eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Odbiór, transport odpadów komunalnych (masowych, resztkowych i szkła)wraz z dzierżawą prasokontenera i pojemnikówOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport odpadów komunalnych (masowych, resztkowych i szkła)wraz z dzierżawą prasokontenera i pojemników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żołnierska 18a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-561

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wssd.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport odpadów komunalnych (masowych, resztkowych i szkła)wraz z dzierżawą prasokontenera i pojemników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19ab631f-7807-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19ab631f-7807-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.wssd.olsztyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://www.wssd.olsztyn.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP-332-87PN-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru, transportu załadunkiem z siedziby Zamawiającego i rozładunkiem w miejscu składowania lub ich utylizacji i gromadzeniem-składowaniem w celu utylizacji odpadów komunalnych masowych, resztkowych i szklanychwraz z dzierżawą prasokontenera i pojemników wytworzonych przez Szpital.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga:

- aby Wykonawca był wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r poz 1454 z późn.zm.)
Oraz
- aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T. jedn. 19 maja 2021r. Dz. U. 2021 poz. 756)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ
3. Wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r poz 1454 z późn.zm.)
4. Zezwolenia na transport odpadów zgodnie z dnia 19 sierpnia 2011 r, (T. jedn. 19 maja 2021r. Dz. U. 2021 poz. 756)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1.1 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
1.2 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
1.3 zmiana terminu obowiązywania umowy w przypadku nie wykorzystania jej wartości lub ilości przedmiotu zamówienia
1.4 w zakresie: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania
1.5 w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy tj.: np. wygaśnięcia, wstrzymania rejestracji uprawnień na prowadzenie działalności lub awarii – wycofania z ruchu pojazdu
1.6 łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie zmian,
2. W przypadku niewykorzystania ilości lub wartości przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, w okresie jej obowiązywania, dopuszcza się zmianę terminu obowiązywania umowy. Zmiana terminu wymagać będzie formy pisemnej – aneks do umowy.
3. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 ppkt 1.5 Wykonawca przedstawi pisemne zawiadomienie o przyczynach. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1 ppkt 1.5 w porozumieniu z Zamawiającym zaproponuje wariant rozwiązania sytuacji z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Cena usług nie może być wyższa niż w ofercie wykonawcy stanowiącej zał. do niniejszej umowy.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiany danych teleadresowych,
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych zapotrzebowania objętych niniejszą umową, w zależności od aktualnych potrzeb Szpitala. Zmiany te nie wymagać będą formy pisemnej.
6. Na podstawie art. 439 Ustawy pzp strony dopuszczają możliwość zmiany /tj. obniżenia lub podwyższenia/ wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 4 ustawy pzp o wskaźnik zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku gdy roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przekroczy 4%.
7.Warunkiem odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w ust. 5, jest pisemne zgłoszenie przez Stronę żądania zmiany. Stosowny udokumentowany wniosek winien wpłynąć do Zamawiającego nie wcześniej niż po upływie 4 miesiąca od daty umowy i nie później niż 2 miesiące przed zakończeniem umowy. Zmiana nie może następować częściej niż co 6 miesięcy. Maksymalna wartość zmiany jaką dopuszcza Zamawiający w powyższym zakresie wynosi do 3% wartości przedmiotu umowy brutto. Zmiana wymaga aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając skrzynkę podawczą Zamawiającego / wssdOlsztyn/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.