eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Istebna › Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Istebna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Istebna 1000

1.5.2.) Miejscowość: Istebna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-470

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@istebna.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dda3b75-772d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039682/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.3 Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022-2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://istebna.bip.info.pl/index.php?idmp=362&r=r

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
systemie miniPortal tj.:- dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z
dostępem do sieci Internet,- komputer klasy PC lub MAC lub Linux,- zainstalowana przeglądarka
internetowa Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 lub Mozilla Firefox od wersji 15 lub Google
Chrome od wersji 20 lub Microsoft Edge,- specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:• specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są
za pomocą protokołu TLS 1.2,• format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w
formacie HTML z kodowaniem UTF-8,• oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie
operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części
sekundy,• integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego
mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP
Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe
Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. Oferta powinna być sporządzona w
języku polskim w formacie danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ofertę
należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik
nr 1 do SWZ. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zalecenia (rekomendacje) Zamawiającego:
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne załącznikiem nr 2 do
„Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Szczegółowe wymagania
techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy następujące informacje:Administrator
danych, dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Istebna.
Kontakt do administratora: Istebna 1000, 43-470 Istebna, e-mail: urzad@istebna.eu tel.: +48 33 855 65
00.Inspektor ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się: pisemnie na ww. adres Urzędu Gminy Istebna lub na adres poczty elektronicznej:
iod@istebna.euCele przetwarzania danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wymiany
korespondencji w związku z wysłanym przez Państwa pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub
inną formą kontaktu. Cele te mogą wynikać z przygotowania umowy, zawarcie umowy, realizacja
umowy, a także w szczególności z realizacji obowiązków administratora wynikających z ustawy o
samorządzie gminnym.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe. Posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich
usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.Posiadają Państwo prawo żądania od
Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich kopii, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Zautomatyzowane przetwarzanie oraz profilowanie. W trakcie
przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg we wsi Istebna o łącznej długości– 1,7 km, z szacunkową liczbą 26 przejazdów w sezonie zimowym. W zadaniu ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg we wsi Istebna o łącznej długości– 8,13 km, z szacunkową liczbą 26 przejazdów w sezonie zimowym. W zadaniu ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wprowadzenia gotowości zimowej od jej zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 uPzp, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności zawodowej uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje sprzętem, który
posłuży do wykonania usługi tj.:
- dla zadania 1: Pojazd z pługiem i dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt
-dla zadania 2: Pojazd z pługiem i posyparką o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust.1 uPzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy do realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, o których mowa w pkt. 7.2.4, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
Z uwagi na informację (wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków) szczegółowe informacje dotyczące
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostały określone w pkt 15 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy pod następującymi warunkami:
1.1. zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia (umowy):
a) w przypadku nietypowych warunków pogodowych, które wymagają zmiany wyznaczonego okresu zimowego utrzymania,
b) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o ile wykonanie tych zamówień spowoduje konieczność
przedłużenia terminu realizacji zamówienia (umowy),1.2. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie):
a) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
b) w przypadku zmiany zakresu zamówienia, nie powodującego rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia zawartego
w SWZ - zmiana obmiarów poszczególnych usług,
1.3. zmiana zakresu wykonywanych usług:
a) w przypadku zmiany obmiarów poszczególnych usług,
1.4. zmiana podwykonawcy występującego po stronie Wykonawcy:
1.5. zmiana danych osobowych lub adresowych Wykonawcy,
1.6. zmiana przedstawiciela Stron Umowy, osób nadzorujących ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.
1.7. skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należytego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek
Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, e_puap://9q9jxl5w41/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Obligatoryjne podstawy wykluczenia art 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.