eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzekuń › Zakup i dostawa autobusuOgłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa autobusu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 33

1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@rzekun.net

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.rzekun.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa autobusu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba73f50a-71a4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491125

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049832/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa autobusu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471702/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FPZ.271.1.25.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego autobusu do publicznego transportu zbiorowego.

2. Warunki ogólne:
a) przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ((t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z póżn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
b) pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i podmiotów trzecich (leasing, zastaw).
c) pojazd musi być sprawny technicznie, kompletny, wolny od wad - gotowy do pracy.
d) Powinien posiadać aktualne badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego oraz aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.
e) Pojazd zarejestrowany poza granicami Polski powinien posiadać komplet dokumentów wraz
z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce.
f) Sprzedający powinien być właścicielem pojazdu lub mieć pisemne prawo do dysponowania nim .
g) pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
h) Wykonawca we własnym zakresie dostarczy pojazd do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
i) Zamawiający wymaga, aby miejsce serwisowania autobusu odbywało się w odległości możliwie najmniejszej od siedziby Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34121100-2 - Autobusy transportu publicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.