eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brańszczyk › Budowa placu zabaw w miejscowości BrańszczykOgłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63286247-5148-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63286247-5148-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487358

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009816/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392240

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 196142,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę placu zabaw o wymiarach 28,00 m x 21,50 m w miejscowości Brańszczyk, gmina Brańszczyk, na nieruchomości składającej się z działek nr ew. 143 i 144.
Urządzenia winny być zamontowane z zachowaniem parametrów dotyczących stref bezpieczeństwa.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
1) budowę placu zabaw polegającą na dostawie i montażu urządzeń do zabawy dla dzieci
2) wykonanie ogrodzenia panelowego 3D z furtką na podmurówce: panel ocynkowany i malowany proszkowo na kolor zielony 250x153 cm. Drut fi 4 mm, oczko o wymiarach 5 cm
uwaga: furtka musi nawiązywać do kształtu paneli;
3) utwardzenie niewielkiej części powierzchni placu zabaw (54m2) za pomocą kostki betonowej

UWAGA ZMIANA W PRZEDMIARZE!!! Do wykonania podbudowy pod kostkę brukową należy przyjąć tylko podbudowę gr. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, lub beton C8/10 (pozycja nr 6 w przedmiarze) nie należy wyceniać pozycji nr 5 w przedmiarze: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
4) wykonanie ogrodzenia terenu istniejącej siłowni plenerowej i street workout park z furtką z paneli ogrodzeniowych 3D na podmurówce. Panel ocynkowany i malowany proszkowo na kolor zielony 250x153 cm. Drut fi 4 mm, oczko o wymiarach 5 cm Dodatkowe ogrodzenie siłowni i Street Workout dotyczy połączenia istniejącego ogrodzenia boiska z ogrodzeniem placu zabaw zgodnie z projektem zagospodarowania i wynosi ok 30 mb
uwaga: furtka musi nawiązywać do kształtu paneli;

Zamawiający dopuści wykonanie wszystkich konstrukcji urządzeń ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie podkładem cynkowym i malowanych proszkowo.
UWAGA!!! ROBOTA DODATKOWA – nieprzewidziana w przedmiarze robót
Dotyczy nawierzchni placu zabaw
Pozostałą nawierzchnię placu zabaw o powierzchni około 548 m2 należy wykonać z piasku bez podbudowy. Grubość warstwy piasku – 30 cm (wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu, wielkość ziaren od 0,2 mm do 2,0 mm (zgodnie z normą PN EN 1177). Należy uwzględnić korytowanie pod nawierzchnię z dostosowaniem wysokości wykonywanej nawierzchni do przyległego terenu (siłownia plenerowa, street workout, parking).
Wyposażenie:
a) regulamin korzystania z placu zabaw,
b) kosz na śmieci,
c) huśtawka podwójna z bocianim gniazdem,
d) huśtawka ważka podwójna,
e) bujak sprężynowy x 2
f) zestaw zabawowy nr 1 ze zjeżdżalnią i wieżami,
g) karuzela tarczowa,
h) wyciąg linowy,
i) karuzela potrójna,
j) samochód terenowy,
k) piramida linowa,
l) zestaw zabawowy nr 2 ze zjeżdżalniami i wieżami,
m) stół do gry w tenisa,
n) ławka x 4 szt.
o) Stojak na rowery 5 stanowiskowy

Montażu urządzeń wymienionych powyżej, należy dokonać z zachowaniem następujących warunków szczegółowych:
a) Elementy metalowe urządzenia muszą być ocynkowane i malowane proszkowo.
b) Elementy kolorowe dekoracyjne powinny być wykonane z płyty HDPE lub ze sklejki wodoodpornej, odporne na działanie czynników atmosferycznych, zadrapania, czy uderzenia.
c) Urządzenia muszą mieć naniesioną tabliczkę znamionową z informacjami o roku produkcji, nazwie producenta, kodem urządzenia i o zgodności z normą bezpieczeństwa.
d) Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN. Dostarczone urządzenie musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm PN-EN.
e) Wykonawca zapewni dostarczenie urządzenia transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem.
3. WYMAGANIA OGÓLNE
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
a) Załączniku nr 3 do SWZ – Dokumentacja projektowa (projekt, specyfikacja techniczna dostarczanych materiałów/urządzeń, przedmiar robót)
b) Specyfikacji Warunków Zamówienia
c) Załączniku nr 6 do SWZ - Wzorze umowy
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: umowa, SWZ, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem (art.649 Kodeksu cywilnego).
1) Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w umowie.
a) W zakresie obowiązujących przepisów materiały i urządzenia powinny być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do wykonania prac, jak również przedstawienia wyników tych badań.
b) Wszystkie prace należy wykonać przy zastosowaniu obowiązujących w tej materii przepisów Prawa budowlanego, Norm Polskich, norm technicznych, przepisów sanitarnych, BHP, pożarowych i aktualnej wiedzy technicznej oraz Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego rodzaju prac oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
c) Przed przystąpieniem do realizacji robót (zakup, montaż) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym rodzaj przewidywanych do wbudowania urządzeń/materiałów.
d) Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazany został znak towarowy materiału, firma, patent lub pochodzenie oznacza to jedynie kryteria, które należy spełnić i związane jest to z określeniem cech budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem zamówienia. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie maja na celu naruszenia art. 99 ustawy PZP, a służą jedynie do sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne i estetyczne wskazanego. Materiał równoważny musi posiadać właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania zawarte w dokumentacji. Przed zastosowaniem materiałów równoważnych Wykonawca musi wszelkie zmiany uzgodnić z Zamawiającym i Projektantem. Każdy równoważny materiał musi spełniać co najmniej parametry wskazane w projekcie budowlano wykonawczym, który będzie realizowany. Wykonawca zobowiązany jest przygotować tabelę równoważności dla każdego materiału zamiennego, która zostanie zaakceptowana Zamawiającego – Inwestora.
e) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
f) Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
g) W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.
h) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) – wszystkie montowane na placu zabaw urządzenia, powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty
i) Dostarczone urządzenia w ramach zadania muszą po ich zamontowaniu, wbudowaniu być gotowe do użytkowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244647,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 367770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 244647,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MS-BUD Usługi Ogólnobudowlane Marek Koterwas

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RENKOT Biuro Projektowe Renata Koterwas Żebrowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7582377828

7.3.3) Ulica: ul. Antoniego Pęksy 1

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 244647,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.