eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostróda › UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ULIC (RYNSZTOKÓW), CHODNIKÓW, ZATOK POSTOJOWYCH, PARKINGÓW I TERENÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓDYOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ULIC (RYNSZTOKÓW), CHODNIKÓW, ZATOK POSTOJOWYCH, PARKINGÓW I TERENÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓDY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA OSTRÓDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743404

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 24

1.5.2.) Miejscowość: Ostróda

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sara.bialek@um.ostroda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipostroda.warmia.mazury.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ULIC (RYNSZTOKÓW), CHODNIKÓW, ZATOK POSTOJOWYCH, PARKINGÓW I TERENÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓDY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cffa64d9-77b6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487925

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059533/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Utrzymanie czystości i porządku na chodnikach, zatok parkingowych i rynsztokach na terenie miasta Ostróda

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=38382561

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=38382561

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ (m.in. § 6, 9, 10 SWZ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe zasady dotyczące RODO- § 31 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.45.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 756862,86 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Część południowa miasta Ostróda. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zamówienie podstawowe:
a) Oczyszczanie chodników zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostródy w 2023 r.;
b) Mechaniczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z ulic (rynsztoków), na terenie Gminy Miejskiej Ostróda w 2023 r. zgodnie z harmonogramem 2 razy w miesiącu;
c) Zimowe usuwanie śliskości z chodników, zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostródy w 2023 r., na zgłoszenie Zamawiającego;
d) Wywóz odpadów komunalnych z koszy przystankowych i ulicznych oraz w workach z terenów niezleconych.
Zgodnie z wykazem terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5.1 do SWZ) oraz opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6.1 do SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 456228,22 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w następującym zakresie:
a) Sezonowy wynajem kontenerów KP-7 wraz z opróżnianiem i wywozem do miejsca utylizacji w okresie od dnia 1.05.2023 do dnia 31.08.2023 r. w ilości 6 kontenerów i usytuowaniem go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
b) Załadunek wraz z wywozem odpadów wielkogabarytowych oraz zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, jak również odpadów zmieszanych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda z miejsc wskazanych zgłoszeniem przez Zamawiającego do miejsca ich utylizacji w ilości 20 Mg na zlecenie Zamawiającego.
c) Bieżące zbieranie papierów, butelek i innych zmieszanych odpadów komunalnych łącznie z opróżnianiem pojemników na psie odchody z terenów miejskich objętych wykazem wraz z wywozem zebranych odpadów w workach na zgłoszenie Zamawiającego.
d) Zebranie wraz z wywozem opon samochodowych w tym opon osobowych oraz opon rolniczych i przemysłowych z terenów miejskich na zgłoszenie Zamawiającego.
Zasady skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego zostały określone we wzorze umowy- załącznik nr 3 do SWZ.
Maksymalna wartość opcji- zgodnie z ofertą Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: środowiskowe

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: społeczne

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2: Część północna miasta Ostróda. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zamówienie podstawowe:
a) Oczyszczanie chodników zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostródy w 2023 r.;
b) Mechaniczne usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z ulic (rynsztoków), na terenie Gminy Miejskiej Ostróda w 2023 r. zgodnie z harmonogramem 2 razy w miesiącu;
c) Zimowe usuwanie śliskości z chodników, zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostródy w 2023 r., na zgłoszenie Zamawiającego;
d) Wywóz odpadów komunalnych z koszy przystankowych i ulicznych oraz w workach z terenów niezleconych.
Zgodnie z wykazem terenów komunalnych objętych zamówieniem (załącznik nr 5.2 do SWZ) oraz opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6.2 do SWZ).

4.2.5.) Wartość części: 300634,64 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w następującym zakresie:
a) Sezonowy wynajem kontenerów KP-7 wraz z opróżnianiem i wywozem do miejsca utylizacji w okresie od dnia 1.05.2023 r. do dnia 31.08.2023 r. w ilości 6 kontenerów i usytuowaniem go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
b) Załadunek wraz z wywozem odpadów wielkogabarytowych oraz zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, jak również odpadów zmieszanych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda z miejsc wskazanych zgłoszeniem przez Zamawiającego do miejsca ich utylizacji w ilości 20 Mg na zlecenie Zamawiającego;
c) Bieżące zbieranie papierów, butelek i innych zmieszanych odpadów komunalnych łącznie z opróżnianiem pojemników przeznaczonych na psie odchody z terenów miejskich objętych wykazem wraz z wywozem zebranych odpadów w workach na zgłoszenie Zamawiającego;
d) Zebranie wraz z wywozem opon samochodowych w tym opon osobowych oraz opon rolniczych i przemysłowych z terenów miejskich na zgłoszenie Zamawiającego.
Zasady skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego zostały określone we wzorze umowy- załącznik nr 3 do SWZ.
Maksymalna wartość opcji- zgodnie z ofertą Wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą, w każdej części odrębnie, wybierze ofertę, która uzyska największą łączną punktację

