eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ciecierzyn › Usługi monitoringu i ochrony w Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR i podległych Biurach PowiatowychOgłoszenie z dnia 2023-11-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi monitoringu i ochrony w Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR i podległych Biurach Powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubelski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01061308300082

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Elizówka ul. Szafranowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Ciecierzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-003

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lubelski@arimr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/arimr

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


agencja płatnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi monitoringu i ochrony w Lubelskim Oddziale Regionalnym ARiMR i podległych Biurach Powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-739e7298-5847-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00406476

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BOR03.2616.3.2023.AP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 205333,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest monitoring poprzez system alarmowy sygnalizujący włamanie, napad oraz pożar obiektów Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i interwencja fizyczna w sytuacji otrzymania sygnału alarmowego. Przedmiotem zamówienia są również usługi napraw bieżących związane z utrzymaniem Systemów Sygnalizacji Włamań i Napadów (zwanych SSWiN) stanowiących własność ARiMR.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w/w usług w odniesieniu do obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do projektowanych postanowień umowy.
3. Monitoring, usługi napraw bieżących związanych z utrzymaniem SSWiN oraz ewentualna interwencja fizyczna ma się rozpocząć od 01.12.2023 r. i trwać przez okres 24 miesięcy.
W przypadku nie uruchomienia monitoringu do godziny 15:30 w dniu 01.12.2023 r. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia miesięcznego ochronę fizyczną obiektów do chwili uruchomienia monitoringu.
4. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

50333200-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 289542 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289542 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 289542 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Altest Systemy Zabezpieczeń Cezary Pojmaj

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 430016465

7.3.3) Ulica: ul. Ochotnicza 10

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-012

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

a) Agencja Ochrony LEW-TRANS-BANK sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. 34 Pułku Piechoty 13, 21-500 Biała Podlaska w zakresie podejmowania interwencji,
b) Biuro Szybkiej Interwencji Z. Mroczek i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Zamościu, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6A, 22-400 Zamość w zakresie podejmowania interwencji,
c) Agent Service Security sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Podzamcze 79 B, 24-300 Opole Lubelskie w zakresie podejmowania interwencji,
d) Agencja Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Cerber Jerzy Strzaliński z Siedlec, ul. 3 Maja 37/5, 08-110 Siedlce w zakresie podejmowania interwencji,
e) RR Security sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa w zakresie podejmowania inerwencji,
f) Solid Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa w zakresie podejmowania interwencji,
g) Insel Smart System sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie, ul. Lubelska 56, 22-200 Włodawa w zakresie podejmowania interwencji,
h) Ekotrade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa w zakresie podejmowania interwencji


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 392192,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-12-01 do 2025-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.