eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › "Wykonanie robót budowlanych w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu"Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wykonanie robót budowlanych w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sosnowiec- miasto posiadające prawa powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515885

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Zwycięstwa 20

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 296 05 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: s.winter@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,98637,12872e8d9a4ee7f8aa4d23f9e5631e97.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie robót budowlanych w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa0eb153-2f41-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00492882

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368554/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.41.2022.SW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w Sosnowcu” (znak sprawy: WZP.C.271.1.41.2022.SW).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2 i 2a do SWZ.
3. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
4. Załączone przedmiary robót mają charakter jedynie poglądowy. Wykonawca powinien wycenić wszystkie roboty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Treść przedmiarów wykorzystana przy sporządzaniu oferty, w szczególności jej wyceny, nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262423-2 - Wykonywanie pokładów

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45431000-7 - Kładzenie płytek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3224733,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6150000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3224733,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Tak

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO MAXIMUS ZBH MUC SP. K

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6431771828

7.3.3) Ulica: E. Orzeszkowej 2

7.3.4) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 41-103

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3224733,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.