eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Budowa ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowy zatoki autobusowej oraz remont nawierzchni zjazdu wraz z budową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego .Ogłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowy zatoki autobusowej oraz remont nawierzchni zjazdu wraz z budową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowy zatoki autobusowej oraz remont nawierzchni zjazdu wraz z budową sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4361e657-4a03-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487167

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027272/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00388198/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP 271.57.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa ścieżki rowerowej, chodnika, przebudowy zatoki autobusowej oraz remont nawierzchni zjazdu wraz z budową sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Paderewskiego” pomiędzy Piastowską a Wita Stwosza w Głogowie "
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej, chodnika; przebudowy zatoki autobusowej, remont nawierzchni zjazdu oraz budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV oświetlenia drogowego na dz. nr 3, 4/2, 64/2, 652, 67, 71, 49/5, 68/9, 69, 70, 621, 49/8, 58/33 obręb 0009 Żarków oraz dz. nr 209/1 obręb 0007 Stare Miasto. Teren objęty jest ochroną konserwatorską – strefa "W"- ścisłej ochrony archeologicznej oraz w strefie "OW"- obserwacji archeologicznej wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr A/2641/89 z dnia 16.04.1958r.; oraz decyzją nr A/2642/2178 z dnia 31.03.1975r.
Zamierzenie inwestycyjne zakłada:
 budowę ścieżki rowerowej – nawierzchnia bitumiczna – ok. 940 m2
 budowę chodnika – nawierzchnia z kostki betonowej szarej – ok. 580 m2
 wykonanie chodnika (w rejonie zjazdu) – nawierzchnia z kostki betonowej szarej – ok. 15 m2
 przebudowę zatoki autobusowej - nawierzchnia z koski kamiennej – ok. 93 m2
 wykonanie ciągu pieszo-rowerowego - pełna konstrukcja - nawierzchnia bitumiczna – ok. 35,5 m2
 rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego z istniejącej szafki
oświetleniowej SO-45-5-1 – ok. 352 m
 wycinkę trzech drzew
 rozbiórkę murku o konstrukcji betonowej 0,2 x 0,3 m i dł. 109,0 m,
 wykonanie nasadzeń

Zakres robót elektrycznych:

- budowa linii oświetleniowej o długości ok. 352 m
- montaż 14 szt. słupów oświetlenia ulicznego
- likwidacja kolizji kabli energetycznych
- demontaż 2 szt. istniejących betonowych słupów oświetleniowych

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przekazania Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie / potwierdzenia przyjęcia przez właściwy organ nadzoru budowlanego zgłoszenia zakończenia robót bez uwag.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) oraz przedmiar robót, które są załącznikami do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 986745,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 986745,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 986745,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6931939082

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 63

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.5) Kod pocztowy: 67-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

roboty branży elektrycznej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 986745,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-27

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.