eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.:"Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej"Ogłoszenie z dnia 2023-09-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.:„Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 472 60 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.:„Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d72d3e7-52ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00399655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043971/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d72d3e7-52ee-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, z wyłączeniem składania ofert, możliwa jest także z wykorzystaniem poczty
elektronicznej (adres e-mail Zamawiającego: przetargi@mzd.bielsko.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (1.) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ oraz w
informacjach zamieszczonych w zakładce „Centrum Pomocy”.
(2.) Przeglądanie i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta, ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
(3.) Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
(4.) Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
(5.) Wszystkie wiadomości wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
(6.) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu
się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie
dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
(7.) Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”)
– jedynie jeden plik. W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) Wykonawca dodaje
pozostałe pliki stanowiące ofertę lub inne pliki składane wraz z ofertą. W przypadku, gdy formularz oferty opatrzony jest podpisem
generującym oddzielny plik podpisu („xades”), plik podpisu należy przekazać poprzez dodanie go do pola „Załączniki i inne
dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
(8.) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na platformie e - Zamówienia i należy zignorować komunikat
pojawiający się przy składaniu oferty, iż „Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik
nazwa_pliku.pdf nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie”.
(9.) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
(10.) Komunikacja w postępowaniu – inna niż składanie ofert - odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, przekazywanie wezwań i zawiadomień oraz udzielanie odpowiedzi na przesłane wezwania. Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
(11.) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla
Wykonawców oraz w Formularzu oferty (Rozdział III SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 24.3. Instrukcji dla
Wykonawców oraz w Formularzu oferty (Rozdział III SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 23/IZ/47/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.:„Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej”.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych o realizację ww. rozbudowy zwana jest dalej „KONTRAKTEM”.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności nadzorowanie robót Wykonawcy KONTRAKTU i zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej oraz jakości wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz KONTRAKTEM na wszystkich robotach nimi objętych, w tym w szczególności:
- robotach drogowych,
- robotach przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
- robotach konstrukcyjnych,
- robotach energetycznych i elektrycznych,
- robotach teletechnicznych,
- robotach innych (wg potrzeb),
a także weryfikację dokumentacji projektowej i koordynowanie robót z gestorami sieci.

Specyfikacja warunków zamówienia, sporządzona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Schodowej i schodów w rejonie ul. Zamkowej 8 w Bielsku-Białej” (oznaczenie sprawy 23/IZ/32/B) dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-946bdc1c-2090-11ee-9aa3-96d3b4440790
i będzie się tam znajdowała co najmniej do zakończenie niniejszego postępowania. W treści złożonej oferty Wykonawca winien uwzględnić w szczególności wszystkie wymagania i obowiązki przewidziane dla niego w KONTRAKCIE.
Wszystkie, ewentualnie dokonane zmiany treści ww. SWZ oraz udzielone wyjaśnienia dotyczące wniosków Wykonawców o jej wyjaśnienie, stanowią również integralną część niniejszej SWZ, w zakresie w jakim jej dotyczą.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie potencjału kadrowego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
A) Wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził (zakończył) nadzór nad realizacją co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości co najmniej 500 000 zł polegającej na przebudowie lub budowie drogi, chodnika lub placu.

• Pojęcia „przebudowa”, „budowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane.
Uwaga:
Za przeprowadzenie (zakończenie) nadzoru nad realizacją robót budowlanych Zamawiający uzna zakończenie wykonania usługi nadzoru po wykonaniu robót budowlanych, przejęciu ich przez inwestora (gdy wystawiony zostanie protokół zakończenia i odbioru robót lub świadectwo przejęcia robót).
W powyższy okres nie będzie wliczona usługa pełnienia funkcji nadzoru w okresie zgłaszania wad lub w okresie gwarancyjnym.

W przypadku, gdy wartość wykazanej przez Wykonawcę usługi została ustalona w walucie innej niż zł, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

W przypadku, gdy którakolwiek z usług nadzoru nad robotami budowlanymi,
o których mowa powyżej stanowi część większego zamówienia, dotyczącego szerszego zakresu usług, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt.5.7.) 1) tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.

