eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnościąOgłoszenie z dnia 2023-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnością

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Zamojska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060044114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pereca 2

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@akademiazamojska.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.akademiazamojska.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób z niepełnosprawnością

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3016a9ac-593e-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00410220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123569/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa systemów wideokonferencji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pod nazwą: „Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu - uczelnia dostępna dla Wszystkich!”, umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-A067/20-00 z 17.11.2020 r

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja miedzy
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy znajdującej się pod adresem:
https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz przy użyciu poczty elektronicznej:
rektorat@akademiazamojska.edu.pl
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta)
przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na
adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Ogólne
wymagania techniczne i organizacyjne oraz zasady korzystania z Platformy zawiera rozdział III SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych
oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
"RODO"), wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz
dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach
postępowania. W związku z ograniczoną liczbą znaków możliwych do wykorzystania w ogłoszeniu, Zamawiający odsyła do treści
SWZ gdyż z przyczyn technicznych nie ma możliwości przytoczenia w sposób wyczerpujący klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AI.0920.04.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością, z podziałem na części:
Część 1 zamówienia: dostawa i montaż zaawansowanego systemu do wideokonferencji;
Część 2 zamówienia: dostawa i montaż mobilnych zestawów do wideokonferencji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia;

załącznik nr 1.2 do SWZ dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością, z podziałem na części:
Część 1 zamówienia: dostawa i montaż zaawansowanego systemu do wideokonferencji;
Część 2 zamówienia: dostawa i montaż mobilnych zestawów do wideokonferencji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia;
- załącznik nr 1.2 do SWZ dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Część 1 zamówienia:
nie dłuższy niż do 49 dni kalendarzowych
Termin realizacji liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy informacji o gotowości pomieszczeń do realizacji
zamówienia. Stosowna informacja zostanie przekazany Wykonawcy na adres mailowy: …………………
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach
kryterium oceny ofert)
Część 2 zamówienia:
nie dłuższy niż do 49 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach
kryterium oceny ofert)
OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje dłuższego okresu w ramach
kryterium oceny ofert).

4.2.6.) Główny kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością, z podziałem na części:
Część 1 zamówienia: dostawa i montaż zaawansowanego systemu do wideokonferencji;
Część 2 zamówienia: dostawa i montaż mobilnych zestawów do wideokonferencji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia;

załącznik nr 1.2 do SWZ dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów wideokonferencyjnych na potrzeby osób
z niepełnosprawnością, z podziałem na części:
Część 1 zamówienia: dostawa i montaż zaawansowanego systemu do wideokonferencji;
Część 2 zamówienia: dostawa i montaż mobilnych zestawów do wideokonferencji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- załącznik nr 1.1 do SWZ dot. części 1 zamówienia;
- załącznik nr 1.2 do SWZ dot. części 2 zamówienia;
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym
załącznik nr 2 do SWZ
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Część 1 zamówienia:
nie dłuższy niż do 49 dni kalendarzowych
Termin realizacji liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy informacji o gotowości pomieszczeń do realizacji
zamówienia. Stosowna informacja zostanie przekazany Wykonawcy na adres mailowy: …………………
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach
kryterium oceny ofert)
Część 2 zamówienia:
nie dłuższy niż do 49 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skrócenia tego terminu w ramach
kryterium oceny ofert)
OKRES RĘKOJMI I GWARANCJI NA WYKONANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Minimalny okres rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesięcy.
(o ile Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje dłuższego okresu w ramach
kryterium oceny ofert).

4.2.6.) Główny kod CPV: 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej-
załącznik nr 7
do SWZ.
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) -
zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać:
1.1 wypełniony formularz ofertowy (dalej Oferta), który zostanie wygenerowany poprzez Platformę,
1.2 wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia, który jest integralną częścią formularza Oferty, stanowiący
załącznik:

1.1 do SWZ – dot. części 1 zamówienia;

1.2 do SWZ – dot. części 2 zamówienia;
Zamawiający wymaga, aby wypełniany opis przedmiotu zamówienia został opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy,
albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione;
Wypełniony opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część formularza „Oferta”.
Formularz oferty wraz z załącznikami (zał.1.1/1.2 do SWZ) nie podlega uzupełnieniu.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty ( za pośrednictwem Platformy) aktualne na dzień składania ofert
następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego – art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SWZ);
2.2 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego (zał. nr 4 do SWZ);
Oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym , przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby;
2.3 pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2.4 pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub
inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia;
2.5 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117
ust.4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
2.6 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o ile ofertę składa Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2.7 oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu;
2.8 oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek
wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ);
2.9 oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do procedury przetargowej Wykonawca jest obowiązany w terminie składania ofert, określonym w rozdz. XII
SWZ, wnieść wadium na cały wymagany okres związania ofertą, w kwocie określonej dla oferowanego przez Wykonawcę
części zamówienia:
1. Część 1 zamówienia: 2 000,00 zł
2. Część 2 zamówienia: 1 000,00 zł
Pozostałe informacje zawiera rozdz. V SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1.2 Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, żaden z nich, nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek określonych rozdz. VII SWZ.
1.4 Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
1.5 Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub
usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót budowlanych w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
1.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują
roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
1.7 W przypadku, o którym mowa w pkt 1.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
1.8 Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
1.9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie:
- składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
- będzie zobowiązany do złożenia dokumentów na wezwanie zamawiającego dokonane w trybie art. 274 ust.1 ustawy Pzp,
w takim zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców, wykazuje spełnieni warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

w związku z ograniczoną liczbą znaków Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia Zamawiający określił w paragrafie 10 projektowanych postanowień umowy (zał. nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://upz-zamosc.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wprowadzonych ustawą z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, to jest:
- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.