eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaktorów › Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2023, w dniach w których pracuje przedszkole oraz szkoła.Ogłoszenie z dnia 2022-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2023, w dniach w których pracuje przedszkole oraz szkoła.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015797308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 88

1.5.2.) Miejscowość: Jaktorów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-313

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 046/855-24-16

1.5.8.) Numer faksu: 046/855-24-16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp@zspjaktorow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspjaktorow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2023, w dniach w których pracuje przedszkole oraz szkoła.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c97047e0-77dd-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.jaktorow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: izabela.michalska@jaktorow.pl oraz email wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 70 MB.
7. Zamawiający podaje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaktorowie z sie-dzibą w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 88, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przed-szkolnego w Jaktorowie.
2) Funkcję Inspektora ochrony danych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie pełni Pan/Pani Lidia Abramczyk. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: jaktoro-do@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawo-wym pn. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Ze-spole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2023, w dniach w których pracuje przed-szkole oraz szkoła”.
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp,
5) odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na pod-stawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych oso-bowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępo-wania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wy-konawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedaw-nienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepi-sów wewnętrznych Administratora Danych;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wy-mogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udziele-nie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8) posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS-P.SP.321.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w roku 2023, w dniach w których pracuje przedszkole oraz szkoła”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch zadań:
Zadanie nr 1
„Przygotowanie oraz dostarczenie posiłków dla Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkol-nym w Jaktorowie. ”
Zadanie nr 2
„Przygotowanie oraz dostarczenie i wydanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie. ”
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie z produktów własnych, dostawę własnym transportem
i wydanie w przedszkolu i szkole posiłków zgodnie z Zaleceniami i Normami Żywienia Instytutu Żywno-ści i Żywienia.
5. Wymagania dotyczące posiłków:
Dla zadania nr 1:
Posiłek musi składać się z:
• Zupy – 250 ml.
• Drugiego dania w tym:
1) produkt węglowodanowy: ziemniaki, kasza (różne odmiany), ryż (różne odmiany), makaron bądź, np. kluski śląskie, kopytka 200g;
2) produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryba) – gotowy do spożycia 80g; danie mięsne z kością np. kurczak (gotowe) 100g
Uwaga: Danie mięsne lub ryba ( gotowe) 80 g, danie mięsne z kością np. kurczak ( gotowe) 100g, gulasz z sosem 100 g, danie mięsne w jednym kawałku z sosem w tym porcja mięsna bez sosu 80g ( gotowego).
3) surówka, jarzyny gotowane, bądź owoc 100g(asortyment podawanych warzyw i owoców po-winien być różnorodny) – dostosowany do pór roku,
4) kompot 200ml. przygotowany ze świeżych i pełnowartościowych owoców i warzyw.
• Dwa razy w tygodniu drugie danie jarskie składające się z:
1. produktu węglowodanowego: ziemniaki, kasza (różne odmiany), ryż (różne odmiany), maka-ron, kluski, placki, knedle z owocami itp.200g;
2. produkt białkowy (ryba, ser, jaja kurze) – gotowy 80g;
3. surówka, jarzyny gotowane, bądź owoc 100g(asortyment podawanych warzyw i owoców po-winien być różnorodny);
4. kompot 200ml przygotowany ze świeżych i pełnowartościowych owoców i warzyw.
UWAGA: Gramatura produktów podana jest po przygotowaniu!!!
Przewidywana łączna ilość posiłków w trakcie trwania zamówienia wyniesie dla zadania nr 1:
ok. 51.000 szt. - ilość posiłków została oszacowana na podstawie frekwencji uczestnictwa przedszkolaków na obiadach w 2022 roku oraz prognozy na 2023 rok i może ulec zmianie. Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny jednostkowej za jeden posiłek podanej w Formularzu oferty. W przypadku zlecenia zmniejszonego zakresu niż wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części usługi.
Zadanie nr 2:
Posiłek musi składać się z:
1. Drugiego dania w tym:
a) ziemniaki ( kasza, ryż, lub makaron ) 250g,
b) danie mięsne lub ryba ( gotowe ) 100 g, danie mięsne z kością np. kurczak (gotowe) 135 g, gulasz z sosem 135 g, danie mięsne w jednym kawałku z sosem w tym porcja mięsna bez sosu 100 g,
c) surówka lub jarzyny gotowane – 170 g ( asortyment podawanych warzyw powinien być różnorodny),
