eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY "GALERII IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU" Z WYKONANIEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ROZBIÓRKĄ 4 WIAT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFR. TECHNICZNĄOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY „GALERII IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU” Z WYKONANIEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ROZBIÓRKĄ 4 WIAT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFR. TECHNICZNĄ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Galeria im. Sleńdzińskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050130318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Waryńskiego 24a

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-461

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: galeria@galeriaslendzinskich.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: galeriaslendzinskich.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bea002e7-6651-4c04-954a-99885175f64a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY „GALERII IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU” Z WYKONANIEM SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Z ROZBIÓRKĄ 4 WIAT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFR. TECHNICZNĄ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c822b91-34f8-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350551/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 625203,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie
i remoncie budynku na potrzeby „Galerii im. Śleńdzińskich w Białymstoku” z wykonaniem schodów zewnętrznych z rozbiórką 4 wiat wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232454-9 - Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 846470,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1340700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 846470,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U. Antoni Rutkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9660353117

7.3.3) Ulica: ul. Sobolewska 4A

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.5) Kod pocztowy: 15-560

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 846470,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.