eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnościąOgłoszenie z dnia 2023-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Zamojska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060044114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pereca 2

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@akademiazamojska.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akademiazamojska.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3016a9ac-593e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00486400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123569/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa systemów wideokonferencji

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pod nazwą: „Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - uczelnia dostępna dla Wszystkich!”, umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-A067/20-00 z 17.11.2020 r

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410220

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AI.0920.04.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 274339,09

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością, z podziałem na części:
Część 1 zamówienia: dostawa i montaż zaawansowanego systemu do wideokonferencji;
Część 2 zamówienia: dostawa i montaż mobilnych zestawów do wideokonferencji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia;

załącznik nr 1.2 do SWZ dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością, z podziałem na części:
Część 1 zamówienia: dostawa i montaż zaawansowanego systemu do wideokonferencji;
Część 2 zamówienia: dostawa i montaż mobilnych zestawów do wideokonferencji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia;
- załącznik nr 1.2 do SWZ dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Część 1 zamówienia:
nie dłuższy niż do 49 dni kalendarzowych
Termin realizacji liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy informacji o gotowości pomieszczeń do realizacji
zamówienia. Stosowna informacja zostanie przekazany Wykonawcy na adres mailowy: …………………
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach
kryterium oceny ofert)
Część 2 zamówienia:
nie dłuższy niż do 49 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach
kryterium oceny ofert)
OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje dłuższego okresu w ramach
kryterium oceny ofert).

4.5.3.) Główny kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.5.5.) Wartość części: 155389,09 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością, z podziałem na części:
Część 1 zamówienia: dostawa i montaż zaawansowanego systemu do wideokonferencji;
Część 2 zamówienia: dostawa i montaż mobilnych zestawów do wideokonferencji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia;

załącznik nr 1.2 do SWZ dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością, z podziałem na części:
Część 1 zamówienia: dostawa i montaż zaawansowanego systemu do wideokonferencji;
Część 2 zamówienia: dostawa i montaż mobilnych zestawów do wideokonferencji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia;
- załącznik nr 1.2 do SWZ dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Część 1 zamówienia:
nie dłuższy niż do 49 dni kalendarzowych
Termin realizacji liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy informacji o gotowości pomieszczeń do realizacji
zamówienia. Stosowna informacja zostanie przekazany Wykonawcy na adres mailowy: …………………
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach
kryterium oceny ofert)
Część 2 zamówienia:
nie dłuższy niż do 49 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach
kryterium oceny ofert)
OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje dłuższego okresu w ramach
kryterium oceny ofert).

4.5.3.) Główny kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.5.5.) Wartość części: 118950,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214083 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214083 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214083 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Network Experts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000639343

7.3.3) Ulica: CHOJNOWSKIEJ 8

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 03-583

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214083,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 202950 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 202950 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 202950 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Network Experts spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5242751391

7.3.3) Ulica: Chojnowskiej 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 03-583

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 202950,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

część 1 zamówienia:Termin realizacji liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy informacji o gotowości pomieszczeń do realizacji zamówienia.
Stosowna informacja zostanie przekazany Wykonawcy na adres mailowy
część 2 zamówienia: Termin realizacji liczony będzie pod momentu podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.