eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działoszyn › Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach programu "Za Życiem"Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach programu "Za Życiem"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W DZIAŁOSZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000232696

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grota-Roweckiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Działoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-355

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soszw@onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sosw-dzialoszyn.cba.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2c1ce169-fdde-11ec-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach programu "Za Życiem"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c1ce169-fdde-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00202524/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci w ramach programu "Za Życiem"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00243942/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 238500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Logopeda/Neurologopeda

Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 640 godzin.
Zakres obowiązków Logopedy / Neurologopedy:
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla logopedy/neurologopedy,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu;
• monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
• bieżące uzupełnianie dokumentacji, po każdej zrealizowanej godzinie zajęć;
• nawiązywanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań (jeśli dotyczy)
• organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych w razie potrzeby;

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 57600 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Psycholog

Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 300 godzin.
Zakres obowiązków Psychologa:
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla psychologa,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu;
• monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
• bieżące uzupełnianie dokumentacji, po każdej zrealizowanej godzinie zajęć;
• nawiązywanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań (jeśli dotyczy)
• organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych w razie potrzeby;

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 27000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Pedagog/Oligofrenopedagog

Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 380 godzin.
Zakres obowiązków Pedagoga/Oligofrenopedagoga :
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla pedagoga,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu;
• monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
• bieżące uzupełnianie dokumentacji, po każdej zrealizowanej godzinie zajęć;
• nawiązywanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań (jeśli dotyczy)
• organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych w razie potrzeby;

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 34200 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Fizjoterapeuta/Rehabilitant ruchowy

Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 500 godzin.
Zakres obowiązków Fizjoterapeuty/Rehabilitanta:
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla fizjoterapeuty/rehabilitanta,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu;
• monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
• bieżące uzupełnianie dokumentacji, po każdej zrealizowanej godzinie zajęć;
• nawiązywanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań (jeśli dotyczy)
• organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych w razie potrzeby;

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Terapeuta Integracji Sensorycznej

Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 500 godzin.
Zakres obowiązków Terapeuty Integracji Sensorycznej:
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla terapeuty Integracji Sensorycznej,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• wykonywanie dodatkowych usług fizjoterapeutycznych /terapii Integracji Sensomotorycznej na rzecz dziecka i jego rodziny.
• edukacja rodziców w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.
• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz instruktażu i informacji niezbędnych do kontynuowania pracy z dzieckiem w domu;
• monitorowanie rozwoju dziecka, w razie potrzeby sporządzanie opinii,
• bieżące uzupełnianie dokumentacji, po każdej zrealizowanej godzinie zajęć;
• nawiązywanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań (jeśli dotyczy)
• organizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców/opiekunów prawnych w razie potrzeby;

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 45000 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Surdopedagog
Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 25 godzin.
Zakres obowiązków Surdopedagoga:
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych
w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi
w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego
wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla surdopedagoga,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie
barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• wykonywanie dodatkowych usług surdopedagoga na rzecz dziecka i jego rodziny.
• edukacja rodziców w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 2250 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 – Tyflopedagog

Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 25 godzin.
Zakres obowiązków Tyflopedagoga:
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych
w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi
w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego
wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla tyflopedagoga,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie
barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• wykonywanie dodatkowych usług tyflopedagoga na rzecz dziecka i jego rodziny.
• edukacja rodziców w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 2250 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 – Hipoterapeuta

Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 60 godzin.
Zakres obowiązków Hipoterapeuty:
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych
w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi
w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego
wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla hipoterapeuty,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie
barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• wykonywanie dodatkowych usług hipoterapeuty na rzecz dziecka i jego rodziny.
• edukacja rodziców w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 5400 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 – Terapeuta WWRD - Autyzm

Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia w wymiarze 220 godzin.
Zakres obowiązków Terapeuta WWRD, Autyzm:
• po powołaniu w skład zespołu Specjalistów dla konkretnego dziecka ustalenie, na podstawie opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych
w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny,
• nawiązanie współpracy z placówką, w której dziecko jest objęte innymi działaniami terapeutycznymi
w celu zapewnienia spójności oddziaływań,
• opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego
wspomagania rozwoju w części przeznaczonej dla Terapeuty WWRD, Autyzm,
• ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie
barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym,
• analizowanie skuteczności pomocy udzielanej na podstawie programu dziecku i jego rodzinie,
• wprowadzanie zmian w programie stosownie do aktualnych potrzeb dziecka i jego rodziny,
• planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
• wykonywanie dodatkowych usług terapeuty WWRD, Autyzm na rzecz dziecka i jego rodziny.
• edukacja rodziców w zakresie wspomagania rozwoju dziecka.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

4.5.5.) Wartość części: 19800 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSORCJUM Aldona Lewandowska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kalina Świątek Elżbieta Chybińska-Rychel Marta Nowakowska Karina Jenś Łukasz Sierszeń Anna Gosławska Barbara Mrozińska – Bartoszek Iwona Bober Beata Bednarek Kamila Chybińska Wioletta Tasarz-Kowalska Paulina Nąckiewicz Anna Brzezowska Magdalena Patocka Ewa Kucharska-Słabik Wioleta Łakoma Jolanta Kowalska Iwona Zygoń Aldona Lewandowska Elżbieta Wanat-Najgibauer Katarzyna Nowakowska Karolina Kmiecik Wioleta Mucha Aldona Wasiak Anna Pluskota Renata Humieniuk Michalina Sarowska Aleksandra Walasik Małgorzata Domagała Olga Majewska Maria Janeczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: OSOBA FIZYCZNA

7.3.4) Miejscowość: ZALESIAKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSORCJUM Aldona Lewandowska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kalina Świątek, Elżbieta Chybińska-Rychel, Marta Nowakowska, Karina Jenś, Łukasz Sierszeń, Anna Gosławska, Barbara Mrozińska – Bartoszek, Iwona Bober, Beata Bednarek, Kamila Chybińska, Wioletta Tasarz-Kowalska, Paulina Nąckiewicz, Anna Brzezowska, Magdalena Patocka, Ewa Kucharska-Słabik, Wioleta Łakoma, Jolanta Kowalska, Iwona Zygoń, Aldona Lewandowska, Elżbieta Wanat-Najgibauer, Katarzyna Nowakowska, Karolina Kmiecik, Wioleta Mucha, Aldona Wasiak, Anna Pluskota, Renata Humieniuk, Michalina Sarowska, Aleksandra Walasik, Małgorzata Domagała, Olga Majewska, Maria Janeczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: OSOBA FIZYCZNA

7.3.4) Miejscowość: ZALESIAKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSORCJUM Aldona Lewandowska

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kalina Świątek, Elżbieta Chybińska-Rychel, Marta Nowakowska, Karina Jenś, Łukasz Sierszeń, Anna Gosławska, Barbara Mrozińska – Bartoszek, Iwona Bober, Beata Bednarek, Kamila Chybińska, Wioletta Tasarz-Kowalska, Paulina Nąckiewicz, Anna Brzezowska, Magdalena Patocka, Ewa Kucharska-Słabik, Wioleta Łakoma, Jolanta Kowalska, Iwona Zygoń, Aldona Lewandowska, Elżbieta Wanat-Najgibauer, Katarzyna Nowakowska, Karolina Kmiecik, Wioleta Mucha, Aldona Wasiak, Anna Pluskota, Renata Humieniuk, Michalina Sarowska, Aleksandra Walasik, Małgorzata Domagała, Olga Majewska, Maria Janeczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: OSOBA FIZYCZNA

