eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w SiedlcachOgłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc2c403f-5a82-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siedlcach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający otrzymał dotację z w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza , Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00419225/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.48.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5109251,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12 w Siedlcach. Realizacja zadania uzasadniona jest potrzebą poprawy stanu technicznego budynków szkoły i izolacyjności cieplnej budynków.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Roboty budowlane w tym m.in. - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachu, przebudowa tarasu widokowego, częściowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie opaski wokół budynku, remont nawierzchni istniejących chodników, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, remont schodów zewnętrznych i murków, naprawa ogrodzenia.
2. Instalacje sanitarne w tym m.in. - modernizacja systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej, poprzez wymianę węzła oraz regulację instalacji centralnego ogrzewania.
3. Instalacje elektryczne w tym m.in. - wymiana oświetlenia na LED w wybranych pomieszczeniach, instalacja elektryczna węzła c.o., wymiana instalacji odgromowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), będącej załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej lub STWiORB.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5349000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5677777,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5349000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Elektrotechniczny ZELTECH

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8210010782

7.3.3) Ulica: Brzeska 139

7.3.4) Miejscowość: Siedlce

7.3.5) Kod pocztowy: 08-110

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Część prac w zakresie termomodernizacji budynku wraz z kierowaniem robotami budowlanymi wykona ZAB-BUD Sp. z o.o.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5349000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.