eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa środków do utrzymania czystości, dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków do utrzymania czystości, dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków do utrzymania czystości, dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad92eb05-6773-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447638/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.77.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości, dla niżej wymienionych miejsc prowadzenia działalności przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu:, zgodnie z załączonym Formularzem Cenowym – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ:
1) Dyrekcja, ul. Spychalskiego 34, Poznań,
2) Oddział Chwiałka, ul. Spychalskiego 34, Poznań,
3) Oddział Malta, ul. Wiankowa 3, Poznań,
4) Oddział Kasprowicza, ul. Wyspiańskiego 33, Poznań,
5) Oddział MOS, ul. Gdańska 1, Poznań,
6) Oddział Zaplecze Sportowe, ul. Krańcowa 98, Poznań,
7) Oddział Rataje, Os. Piastowskie 106 A, Poznań,
8) Oddział Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań,
9) Stadion Miejski, ul. Bułgarska 17, Poznań,
10) Pływalnia Rataje, os Piastowskie 55, Poznań,
11) Pływalnia Atlantis, os. Stefana Batorego 101, Poznań,
12) Pływalnia Miejska Winogrady, Os. Zwycięstwa 124, 61-646 Poznań.

Realizacja zamówienia następować będzie na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamawianego towaru w ramach poszczególnych asortymentów , z zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje zakup towaru o wartości stanowiącej 40% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze
Zamawiający wymaga, aby dostawy zamawianych towarów odbywały się na wskazane powyżej adresy, transportem i z rozładunkiem na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od przekazania Wykonawcy zamówienia, za pośrednictwem faxu lub e- mailem . Wszystkie dostarczone towary, winny posiadać wymagane prawem dopuszczenie do stosowania oraz atesty lub certyfikaty higieniczno- sanitarne wydane przez właściwe instytucje (np. PZH). Dostarczane towary w szczególności środki chemiczne muszą posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania.
Wszystkie zamawiane towary, winny posiadać ważne terminy przydatności do stosowania (co najmniej 12 m-cy od dnia dostarczenia).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionego asortymentu w jakości zgodnej z obowiązującymi normami jakościowymi, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach producenta z etykietą w języku polskim, zawierającą: nazwę producenta i pełny adres jego siedziby, nazwę, ilość produktu, skład produktu, sposób użycia, datę produkcji i datę trwałości produktu oraz adres/adres poczty elektronicznej/numer telefoniczny miejsca, w którym można uzyskać arkusz danych składników (dotyczy: detergentów).
Zamawiający w razie wątpliwości dotyczących właściwości dostarczonego asortymentu zastrzega sobie prawo do jego zbadania w laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku trzykrotnego wystąpienia niezgodności dostarczonego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych z zasadami bezpiecznego stosowania preparatów myjących i dezynfekujących oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego, pozwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego - zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.10.2015 roku o produktach biobójczych .
W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

33711900-6 - Mydło

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 273236,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 315240,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 273236,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „ALF” Klorek, Moskalik Sp. Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Nip 9950248050

7.3.3) Ulica: ul. Kąkolewska 27

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk WLKP

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 273236,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.