eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olkuszu przy ul.Dworskiej i Kolejowej.Ogłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olkuszu przy ul.Dworskiej
i Kolejowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357233182

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Króla Kazimierza Wielkiego 61

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326430251

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olkuskitbs@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.olkusz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Olkuszu przy ul.Dworskiej
i Kolejowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1a9aa2d-7f09-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1a9aa2d-7f09-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
"Wykonawca" na platformie e-zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" ("Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji"
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. "Formularze do
komunikacji" umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości.
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie
e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e1a9aa2d-7f09-11ee-9aa3-96d3b4440790
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/ konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-e1a9aa2d-7f09-11ee-9aa3-96d3b4440790
6.Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne zawarte w ust. 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Uprzejmie informujemy, że Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z
siedzibą w Olkuszu ul. Kr. K. Wielkiego 61; NIP 637 19 30 624 (dalej: OTBS) przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawą z dn.
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w
Olkuszu ul. Kr. K. Wielkiego 61; NIP 637-19-30-624
Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem e-mail: olkuskitbs@gmail.com, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: ul. Kr. K. Wielkiego 61, 32-300 Olkusz, bądź osobiście pod adresem ul. Kr. K. Wielkiego 61, 32-300
Olkusz.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Olkuszu przy ul. Dworskiej i Kolejowej”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): OTBS-ZP-3/2023,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.)., dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 rozporządzenia 2016/679;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; OTBS-ZP-3/2023
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): załącznik nr 13 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OTBS-ZP-3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 9848159,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (pod klucz) liczącego 36
lokali mieszkalnych i 18 miejsc postojowych w garażach indywidualnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj.
zewnętrzną instalacją wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, prądu, budową miejsc postojowych, wykonaniem
oświetlenia zewnętrznego, budową ciągu pieszo jezdnego, przekładką kabla teletechnicznego w Olkuszu przy ul. Dworskiej i
Kolejowej, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami dozoru technicznego,
prawem budowlanym oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru.
Lokalizacja: Olkusz, ul. Dworska, ul Kolejowa dz. nr 4991/2, 4991/1, 2434, 3157/2
Zakres przedmiotu zamówienia obejmował będzie m.in.:
- wykonanie robót przygotowawczych
- wykonanie robót budowlanych i montażowych zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego,
- wykonanie zewnętrznych instalacji dla przyłączy zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego oraz zgodnie z
zasadami określonymi w warunkach przyłączenia wydanych przez dostawców mediów.
- prowadzenie bieżącej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej w 2 egzemplarzach,
- wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji zamiennej w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia,
- sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
- sporządzenie inwentaryzacji budowlanej budynku objętego inwestycją
- uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, niezbędnych do uzyskania przez zamawiającego prawomocnej decyzji
pozwolenia na użytkowanie budynku objętego inwestycją
-wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
Ogólna charakterystyka projektowanego budynku i dane techniczne:
Budynek mieszkalny wielorodzinny, składający się z dwóch oddylatowanych segmentów, posiadający 4 kondygnacje
nadziemne, jedną kondygnację podziemną w której zaprojektowano garaże indywidualne oraz komórki lokatorskie. Dach
wielospadowy.
Dane powierzchniowe budynku (z opisu dokumentacji):
- powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) 1952,18 m²
- powierzchnia użytkowa pomocnicza (w tym garaże ) 509,20 m²
- powierzchnia ruchu 257,24 m²
- powierzchnia netto 2718,62 m²
- powierzchnia zabudowy 737,54 m²
- kubatura 9820,00 m³
- maksymalne wymiary zewnętrzne budynku 41,45m x 24,90m
- maksymalna wysokość budynku 15,00 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość płatności przejściowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu
1.1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1
Pzp .
1.1.2. Na podstawie art. 109 Pzp Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadkach określonych w Art. 109 ust 1 pkt 1, pkt
4, pkt 8, pkt 9, pkt 10,
1.1.3. Art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Względem Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w
tym zakresie, stosuje się art.7 ust 3 wspomnianej ustawy.
1.1.4. Zgodnie z art. 110 Pzp Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia.
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:
1.2.1. W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą
wykonawcy, którzy:
1.2.1.1. Dysponują co najmniej po jednej osobie uprawnionej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2023r. poz. 682) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika:
1.2.1.1.1. budowy o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej, który legitymuje się doświadczeniem
zawodowym- tj. kierował minimum 2 (słownie: dwa) budowami w zakresie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku
mieszkalno- usługowego lub budynku użyteczności publicznej o kubaturze min 7000 m3 każda
1.2.1.1.2. robót o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
równoważnej,
1.2.1.1.3. robót o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej,
1.2.1.2. Wykażą że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 (słownie: dwa) roboty budowlane wielobranżowe
(zawierające branże elektryczną, budowlaną, sanitarną w tym wentylacja mechaniczna, drogową) w zakresie budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalno- usługowego lub budynku użyteczności publicznej wartości co
najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą
wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni
kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania
1.2.2. W zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą
wykonawcy, którzy:
1.2.2.1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 6 000 000,00 zł
1.2.2.2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 4 000 000,00 zł
1.2.3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym,
1.2.4. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
1.3. Zgodnie z art. 118 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1.3.1. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
1.3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w pkt. 1.3.2 , potwierdza, że stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
1.3.3.1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
1.3.3.2. Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
1.3.3.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1.3.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2 , a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy w pkt. 1.1
1.3.5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że nieudostępnienie tych zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
1.3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu udostępniającego zasoby
nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia zamawiający żąda , aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1.3.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
1.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana przez Zamawiającego na
podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i/lub oświadczeń. Ocena dokonana zostanie na zasadzie
spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 Pzp
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust 1 pkt. 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zakresie art. 109 ust.
1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa: w pkt. 2-4 , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
5.2. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem ich złożenia
5.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie o którym mowa w zdaniu
poprzednim powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 4 do SWZ
-Wykaz zawierający minimum 2 (słownie: dwa) roboty budowlane wielobranżowe (zawierające branże elektryczną, budowlaną,
sanitarną w tym wentylacja mechaniczna, drogową) w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku
mieszkalno- usługowego lub budynku użyteczności publicznej wartości co najmniej 6 000 000,00 zł brutto każda, wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane należycie (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót,
referencje, listy referencyjne, itp.). Wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
Dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
-Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
(minimum 4000000,00 zł) lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
-Opłaconą polisę (wraz z potwierdzeniem zapłaty), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 6000000,00 zł

