eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › Cz. I "Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza" Cz. II "Nadzór Inwestorski (branża elektryczna) dla zadania - Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powi...."Ogłoszenie z dnia 2023-11-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Cz. I „Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza”
Cz. II „Nadzór Inwestorski (branża elektryczna) dla zadania – Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powi....”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PODEGRODZIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 248

1.5.2.) Miejscowość: Podegrodzie

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-386

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@podegrodzie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podegrodzie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9069f25-5bac-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cz. I „Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza”
Cz. II „Nadzór Inwestorski (branża elektryczna) dla zadania – Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powi....”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a9069f25-5bac-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00492387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056300/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.53 Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuź drogi powiatowej do cmentarza

1.3.19 Nadzór Inwestorski (branża elektryczna) dla zadania: Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuź drogi powiatowej do cmentarza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00412509

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIN-ZA.271.1.30.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I „Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza”
1) Zamówienie obejmuje:
 montaż i stawianie słupów linii napowietrznej,
 montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,
 badania i pomiary ochronne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6, 7 do SWZ.
Z uwagi na brak miejsca pełna informacja znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 16290,72 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. II „Nadzór Inwestorski (branża elektryczna) dla zadania – Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją realizowaną przez Gminę Podegrodzie w zakresie w jakim mowa w dokumentacji zamówienia oraz w art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.
z zm.) dla zadania:
• Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza.
• Lokalizacja inwestycji – Gmina Podegrodzie [121014_2] obr: Olszanka [0009], dz. ewid 203,153.
• Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna pełnić osoba posiadająca uprawnienia
w specjalności elektrycznej.

Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z późn. zm.), a w szczególności:

1) Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem inwestycji, kontroli i doradztwa technicznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;
2) Wydawanie wykonawcom inwestycji lub kierownikom budowy lub robót poleceń potwierdzonych niezwłocznie wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także odkrycia elementów zakrytych, przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych prac;
3) Zapoznanie się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem) oraz pisemne zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości i dokonanych poprawek dokumentacji projektowej;
4) Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy;
5) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
6) Sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Wykonawców na budowie;
7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, pisemna akceptacja materiałów i urządzeń przewidzianych do wbudowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie posiadających wymaganych certyfikatów, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych z dokumentacją projektową;
8) Monitorowanie, sprawdzanie zgodności i autentyczności przedstawionych certyfikatów materiałów i urządzeń, prawidłowości ubezpieczeń, gwarancji, praw własności, za które Wykonawcy są odpowiedzialni zgodnie z warunkami umów;
9) Sprawdzanie i pisemne odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie i nadzór podczas prób i odbiorów technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania;
10) Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;
11) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP,
12) Żądanie od Projektanta dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanej dokumentacji projektowej na etapie realizacji inwestycji;
13) Żądanie od Wykonawcy zadania i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymanie dalszych prac wykonywanych niezgodnie z dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną;
14) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez wykonawcę zadania;
15) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy;
16) Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy;
17) Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub / i w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;
18) Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów;
19) Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego i w przeglądach gwarancyjnych sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu;
20) Prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji umów, ze szczególnych uwzględnieniem uwag i wniosków kierowanych do Zamawiającego mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń, katastrof budowlanych itp.;
21) Egzekwowanie opracowania przez Wykonawców zadań instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz pisemna ich akceptacja;
22) Uczestniczenie w przekazaniu budowy do użytkowania, skompletowanie dokumentów oraz współpraca z Wykonawcą robót i Zamawiającym przy uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;
23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych;
24) Informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót o konieczności zmiany kierownika budowy lub robót, a także wystąpienie z żądaniem takiej zmiany w imieniu Zamawiającego do Wykonawców robót;
25) Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót;
26) Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót na ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.
27) Wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji robót (na polecenie Zamawiającego).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 365,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14637,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14637,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14637,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tadeusz Gruca Zakład Elektroinstalacyjny

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490146126

7.3.3) Ulica: ul. Sośnie Dolne, 17

7.3.4) Miejscowość: Grybów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-330

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14637,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji p.n.
„Cz. I „Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza”
Cz. II „Nadzór Inwestorski (branża elektryczna) dla zadania – Zamontowanie lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej do cmentarza” zostało unieważnione dot. części nr II na podstawie:
• art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej ofert;

U Z A S A D N I E N I E
W wyznaczonym terminie do składania ofert tj. 17.10.2023 r., do godz. 9.00 wpłynęła 1 zaszyfrowana oferta dla przedmiotowego postępowania dot. części nr II:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena
- w złotych* Termin
płatności – w dniach* Doświadczenie
Inspektora Nadzoru
– w latach * Termin wykonywania*

1 Tadeusz Gruca Zakład Elektroinstalacyjny
ul. Sośnie Dolne 17
33-300 Grybów
REGON: 490146126 - - - -

2 Arkadis sp. z o.o.
ul. Jasielska 11 skr. p. 2
38-120 Czudec
REGON: 382476442 1.973,00 30 dni 4 lata 15.12.2023 r.

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zabezpieczona w budżecie to 300,00 zł dla części nr II.
Cena najkorzystniejszej złożonej oferty nr 2 w przedmiotowym postępowaniu przekracza więc kwotę Zamawiającego o 1.673,00 zł.
Niestety Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia zabezpieczenia finansowego do kwoty w złożonej ofercie nr 2 o kwotę 1.673,00 zł w przedmiotowym zamówieniu dot. części nr II.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.