eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, usługi wdrożenia, konfiguracji oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, usługi wdrożenia, konfiguracji oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bytów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 15

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598222011

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@bytow.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bytow.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, usługi wdrożenia, konfiguracji oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5c14d54-717b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491210

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025026/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu informatycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr V "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU" dotycząca realizacji projektu grantowego Działania 5.1 "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471414/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BRZ.271.33.2022.AZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 229779,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, usługa wdrożenia, konfiguracji oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

30213300-8 - Komputer biurkowy

30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

30231300-0 - Monitory ekranowe

31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii

30216110-0 - Skanery komputerowe

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

31214100-0 - Przełączniki

30233300-4 - Czytniki kart inteligentnych

30237131-6 - Karty elektroniczne

48210000-3 - Pakiety oprogramowania dla sieci

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.