 8 może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu o około 20 % ilości szacunkowej.
11. O każdej przewidywanej zmianie zapotrzebowania na ilość ciepłych posiłków określonych w pkt 8, osoba wskazana przez Zamawiającego poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub mailowo z wyprzedzeniem 1 – dniowym, do godz. 14:00.
12. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
13. Posiłki muszą być zróżnicowane, sporządzone ze świeżych artykułów posiadających aktualne terminy ważności, z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania i zapewnić wartość energetyczną nie mniej niz. 1100 kcal.
14. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie powinien powtarzać się w ciągu tygodnia, posiłek powinien zawierać:
a. Zupę (min. 300ml) z mięsną wkładką ( min. 150g)
lub
b. danie jednogarnkowe z mięsem
lub
c. Zupa (min. 300ml) + drugie danie - min. 150 g mięsa/ryby (co najmniej raz
w tygodniu).
15. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca prześle drogą elektroniczną tygodniowy jadłospis.
16. Posiłki powinny być zapakowane w miejscu przygotowania, w opakowania jednorazowe spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 220 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie działań proekologicznych w Urzędzie Miasta Torunia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania opakowań z tworzyw sztucznych.
17. Zamawiający nie wymaga zapewnienia przez Wykonawcę sztućców.
18. Ciepłe posiłki obiadowe wydawane będą osobom uprawnionym na podstawie bonów wykonanych i wydanych przez Zamawiającego.
19. W razie gdy Wykonawca nie wyda wszystkich przygotowanych ciepłych posiłków obiadowych, zamówionych przez Zamawiającego zgodnie z pkt 8 i 11, pozostałe posiłki obiadowe Wykonawca dostarczy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Skłodowskiej – Curie 80F w Toruniu.
20. W okresie zagrożenia epidemicznego Wykonawca ma obowiązek wydawania posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia osobom realizującym przedmiot zamówienia środków ochrony osobistej (m. im. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące).
21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli posiłków podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 63692,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.