eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA ŻW IIOgłoszenie z dnia 2022-12-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA ŻW II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142380254

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: OSTROROGA 35

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-163

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozzw.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozzw.wp.mil.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA ŻW II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34082374-77c3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078773/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 DOSTAWA SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W poprzednim postępowaniu nr RZP/11/OZZW/2022 na części będące przedmiotem tego postępowania nie wpłynęły żadne oferty, a postępowanie w tych częściach unieważnione zostało na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-112ec4bf-4df4-11ed-8832-4e4740e186ac

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP/22/OZŻW/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 345494,52 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 102296,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1- Zestaw syntetycznych próbek zapachów
materiałów wybuchowych

4.5.3.) Główny kod CPV: 35200000-6 - Sprzęt policyjny

4.5.5.) Wartość części: 3983,74 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2- Walizka uniwersalna śledcza

4.5.3.) Główny kod CPV: 35200000-6 - Sprzęt policyjny

4.5.5.) Wartość części: 11238,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3- Kajdanki jednorazowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 35200000-6 - Sprzęt policyjny

4.5.5.) Wartość części: 87075,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. RADEX Radosław STROJEK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6821133142 REGON 120843100

7.3.3) Ulica: ul. Bagienki 3

7.3.4) Miejscowość: SKAWINA

7.3.5) Kod pocztowy: 32-050

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4990,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STANIMEX Sp.j. S.STANISZEWSKI, M.STANISZEWSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7121038471 REGON 430342874

7.3.3) Ulica: ul. Małopolska 3

7.3.4) Miejscowość: LUBLIN

7.3.5) Kod pocztowy: 20-724

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17010,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HOSLTERS HPE POLSKA Grzegorz SZYMAŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9590396488 REGON 290092030

7.3.3) Ulica: ul. Długa 15

7.3.4) Miejscowość: KIELCE

7.3.5) Kod pocztowy: 25-650

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 106272,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.