eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › " Remonty wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku (PKZW)"Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
" Remonty wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku (PKZW)"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kzgw@wody.gov.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa Osoba Prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

" Remonty wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku (PKZW)"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4135c66-0f16-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.229 Remonty wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu – Nadzór Wodny w Kluczborku (PKZW)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284341/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GL.ROZ.2810.60.2022.EWK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 274692,44 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 1 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Budkowiczanki poprzez remont jazu w km 30+701 - rz. Budkowiczanka w m. Stare Budkowice gm. Murów” Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 58 obręb Stare Budkowice, Gmina Murów, powiat opolski. Jaz posiada betonowe przyczółki, z widocznymi miejscowymi ubytkami oraz skorodowanymi powierzchniami betonu. Drewniane zasuwy wymagają gruntownego remontu. Urządzenie wyciągowe – śruby wyciągowe wymagają konserwacji.
Parametry budowli:
- światło 1x 1,22 m+1x1,23m; - wysokość piętrzenia 1,20 m; - długość niecki wypadowej 5,30m.

Planowane prace obejmują:
- demontaż zasuw drewnianych,
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych oraz drewnianych jazu,
- konserwacja urządzeń wyciągowych,
- wykonanie kładki drewnianej.,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

4.5.5.) Wartość części: 48597,65 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 2 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Budkowiczanki poprzez remont jazu w km 31+955 - rz. Budkowiczanka w m. Stare Budkowice gm. Murów” Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 1017/237 obręb Stare Budkowice, Gmina Murów, powiat opolski. Jaz posiada betonowe przyczółki, z widocznymi miejscowymi ubytkami oraz skorodowanymi powierzchniami betonu. Drewniane zasuwy wymagają gruntownego remontu. Urządzenie wyciągowe – śruby wyciągowe wymagają konserwacji. Jaz posiada pomost o szer. 1,20m.
Parametry budowli:
- światło 1x 1,58 m+1x 1,54 m+1,62m; - wysokość piętrzenia 1,20 m; - dł. niecki wypadowej 5,50m.

Planowane prace obejmują:
- demontaż zasuw drewnianych,
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych oraz drewnianych jazu,
- konserwacja urządzeń wyciągowych,
- wykonanie kładki drewnianej.,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

4.5.5.) Wartość części: 40611,53 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 3 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynówki Budkowiczanki poprzez remont jazu w km 4+507 - rz. Młynówka Budkowiczanka w m. Stare Budkowice gm. Murów” Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 186/4 obręb Stare Budkowice, Gmina Murów, powiat opolski. Jaz posiada betonowe przyczółki, z widocznymi miejscowymi ubytkami oraz skorodowanymi powierzchniami betonu. Drewniane zasuwy wymagają gruntownego remontu. Urządzenie wyciągowe – śruby wyciągowe wymagają konserwacji.
Parametry budowli:
- światło 1x 1,58 m+1x1,54m+1x1,62m; - wysokość piętrzenia 1,20 m; - długość niecki wypadowej 4,50m.

Planowane prace obejmują:
- demontaż zasuw drewnianych,
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych oraz drewnianych jazu,
- konserwacja urządzeń wyciągowych,
- wykonanie kładki drewnianej.,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego i podwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

4.5.5.) Wartość części: 44568,28 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 4 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez remont jazu w km 15+565 - rz. Stobrawa w m. Kuźnica Katowska gm. Popielów” Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 511 obręb Kuźnica Katowska, Gmina Popielów, powiat opolski. Jaz posiada betonowe przyczółki, z widocznymi miejscowymi ubytkami oraz skorodowanymi powierzchniami betonu.
Parametry budowli:
- światło 3x 3,05 m; - wysokość piętrzenia 2,00 m; - dł. niecki wypadowej 10,0 m.

Planowane prace obejmują:
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych jazu,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

4.5.5.) Wartość części: 47154,42 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku. Część nr 5 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez remont jazu w km 6+867 - rz. Stobrawa w m. Stare Kolnie gm. Popielów” Jaz zlokalizowany w obrębie działek ewidencyjnych nr 263/1, obręb Stare Kolnie, Gmina Popielów, powiat opolski. Jaz betonowy z pomostem roboczym metalowym, rodzaj jazu-iglicowy, z filarem betonowym.
Parametry budowli:
- światło 1x 12,00 m; - wysokość piętrzenia 2,80 m; - dł. niecki wypadowej 12,0 m.

Planowane prace obejmują:
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych i betonowych jazu,
- wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45247200-2 - Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 46606,26 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych jazów na terenie Zarządu Zlewni w Opolu - Nadzór Wodny w Kluczborku.Część nr 6 – „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez remont jazu w km 4+458 - rz. Stobrawa w m. Stobrawa gm. Popielów”. Jaz zlokalizowany w obrębie działki ewidencyjnej nr 314/2, obręb Stobrawa, Gmina Popielów, powiat opolski. Jaz betonowy z kładką metalową, drewnianymi zasuwami, mechanizmami wyciągowymi
i filarem betonowym.
Parametry budowli:
- światło 4x 3,30 m; - wysokość piętrzenia 2,10 m; - dł. niecki wypadowej 5,50 m.
Planowane prace obejmują:
- remont i konserwację elementów wyciągowych,
- remont zasuw drewnianych jazu,
- czyszczenie i remont elementów betonowych konstrukcji jazu,
- remont barierek ochronnych,
- wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego.

Dokładny zakres prac zgodnie z przedmiarem inwestorskim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów

4.5.5.) Wartość części: 47154,30 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48672,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48672,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48672,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transmoch Krzysztof Moch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 754-202-05-86

7.3.3) Ulica: Opolska 10

7.3.4) Miejscowość: Kadłub Turawski

7.3.5) Kod pocztowy: 46-046

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48672,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48268,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48268,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48268,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transmoch Krzysztof Moch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 754-202-05-86

7.3.3) Ulica: Opolska 10

7.3.4) Miejscowość: Kadłub Turrawski

7.3.5) Kod pocztowy: 46-046

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48268,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47702,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47702,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47702,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transmoch Krzysztof Moch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 754-202-05-86

7.3.3) Ulica: Opolska 10

7.3.4) Miejscowość: Kadłub Turawski

7.3.5) Kod pocztowy: 46-046

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47702,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43855,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 43855,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 43855,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transmoch Krzysztof Moch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 754-202-05-86

7.3.3) Ulica: Opolska 10

7.3.4) Miejscowość: Kadłub Turawski

7.3.5) Kod pocztowy: 46-046

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43855,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41436,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 41436,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41436,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transmoch Krzysztof Moch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 754-202-05-86

7.3.3) Ulica: Opolska 10

7.3.4) Miejscowość: Kadłub Turawski

7.3.5) Kod pocztowy: 46-046

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41436,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57637,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57637,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57637,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Transmoch Krzysztof Moch

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 754-202-05-86

7.3.3) Ulica: Opolska 10

7.3.4) Miejscowość: Kadłub Turawski

7.3.5) Kod pocztowy: 46-046

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57637,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-20

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.