d) raz w tygodniu posiłek z rybą lub pierogi czy naleśniki bądź kluski śląskie – 320 g,
• kompotu – 250 ml z produktów świeżych i wartościowych,
• 1 owocu ( zgodnie z sezonem ).
UWAGA: Gramatura produktów podana jest po przygotowaniu!!!
Przewidywana łączna ilość posiłków w trakcie trwania zamówienia wyniesie ok. 33.000 szt. - ilość posiłków została oszacowana na podstawie frekwencji uczestnictwa uczniów na obiadach w 2022 roku oraz prognozy na 2023 rok i może ulec zmianie. Rozliczenie następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki według ceny jednostkowej za jeden posiłek podanej w Formularzu oferty. W przypadku zlecenia zmniejszonego zakresu niż wskazany w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie niewykonanej części usługi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena 60 % 60 punktów
Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach przedszkolnych” 20% 20 punktów
Opcja suchego prowiantu 10% 10 punktów
Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza 10% 10 punktów
2. Zasady oceny w kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Najniższa cena oferty brutto
Cx = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena oferty brutto w ofercie ocenianej
gdzie:
Cx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę;
Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 60 pkt.
3.Zasady oceny kryterium „Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach
przedszkolnych” zostały opisane w SWZ dla niniejszego postępowania.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 20 pkt.
4. Zasady oceny kryterium „Opcja suchego prowiantu” zostały opisane w SWZ dla niniejszego postępowania.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.
5. Zasady oceny kryterium „Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza” zostały opisane w SWZ dla niniejszego
postępowania.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.
6. Łączna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa ofert „i” będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria
oceny ofert. Oceniana oferta „i” otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania matematycznego:
Σ Pi = Pi (C) + Pi (Ae) + Pi (Sp) + Pi (M)
gdzie:
Σ Pi – ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny
ofert,
Pi (C) - ilość punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Pi (Ae) – ilość punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego
żywienia w grupach przedszkolnych (Ae)”
Pi (Sp) – ilość punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Opcja suchego prowiantu (Sp)”
Pi (M) – ilość punktów, jaką otrzyma oferta „i” za kryterium „Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza” (M)”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach przedszkolnych”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opcja suchego prowiantu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania o obrocie gospodarczym:
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) posiada doświadczenie w realizacji usług podobnych tj.:
wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje 2 usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na przygotowaniu i dostawie posiłków (catering) przez okres co najmniej 10 miesięcy o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda taka usługa. W przypadku zamówień obecnie wykonywanych (nie zakończonych) wartość zrealizowanej części zamówienia przed upływem terminu składania ofert, nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto, a czas trwania usługi nie krótszy niż 10 miesięcy.

b) dysponuje do realizacji zamówienia minimum:
- wykażą, iż dysponują minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego

c) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej następujące osoby:
- Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia dietetykiem jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom dietetyka albo osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku lub w specjalności dietetyka realizującą w pro-gramie nauczania co najmniej treść kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzyskała tytuł licencjata lub magistra.
Ponadto w/w osoba powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w skonstruowaniu jadłospisów dla uczniów, w tym dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy);
3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt VII.2 SWZ (o ile dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.8.2) SWZ (o ile dotyczy).

2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków dowodowych tj:.
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług (zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 1 ppkt. 4) pppkt. a) SWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty - załącznik nr 3 do SWZ,
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 do SWZ
3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz.2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.2.1), VIII.2.2), VIII.2.3) SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składając ofertę należy na ePuap wyszukać skrytkę Urzędu Gminy Jaktorów ePuap: /4xeg95rf7c/skrytka ESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

„Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca składa na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ (oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu).”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.