eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białogard › "Usługa ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Białogardzie".Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Białogardzie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białogardzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943120120

1.5.8.) Numer faksu: 943120180

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialogard.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0aaa13f6-6421-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Białogardzie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0aaa13f6-6421-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487529

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00088822/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Białogardzie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438766/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A-26-80/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 442481,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę ochrony osób, mienia i obiektów Sądu Rejonowego w Białogardzie w następujących lokalizacjach: ul. Lipowa 1 - 1A, ul. Wileńska 2, oraz ul. Bat. Chłopskich 6 w Świdwinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający na
podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia
na podstawie stosunku pracy osoby, które będą wykonywać czynności związane z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510). Dotyczy to czynności wymienionych w Załączniku nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 466323,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 466323,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 466323,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony Szabel Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331297268

7.3.3) Ulica: Morska 11

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-212

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 466323,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-02-08 do 2024-02-07

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.