eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › "Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawa analizatorów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego ul. Mickiewicza 9 w Katowicach".Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawa analizatorów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego ul. Mickiewicza 9 w Katowicach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach „Moja Przychodnia”

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270150167

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PCK 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-057

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 25 95 185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pdarlak@spzla-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spzla-katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawa analizatorów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego ul. Mickiewicza 9 w Katowicach”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcf7bef6-77d0-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00310294/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa analizatorów, programu komputerowego, odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do wykonywania badań laboratoryjnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien założyć na w/w platformie konto Użytkownika Zewnętrznego. Wykonawca posiadający konto otrzymuje dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego służącego do autentykacji i podpisu. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych:
Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze
lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, , .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO „MOJA PRZYCHODNIA” W KATOWICACH, ADRES: UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE zwany dalej SPZLA.
-w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod.katowice@gmail.com
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej jako „Pzp”;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Jak w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sprawa TP/5/D/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 570000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawa analizatorów oraz laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Centralnego Laboratorium Analitycznego ul. Mickiewicza 9 w Katowicach” oraz przeszkolenie personelu w zakre4sie obsługi, usługi serwisu + części i materiały eksploatacyjne niezbędne do napraw w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności:
a) Dzierżawa analizatora do badań biochemicznych
b) Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych
c) Dzierżawa 2 analizatorów do badań moczu
d) Dzierżawa laboratoryjnego systemu informatycznego
e) Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania oznaczeń na w/w analizatorach
f) Dostawa kart zleceń i kodów kreskowych
g) Legalizacja analizatorów, przeprowadzanie konserwacji lub nadzoru nad prowadzeniem konserwacji i napraw analizatorów w okresie obowiązywania umowy,
h) Ponoszenie kosztów związanych z podłączeniem w laboratorium analizatorów do systemu informatycznego,
i) Zapewnienie opieki merytorycznej i aplikacyjnej w całym okresie obowiązywania umowy,
j) Zapewnienie kompleksowego wykonywania zleconych badań, których nie można wykonać w laboratorium Zamawiającego z powodu awarii analizatora trwającej powyżej 48 godzin w dni robocze,
k) Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów, które będzie przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Analitycznym ul. Mickiewicza 9
w Katowicach na koszt Wykonawcy,
l) Integracja laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) z aplikacją w zakresie odbioru zleceń i wysyłki wyników mMedica(5), Erlab(1), Medicus/Gabos (1) max. do 5 dni dla Klientów z połączeniem już istniejącym. Dla nowych klientów maksymalny czas podłączenia wynosi 1,5 miesiąca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Kryterium cena = cena brutto najniższa spośród ocenianych ofert
cena brutto ocenianej oferty x 100 x 60 %
Wartość punktowa za parametry oceniane wynosi maksymalnie 40 punktów. Punkty zostaną przyznane na podstawie odpowiedzi Wykonawcy wpisanej w formularzu „Parametry oceniane”
(zał. nr. 1 do SWZ). Za każdą odpowiedź „tak” zostanie przyznana określona w w/w formularzu ilość punktów, a za każdą odpowiedź „nie” 0 punktów. Łączna liczba punktów = liczba punktów za kryterium cena (60) + liczba punktów za kryterium parametry oceniane (40). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w oparciu o przyjęte do oceny kryterium otrzyma łącznie największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oceniane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące w szczegółach:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – za minimalny poziom zdolności zostanie uznane wykazanie przez Wykonawcę posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 500 000,00 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej – za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dostawy, których należyte wykonanie zostało potwierdzone przez podmiot na rzecz którego były wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, oraz załączenie dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W/w referencje lub inne dowody potwierdzające wykonanie zamówienia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
Jak w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – za minimalny poziom zdolności zostanie uznane wykazanie przez Wykonawcę posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 500 000,00 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej – za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dostawy, których należyte wykonanie zostało potwierdzone przez podmiot na rzecz którego były wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, oraz załączenie dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W/w referencje lub inne dowody potwierdzające wykonanie zamówienia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
Jak w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące w szczegółach:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – za minimalny poziom zdolności zostanie uznane wykazanie przez Wykonawcę posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 500 000,00 zł
3) zdolności technicznej lub zawodowej – za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dostawy, których należyte wykonanie zostało potwierdzone przez podmiot na rzecz którego były wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, oraz załączenie dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywanie należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W/w referencje lub inne dowody potwierdzające wykonanie zamówienia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
Jak w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 1 do SWZ formularze asortymentowo - cenowe

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz asortymentowo – cenowy – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, powyższe oświadczenie składa również ten podmiot.
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, powyższe oświadczenie składa również ten podmiot, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy. Składa Wykonawca w przypadku, gdy polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby (propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. Dokument należy złożyć w oryginale podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również dokumenty wskazane w pkt. 3) i 4) (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ).
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 16).
7) Klauzula informacyjna Rodo - stanowiąca Załącznik nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub Umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału podpisanego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii potwierdzonej notarialnie;
3) W przypadku gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej.
4) Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 3), dokonuje notariusz lub pełnomocnik.
5) pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy,
b) jakie podmioty występują wspólnie,
c) kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,
d) jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,
e) na jaki okres jest udzielone;
6) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;
7) Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
8) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagro-dzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materia-łów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10 %.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/mojaprzychodnia/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.