eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej (2)Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c0452e2-5f48-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00492591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039388/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze porzez budowę infrastruktury rekreacyjnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430344/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.44.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej obejmująca budowę kompleksu basenów letnich z infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze, działka nr 212/8, obręb ewidencyjny 7 m. Kamienna Góra. Planowane przedsięwzięcie obejmuje roboty opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym dla budowy kompleksu basenów letnich z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego przy ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze, działka nr 212/8, obręb ewidencyjny 7 miasto Kamienna Góra. W zakresie zamówienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych związanych z budową kompleksu basenów w
formule „zaprojektuj i wybuduj” poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej i realizację prac zgodnie z uzyskaną prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentach zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212212-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Gmina Miejska Kamienna Góra ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej (2) w trybie podstawowym z terminem składania ofert do 12 grudnia 2022 roku do godz. 09:00.
Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 10 500 000,00 zł brutto.
W wyznaczonym terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez KAPIBARA Sp. z o.o. Sp.k. z Knurowa z ceną brutto w wysokości: 18 261 102,00 zł.
Powyższe wskazuje, że cena zaproponowana w ofercie znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający miał zarezerwowaną w swoim budżecie na sfinansowanie zadania. Zamawiający, po przeanalizowaniu swojej sytuacji, nie widzi możliwości zwiększenia kwoty na realizację zadania do ceny zaproponowanej w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.