eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opatówek › Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opatówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.5.2.) Miejscowość: Opatówek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-860

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627618080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opatowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2095d798-7234-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473430/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp.In.271.26.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 547650,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb Gminy Opatówek i jednostek organizacyjnych Gminy Opatówek, tj.:
1. Publiczne Przedszkole w Opatówku, ul. Szkolna 9, 62-860 Opatówek
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chełmcach, Chełmce 3, 62-860 Opatówek
3. Szkoła Podstawowa im. .Janusza Kusocińskiego w Opatówku, pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek
4. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej, Tłokinia Wielka 86A, 62-860 Opatówek
Całkowite szacunkowe zużycie paliwa gazowego [kWh] w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 2 455 883 kWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik do SWZ), zawierający lokalizacje i opis punktów poboru paliwa gazowego oraz istotne postanowienia umowy (załącznik do SWZ), stanowiące integralną część niniejszej SWZ.
UWAGA!!! Zamawiający informuje, że w związku z trudnością określenia jednolitej stawki podatku VAT obowiązującej w 2023 roku, przy kalkulacji oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT na poziomie 23%.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09120000-6 - Paliwa gazowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09123000-7 - Gaz ziemny

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyżej wymienionym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zważywszy na powyższe należy stwierdzić, iż unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.