7.3.4) Miejscowość: ZALESIAKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSORCJUM ALDONA LEWANDOWSKA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kalina Świątek, Elżbieta Chybińska-Rychel, Marta Nowakowska, Karina Jenś, Łukasz Sierszeń, Anna Gosławska, Barbara Mrozińska – Bartoszek, Iwona Bober, Beata Bednarek, Kamila Chybińska, Wioletta Tasarz-Kowalska, Paulina Nąckiewicz, Anna Brzezowska, Magdalena Patocka, Ewa Kucharska-Słabik, Wioleta Łakoma, Jolanta Kowalska, Iwona Zygoń, Aldona Lewandowska, Elżbieta Wanat-Najgibauer, Katarzyna Nowakowska, Karolina Kmiecik, Wioleta Mucha, Aldona Wasiak, Anna Pluskota, Renata Humieniuk, Michalina Sarowska, Aleksandra Walasik, Małgorzata Domagała, Olga Majewska, Maria Janeczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: OSOBA FIZYCZNA

7.3.4) Miejscowość: ZALESIAKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSORCJUM ALDONA LEWANDOWSKA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kalina Świątek, Elżbieta Chybińska-Rychel, Marta Nowakowska, Karina Jenś, Łukasz Sierszeń, Anna Gosławska, Barbara Mrozińska – Bartoszek, Iwona Bober, Beata Bednarek, Kamila Chybińska, Wioletta Tasarz-Kowalska, Paulina Nąckiewicz, Anna Brzezowska, Magdalena Patocka, Ewa Kucharska-Słabik, Wioleta Łakoma, Jolanta Kowalska, Iwona Zygoń, Aldona Lewandowska, Elżbieta Wanat-Najgibauer, Katarzyna Nowakowska, Karolina Kmiecik, Wioleta Mucha, Aldona Wasiak, Anna Pluskota, Renata Humieniuk, Michalina Sarowska, Aleksandra Walasik, Małgorzata Domagała, Olga Majewska, Maria Janeczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: OSOBA FIZYCZNA

7.3.4) Miejscowość: ZALESIAKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSORCJUM ALDONA LEWANDOWSKA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kalina Świątek, Elżbieta Chybińska-Rychel, Marta Nowakowska, Karina Jenś, Łukasz Sierszeń, Anna Gosławska, Barbara Mrozińska – Bartoszek, Iwona Bober, Beata Bednarek, Kamila Chybińska, Wioletta Tasarz-Kowalska, Paulina Nąckiewicz, Anna Brzezowska, Magdalena Patocka, Ewa Kucharska-Słabik, Wioleta Łakoma, Jolanta Kowalska, Iwona Zygoń, Aldona Lewandowska, Elżbieta Wanat-Najgibauer, Katarzyna Nowakowska, Karolina Kmiecik, Wioleta Mucha, Aldona Wasiak, Anna Pluskota, Renata Humieniuk, Michalina Sarowska, Aleksandra Walasik, Małgorzata Domagała, Olga Majewska, Maria Janeczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: OSOBA FIZYCZNA

7.3.4) Miejscowość: ZALESIAKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19800 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19800 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KONSORCJUM ALDONA LEWANDOWSKA

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Kalina Świątek, Elżbieta Chybińska-Rychel, Marta Nowakowska, Karina Jenś, Łukasz Sierszeń, Anna Gosławska, Barbara Mrozińska – Bartoszek, Iwona Bober, Beata Bednarek, Kamila Chybińska, Wioletta Tasarz-Kowalska, Paulina Nąckiewicz, Anna Brzezowska, Magdalena Patocka, Ewa Kucharska-Słabik, Wioleta Łakoma, Jolanta Kowalska, Iwona Zygoń, Aldona Lewandowska, Elżbieta Wanat-Najgibauer, Katarzyna Nowakowska, Karolina Kmiecik, Wioleta Mucha, Aldona Wasiak, Anna Pluskota, Renata Humieniuk, Michalina Sarowska, Aleksandra Walasik, Małgorzata Domagała, Olga Majewska, Maria Janeczek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: OSOBA FIZYCZNA

7.3.4) Miejscowość: ZALESIAKI

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19800 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.