eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005721282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackiego 118a

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopr.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mopr.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-903296d9-7145-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469183

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019929/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 21 900 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mopr-torun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mopr-torun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://mopr-torun.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą oraz poczty elektronicznej. Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją dla Wykonawcy zamieszoną bezpośrednio na ww. Platformie w zakładce: Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie formalnym: Monika Leszczyńska e-mail: m.leszczynska@mopr.torun.pl, w zakresie merytorycznym: Luiza Zubkowska e-mail: l.bajdak@mopr.torun.pl. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu: https://mopr-torun.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców znajdującej się na Platformie w zakładce: Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Wykonawca może złożyć jednorazowo maks. 15 plików. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. Rejestracja konta Wykonawcy następuje automatycznie poprzez podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
Po założeniu konta, po zalogowaniu Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający w zakładce "ZADAJ PYTANIE". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępnia na Platformie. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy e-Zamawiający, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem telefonu: +48 22 257 22 23, e-mail: oneplace.admin@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Słowackiego 118a, tel. 56 650 85 65; 56 650 85 62;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@mopr.torun.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 p.z.p. przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.2611.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie na terenie Gminy Miasta Toruń około 18 250 ciepłych posiłków obiadowych dla podopiecznych MOPR Toruń.
2. Posiłki obiadowe powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, według wymogów sztuki kulinarnej i wymogów sanitarnych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi,
a zwłaszcza z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych obowiązujących przy przechowywaniu, przygotowaniu żywności, warunków sanitarno -epidemiologicznych stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia.
4. Wykonawca zapewni do przygotowywania i wydawania posiłków osoby, które posiadać będą ważne badania sanitarno – epidemiologiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. (Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1975).
5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek przygotowania, dowozu i wydawania ciepłych posiłków obiadowych na terenie Gminy Miasta Toruń na prawobrzeżu Miasta.
6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. seria L z 2004 nr 139 poz. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) NR 178/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiający procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE seria L z 2002 nr 31 poz. 1 z późn. zm.)
7. Szacowana średnia miesięczna liczba osób przewidziana do otrzymania posiłków obiadowych, realizowanych na podstawie bonów obiadowych wydanych klientom przez Zamawiającego, wynosi ok. 50 dziennie. Posiłki wydawane będą w każdy dzień miesiąca (w tym soboty, niedziele i święta) w godzinach od 12:00 do 14:00 w stałym miejscu na terenie Gminy Miasta Toruń na prawym brzegu Wisły.
8. Wykonawca ma obowiązek dysponowania jednym lokalem gastronomicznym zlokalizowanym na terenie Miasta Torunia, w którym będą przygotowywane, wydawane i spożywane ciepłe posiłki przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.
9. Zamawiający zastrzega, że ciepłe posiłki mogą być wydawane i spożywane w innym miejscu niż w lokalu o którym mowa w pkt 8.
10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo posiadać:
a) zezwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wydawanie i spożywanie ciepłych posiłków w tym lokalu lub umowę najmu / użyczenia lokalu spełniającego ten warunek,
b) posiadać środek transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia oraz zezwolenie Państwowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
c) posiadać odpowiednie pojemniki ( termosy) do przewozu ciepłych posiłków.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia naczyń i sztućców przeznaczonych do spożywania posiłków przez podopiecznych MOPR.
12. Zamawiający nie dopuszcza wydawania posiłków w miejscach stanowiących wizytówkę Miasta Torunia (w tym w szczególności w rejonie Starego Miasta) oraz w miejscach mobilności turystów (np. dworce, centra handlowe)
13. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości posiłków obiadowych w okresie objętym przedmiotem zamówienia ze względu na potrzeby środowiska oraz możliwości finansowe Gminy w tym zakresie.
14. Zamawiający przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych ciepłych posiłków określona w pkt. 7 może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu o około 20 % ilości szacunkowej.
15. O każdej przewidywanej zmianie zapotrzebowania na ilość ciepłych posiłków określonych w pkt 7, osoba wskazana przez Zamawiającego poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub mailowo z wyprzedzeniem 1 – dniowym, do godz. 14:00.
16. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
17. Posiłki muszą być zróżnicowane, sporządzone ze świeżych artykułów posiadających aktualne terminy ważności, z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania i zapewnić wartość energetyczną nie mniej niz. 1100 kcal.
18. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie powinien powtarzać się w ciągu tygodnia, posiłek powinien zawierać:
a. Zupę (min. 300ml) z mięsną wkładką ( min. 150g)
lub
b. danie jednogarnkowe z mięsem
lub
c. Zupa (min. 300ml) + drugie danie - min. 150 g mięsa/ryby (co najmniej raz
w tygodniu).
19. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca prześle drogą elektroniczną tygodniowy jadłospis.
20. Ciepłe posiłki obiadowe wydawane będą osobom uprawnionym na podstawie bonów wykonanych i wydanych przez Zamawiającego.
21. W razie gdy Wykonawca nie wyda wszystkich przygotowanych ciepłych posiłków obiadowych, zamówionych przez Zamawiającego zgodnie z pkt 7 i 14, pozostałe posiłki obiadowe Wykonawca dostarczy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Skłodowskiej – Curie 80F w Toruniu.
22. W okresie zagrożenia epidemicznego Wykonawca ma obowiązek wydawania posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia osobom realizującym przedmiot zamówienia środków ochrony osobistej (m. im. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące).
23. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w trakcie wydawania posiłków oraz po zakończeniu wydawania posiłków.
24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli posiłków podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Termin płatności (T) – waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowóz na terenie Gminy Miasta Toruń około 3 650 ciepłych posiłków do miejsca zamieszkania niesamodzielnych podopiecznych MOPR Toruń.
2. Posiłki obiadowe powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, według wymogów sztuki kulinarnej i wymogów sanitarnych zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi, a zwłaszcza
z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących: warunków zdrowotnych zbiorowego żywienia, w tym warunków i wymagań sanitarnych obowiązujących przy przechowywaniu, przygotowaniu żywności, warunków sanitarno -epidemiologicznych stawianych osobom prowadzącym działalność w zakresie zbiorowego żywienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132), rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. seria L z 2004 nr 139 poz. 1 z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) NR 178/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiający procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE seria L z 2002 nr 31 poz. 1 z późn. zm.)
5. Wykonawca zapewni do przygotowywania posiłków osoby, które posiadać będą ważne badania sanitarno – epidemiologiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. (Dz. U. 2002 nr 234 poz. 1975).
6. Wykonawca ma obowiązek dysponowania lokalem gastronomicznym, w którym będzie przygotowywany przedmiot zamówienia (ciepły posiłek) na czas trwania zamówienia oraz środkiem transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek przygotowania i dowozu ciepłych posiłków obiadowych na terenie Gminy Miasta Toruń do miejsc zamieszkania niesamodzielnych klientów Zamawiającego.
8. Szacowana średnia miesięczna liczba osób do realizacji bonu obiadowego w miejscu zamieszkania klienta Zamawiającego wynosi ok. 10 dziennie.
9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości posiłków obiadowych w okresie objętym przedmiotem zamówienia ze względu na potrzeby środowiska oraz możliwości finansowe Gminy w tym zakresie.
10. Zamawiający przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy ilość wydanych ciepłych posiłków określona w pkt. 8 może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu o około 20 % ilości szacunkowej.
11. O każdej przewidywanej zmianie zapotrzebowania na ilość ciepłych posiłków określonych w pkt 8, osoba wskazana przez Zamawiającego poinformuje Wykonawcę telefonicznie lub mailowo z wyprzedzeniem 1 – dniowym, do godz. 14:00.
12. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
13. Posiłki muszą być zróżnicowane, sporządzone ze świeżych artykułów posiadających aktualne terminy ważności, z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania i zapewnić wartość energetyczną nie mniej niz. 1100 kcal.
14. Jadłospis powinien być urozmaicony, rodzaj potraw nie powinien powtarzać się w ciągu tygodnia, posiłek powinien zawierać:
a. Zupę (min. 300ml) z mięsną wkładką ( min. 150g)
lub
b. danie jednogarnkowe z mięsem
lub
c. Zupa (min. 300ml) + drugie danie - min. 150 g mięsa/ryby (co najmniej raz
w tygodniu).
15. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca prześle drogą elektroniczną tygodniowy jadłospis.
16. Posiłki powinny być zapakowane w miejscu przygotowania, w opakowania jednorazowe spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 220 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie działań proekologicznych w Urzędzie Miasta Torunia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania opakowań z tworzyw sztucznych.
17. Zamawiający nie wymaga zapewnienia przez Wykonawcę sztućców.
18. Ciepłe posiłki obiadowe wydawane będą osobom uprawnionym na podstawie bonów wykonanych i wydanych przez Zamawiającego.
19. W razie gdy Wykonawca nie wyda wszystkich przygotowanych ciepłych posiłków obiadowych, zamówionych przez Zamawiającego zgodnie z pkt 8 i 11, pozostałe posiłki obiadowe Wykonawca dostarczy do Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Skłodowskiej – Curie 80F w Toruniu.
20. W okresie zagrożenia epidemicznego Wykonawca ma obowiązek wydawania posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do zapewnienia osobom realizującym przedmiot zamówienia środków ochrony osobistej (m. im. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące).
21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli posiłków podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Termin płatności (T) – waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
W części I i II:
Wykonawca ma obowiązek posiadania wpisu działalności gospodarczej do właściwego rejestru KRS lub CEIDG.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W części I i II:
Wykonawca ma obowiązek posiadania wpisu działalności do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
W części I:
Wykonawca ma obowiązek dysponowania lokalem gastronomicznym, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia (przygotowywanie, wydawanie i spożywanie posiłków) na czas realizacji zamówienia oraz, w przypadku wydawania i spożywania posiłków w oddzielnym lokalu, posiadania środka transportu do przewozu posiłków.