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Formularzem Oferty (załącznik nr 1 do SWZ- formularz interaktywny) Wykonawca składa:
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia- dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
3. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wzór oświadczenia z art. 125 ust 1 Pzp (załącznik nr 2 lub 2A do SWZ)
4. Zobowiązanie Podmiotu (jeżeli dotyczy) (załącznik nr 6 do SWZ)
5. Oświadczenie zgodnie z art. 117 ust 4 Pzp (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Z
oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac. (załącznik nr 8 do SWZ)
6. Informację o podwykonawcach (Załącznik nr 7 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4.Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c)gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5.W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi spełniać następujące
wymagania:
a)gwarancja musi wskazywać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę postępowania, termin ważności wadium;
b)gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego,
dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji);
c)do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie;
6.W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski 11 1050
1618 1000 0022 4082 1914 podając w tytule przelewu „Wadium w przetargu OTBS-ZP-3/2023"
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt b) - d) wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w sposób
nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Ponadto, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp
zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
2.Oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 PZP (dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z
oświadczenia powinno wynikać, który wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac. (Załącznik nr 8 do SWZ).
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą platformy ezamówienia (https://ezamowienia.gov.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7) PZP.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 9 do SWZ.
5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach o których mowa w 11.2.1.2.
SWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej
waluty na dzień wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu
nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem
postępowania.
6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których
ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu
postępowania, reguluje ustawa PZP.
7. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art. 455 ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.