eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi asysty technicznej dla posiadanych przez Zamawiającego od dnia 31.12.2021r. licencji oprogramowania L103399 @ ORACLE STANDARD EDITION 2 CPU PERPETUAL - 2 sztOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi asysty technicznej dla posiadanych przez Zamawiającego od dnia 31.12.2021r. licencji oprogramowania L103399 @ ORACLE STANDARD EDITION 2 CPU PERPETUAL - 2 szt

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA CEPELEK SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010137895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Koszykowa 78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cepelek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cepelek.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cepelek.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi asysty technicznej dla posiadanych przez Zamawiającego od dnia 31.12.2021r. licencji oprogramowania L103399 @ ORACLE STANDARD EDITION 2 CPU PERPETUAL - 2 szt

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8abbae7a-65a8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00488368

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020199/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Wsparcie techniczne opcji med

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442013/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 20/CWPL/TP/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 24390,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są Usługi asysty technicznej dla posiadanych przez Zamawiającego od dnia 31.12.2021r. licencji oprogramowania L103399 @ ORACLE STANDARD EDITION 2 CPU PERPETUAL - 2 szt
Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne


Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, opisowi przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza możliwość zaproponowania odpowiedników żądanych wyrobów, posiadających takie same lub zbliżone cechy pod względem składu chemicznego, funkcjonalności, giętkości, ergonomiczności i trwałości użytkowej. Oferta równoważna nie może mieć parametrów technicznych i jakościowych niższych od przedstawionych w SWZ przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18450 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMARCH HEALTHCARE S.A. Aleja Jana Pawła II 39A 31-864 Kraków NIP 6751382502

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6751382502

7.3.3) Ulica: Aleja Jana Pawła II 39A

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-864

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.