eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI W CZĘŚCI BUDYNKÓW NR 19, 22, 23A, 34A, 62, 100 I 136Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI W CZĘŚCI BUDYNKÓW NR 19, 22, 23A, 34A, 62, 100 I 136

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012122900

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-908

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@wat.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491764

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00469659/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Zamawiający przewiduje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ oraz wizję lokalną. Termin ustala się na dzień 14.12.2022r. o godz. 11:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców odbędzie się przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT). Zamawiającego będzie reprezentował Pan Piotr Łapiński, tel. 261 839 157.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – systemowy;
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 1 do SWZ;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SWZ;
4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VIII SWZ – zał. nr 4 do SWZ
5) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ oraz wizję lokalną. Termin ustala się na dzień 14.12.2022r. o godz. 13:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców odbędzie się przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie (biuro przepustek WAT). Zamawiającego będzie reprezentował Pan Piotr Łapiński, tel. 261 839 157.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy – systemowy;
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 1 do SWZ;
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SWZ;
4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VIII SWZ – zał. nr 4 do SWZ
5) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.