Informację o posiadanej wiedzy i doświadczeniu Wykonawca przekaże na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Rozdziału II SWZ.

B) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1.Inżynier Rezydent - usługa kierowania zespołem nadzoru w trakcie realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości minimum 500 000 zł brutto, polegającej na przebudowie lub budowie drogi, chodnika lub placu.
2. Inspektor nadzoru robót drogowych - usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót drogowych w trakcie realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości minimum 500 000 zł brutto, polegającej na przebudowie, lub budowie drogi, chodnika lub placu.
3. Osoba wykonująca nadzór inwestorski przy zabytkach wpisanych do rejestru (jedna z osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera Kontraktu, która jednocześnie będzie pełnić którąś z funkcji wymienionych w pozycjach od 1.1 do 1.5 TER) - osoba, posiadająca uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (stosownie do treści art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji w zakresie pkt 1 i 2. W takim przypadku Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoba przewidziana do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta i jednocześnie Inspektora nadzoru robót drogowych wykaże się doświadczeniem w kierowaniu zespołem nadzoru i doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót drogowych w trakcie realizacji co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości minimum 500 000 zł brutto, polegającą na przebudowie lub budowie drogi, chodnika lub placu.

Osoba wskazana do pełnienia funkcji określonej w pozycji 2 powinna posiadać kwalifikacje odpowiednie do pełnionej funkcji (uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przepisów).

Osoba wskazana do pełnienia funkcji określonej w pozycji 3 powinna być jedną z osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera Kontraktu, która jednocześnie będzie pełnić którąś z funkcji wymienionych w pozycjach od 1.1 do 1.5 TER.

• Pojęcia „przebudowa”, „budowa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.

Informację o posiadanych przez ww. osoby kwalifikacjach (rodzaj
i nr uprawnień) Wykonawca wskaże w:
- formularzu „Potencjał kadrowy - Inżynier Rezydent” stanowiącym załącznik nr 4 do Rozdziału II SWZ (należy złożyć wraz z ofertą);
- formularzu „Potencjał kadrowy” stanowiącym załącznik nr 5 do Rozdziału II SWZ (na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.3. Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ) .

W przypadku, gdy wartość wykazanej przez Wykonawcę usługi została ustalona w walucie innej niż zł, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.
2. Pozostałe informacje znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (1.) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.4.) lit. A ). Zaleca się, aby dla sporządzenia
ww. oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału II SWZ.
(2.) Wykaz osób (Potencjał kadrowy) – dotyczy kandydatów na stanowisko Inspektora nadzoru robót drogowych oraz osoby wykonującej nadzór inwestorski przy zabytkach wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Zaleca się, aby dla sporządzenia ww. oświadczenia Wykonawca posłużył się formularzem zgodnym z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II SWZ.
Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
(3.) Pozostałe dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium wskazano w pkt. 21 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 7 Instrukcji dla Wykonawców, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5.4.) powyżej, Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.6.)4.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 5.6.) i 5.7.) powyżej, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5.6.) składa każdy z nich,
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 5.7.) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.4.1.).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zmiana umowy może nastąpić:
a) w przypadkach opisanych w umowie,
b) co do nieistotnych postanowień umowy,
c) w przypadkach opisanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Identyfikator (ID) postępowania został wskazany w pkt. 1 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Stosownie do treści pkt. 8.1.), Zamawiający wskazuje, iż oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w SWZ niepóźniej niż do 26.09.2023 r., do godziny 09:30:00.
2. Zamówienie będzie wykonywane w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia, przy następujących założeniach:
Rozpoczęcie: Zamawiający zakłada, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotowego zamówienia nastąpi w październiku 2023 r.
W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, przy jednoczesnym wcześniejszym zawarciu KONTRAKTU, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy.
Zakończenie: Zamawiający zakłada, iż zakończenie wykonywania usługi i końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do 31.07.2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.