eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.:"Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej"Ogłoszenie z dnia 2023-11-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.:„Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 472 60 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d72d3e7-52ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.:„Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d72d3e7-52ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488956

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043971/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399655

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 23/IZ/47/U

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:„Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej”.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych o realizację ww. rozbudowy zwana jest dalej „KONTRAKTEM”.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności nadzorowanie robót Wykonawcy KONTRAKTU i zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej oraz jakości wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz KONTRAKTEM na wszystkich robotach nimi objętych, w tym w szczególności:
- robotach drogowych,
- robotach przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
- robotach konstrukcyjnych,
- robotach energetycznych i elektrycznych,
- robotach teletechnicznych,
- robotach innych (wg potrzeb),
a także weryfikację dokumentacji projektowej i koordynowanie robót z gestorami sieci.

Specyfikacja warunków zamówienia, sporządzona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej” (oznaczenie sprawy 23/IZ/32/B) dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-946bdc1c-2090-11ee-9aa3-96d3b4440790
i będzie się tam znajdowała co najmniej do zakończenie niniejszego postępowania. W treści złożonej oferty Wykonawca winien uwzględnić w szczególności wszystkie wymagania i obowiązki przewidziane dla niego w KONTRAKCIE.
Wszystkie, ewentualnie dokonane zmiany treści ww. SWZ oraz udzielone wyjaśnienia dotyczące wniosków Wykonawców o jej wyjaśnienie, stanowią również integralną część niniejszej SWZ, w zakresie w jakim jej dotyczą.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 119802,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 161683,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 119802,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łatka Marek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6422185781

7.3.3) Ulica: Generała Stefana Grota Roweckiego 25

7.3.4) Miejscowość: Rybnik

7.3.5) Kod pocztowy: 44-273

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 119802,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-07-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.