W części II:
Wykonawca ma obowiązek dysponowania lokalem gastronomicznym, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia (przygotowywanie i pakowanie posiłków) na czas realizacji zamówienia oraz środka transportu do przewozu posiłków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W części I:
a) zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie przez Wykonawcę działalności w lokalu, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia – przygotowanie, wydawanie i spożywanie posiłków (z podaniem dokładnego adresu).
b) oświadczenia - zobowiązanie Wykonawcy – załącznik nr 6;
Dodatkowo, w przypadku wydawania i spożywania posiłków w oddzielnym lokalu:
a) zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na wydawanie i spożywanie ciepłych posiłków przez Wykonawcę w tym lokalu,
b) umowy najmu / użyczenia lokalu lub innego dokumentu potwierdzającego prawo
do użytkowania lokalu na czas realizacji przedmiotu umowy w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem lokalu,
c) zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia;
2) W części II:
a) zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie przez Wykonawcę działalności w lokalu, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia – przygotowanie i pakowanie posiłków (z podaniem dokładnego adresu).
b) zezwolenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) dodatkowy formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ – załącznik nr 2 do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI SWZ - załącznik nr 3 do SWZ - (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zostały określone w § 8 wzorów umów dla części I i II stanowiących załączniki nr 4 i 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mopr-torun.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.