eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa części zamiennych i oleju do sprzętu drogowego będącego na wyposażeniu RDW Nidzica wraz z wykonaniem napraw bieżących sprzętu firmy Stihl.Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa części zamiennych i oleju do sprzętu drogowego będącego na wyposażeniu RDW Nidzica wraz z wykonaniem napraw bieżących sprzętu firmy Stihl.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pstrowskiego 28b

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-602

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 089 6256383

1.5.8.) Numer faksu: 089 6252027

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.nidzica@zdw.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa części zamiennych i oleju do sprzętu drogowego będącego na wyposażeniu RDW Nidzica wraz z wykonaniem napraw bieżących sprzętu firmy Stihl.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19a8570d-70a9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00492915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037175/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa części, olejów, smarów i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu firmy STIHL

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468001/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDW/RDW.N/TP-2.1./3220/169/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 51090,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i oleju do sprzętu drogowego będącego na wyposażeniu RDW Nidzica wraz z wykonaniem napraw bieżących sprzętu firmy Stihl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ oraz załącznikach do nin. SWZ w szczególności : formularzu ofertowym, wzorze umowy, formularzu cenowym oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem :
https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę części zamiennych, oleju i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drogowego, zgodnie z cz. I formularza cenowego.
2) wszelkie naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji sprzętu, zgodnie z cz. II formularza cenowego;
3) oraz naprawy sprzętu drogowego powstałe w wyniku awarii.

UWAGA :
Wykonawca powinien posiadać punkt sprzedaży i serwisu zlokalizowany w promieniu 10 km od siedziby RDW Nidzica.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34913000-0 - Różne części zapasowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44540000-7 - Łańcuch

44512700-9 - Pilniki lub tarniki

24951100-6 - Smary

50230000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne : art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne : w Formularzu oferty brak jest zapisu dotyczącego drugiego kryterium oceny ofert t.j. terminu przyjęcia sprzętu do naprawy (i realizacji dostawy), który stanowi element oceny ofert oraz jest istotnym elementem umowy.
Brak informacji o drugim kryterium oceny w druku Oferty jest przesłanką unieważnienia postępowania z powodu obarczenia go niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada ta ma nieusuwalny charakter. Jest to uchybienie proceduralne, które nie może być skorygowane przez zamawiającego w toku postępowania poprzez powtórzenie nieprawidłowej czynności – tj. złożenia przez Wykonawcę kolejnej oferty z wypełnionym kryterium oceny. Usunięcia wady postępowania jest możliwe wyłącznie poprzez jego unieważnienie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 62840,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62840,70 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.