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: środowiskowe

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: społeczne

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował niezbędnymi urządzeniami technicznymi, tj.:
a) minimum 2 zamiatarkami mechanicznymi;
b) minimum 1 środkiem transportu dostosowanym do wywozu zebranych odpadów.
Informacje dodatkowe:
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór- załącznik nr 2 do SWZ), które stanowi potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie podmiotowych środków dowodowych określonych w § 17 ust. 2 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu- załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

karty techniczne, homologacje lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez pojazdy przeznaczone do realizacji usługi normy emisji spalin EURO V, VI (posiadanie silnika elektrycznego lub hybrydowego) lub certyfikaty PM 10, jeżeli wykonawca oświadczy, że będzie realizował usługę przy użyciu pojazdów przyjaznych dla środowiska.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp).
a) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru- w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 3, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania:
a) jeżeli w imieniu: wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców.
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców- oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SWZ, w części dotyczącej wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia);
6) wypełniony i podpisany formularz kalkulacji ceny ofertowej (adekwatnie do wybranej części załącznik nr 4.1, 4.2 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 5 uPzp przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia. Pozostałe wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia określono w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=38382561

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie porządku i czystości ulic (rynsztoków), chodników, zatok postojowych, parkingów i terenów komunalnych na terenie miasta Ostróda, w tym:
1) Część 1: Część południowa miasta Ostróda;
2) Część 2: Część północna miasta Ostróda;
zgodnie z wykazem terenów komunalnych objętych zamówieniem (adekwatnie do części zamówienia- załącznik nr 5.1, 5.2 do SWZ), opisem przedmiotu zamówienia (adekwatnie do części zamówienia- załącznik nr 6.1, 6.2 do SWZ) oraz wzorem umowy (załącznik nr 3 do SWZ).
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego. Zasady skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia opcjonalnego zostały określone we wzorze umowy- załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnego wpływu na jakość i wymagany standard wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować należyte wykonanie prac, zgodnie z SWZ.
2) Sprzęt użyty do realizacji usługi powinien być wyposażony w nowoczesne i estetyczne oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz środki łączności bezprzewodowej gwarantujący stały kontakt z dyżurnym.
3) Prędkość jazdy zamiatarki powinna być dostosowana do stopnia zabrudzenia oczyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie.
4) Powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być zwilżane (zraszane) wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu.
5) Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac winien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami określającymi jego użytkowanie.
6) Operatorami sprzętu, kierowcami pojazdów mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienie.
7) Wywiezienie odpadów powstających podczas wykonywania prac musi zostać wykonane w ciągu dwóch godzin od momentu zakończenia tych prac. Niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów w pasach drogowych w pryzmach na okres dłuższy niż 2 godziny od zakończenia prac.
8) Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac, tj. do przekazania odpadów do odpowiednich miejsc unieszkodliwiania
i odzysku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na swój koszt.
9) Przy realizacji przedmiotu zamówienia zakazuje się używania maszyn do zdmuchiwania zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych na zieleńce. Stosowanie takich maszyn skutkować będzie naliczeniem kar umownych z tytułu nienależytego wykonania prac, zgodnie z zapisami umowy.
10) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej przez siedem dni w tygodniu oraz pełnienie dyżurów związanych z utrzymaniem porządku i czystości. Numer telefonu sieci telefonii komórkowej zostaje podany do publicznej wiadomości.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Jeśli do podpisania umowy dojdzie po dniu 1 stycznia 2023 r., termin realizacji przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy i zakończy dnia 31 grudnia 2023 r.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w § 11 ust. 5 SWZ.
6. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 5, następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5.
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty o których mowa w § 14 ust. 6 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.