eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › ROBOTY BUDOWLANE - Realizacja robót instalacyjnych, związanych z wykonaniem i uruchomieniem systemu SKD, w tym dostawy i montaż urządzeń, dla budynku Sądu Rejonowego w MyszkowieOgłoszenie z dnia 2023-11-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ROBOTY BUDOWLANE – Realizacja robót instalacyjnych, związanych z wykonaniem i uruchomieniem systemu SKD, w tym dostawy
i montaż urządzeń, dla budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000571576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343684430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@czestochowa.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.so.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f5bf103-5c6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sąd - Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROBOTY BUDOWLANE – Realizacja robót instalacyjnych, związanych z wykonaniem i uruchomieniem systemu SKD, w tym dostawy
i montaż urządzeń, dla budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f5bf103-5c6b-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00489424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00111610/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 ROBOTY BUDOWLANE – Realizacja robót instalacyjnych, związanych z wykonaniem i uruchomieniem systemów SKD i RCP, w tym dostawy i montaż, dla budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00414594

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR-260-11.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 423333,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane instalacyjne, związane z wykonaniem i uruchomieniem system SKD (system kontroli dostępu w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2;
Zakres robót i czynności do wykonania określają:
a) dokumentacja projektowa pn. PROJEKT TECHNICZNY Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy Sądu Rejonowego w Myszkowie przy ul. Kwiatkowskiego 2 – Załącznik nr 1. do SWZ - tylko w zakresie systemu kontroli dostępu i doprowadzenia instalacji do trzeciego czytnika systemu rejestracji czasu pracy bez dostawy czytnika,
b) opis uzupełniający, opisujący stan istniejący – Załącznik nr 1.1 do SWZ,
UWAGA!!!
Wykonawca zobowiązany jest wycenić przedmiot zamówienia w oparciu o pełną dokumentację projektową wraz z pozostałymi elementami składającymi się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich
elementów w nich ujętych, tylko w zakresie systemu kontroli dostępu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42961100-1 - System kontroli dostępu

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 344215,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 527670,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 344215,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioSys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 120604950

7.3.3) Ulica: Osiedle Na Stawach 6/24

7.3.4) Miejscowość: Sucha Beskidzka

7.3.5) Kod pocztowy: 34-200

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 344215,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.