eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › świadczenie usług pocztowychOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usług pocztowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351597291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-037

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@powiat.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcpr.powiat.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług pocztowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca81dd14-770a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039377/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/pcprwkrakowie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal, pcpr@powiat.krakow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
b) Zamawiający informuje, iż przekazywanie oferty oraz dokumentów
i oświadczeń składanych wraz z ofertą odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal - Formularz do komunikacji).
c) Przekazywanie pozostałych dokumentów i oświadczeń może nastąpić
w sposób określony powyżej w lit. b) lub za pośrednictwem e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanego za pośrednictwem email
pisma lub dokumentu lub wiadomości.
d) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
e) Dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę za pośrednictwem miniPortalu przesyła się jako załączniki z wykorzystaniem Formularza do komunikacji. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
f) Adres skrzynki ePUAP: /5680nhhdjm/SkrytkaESP
g) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do: „Formularza do komunikacji”.
h) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
i) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
j) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
k) Identyfikator postępowania i link dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
1) Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel: 12 39-79-564, adres e-mail: pcpr@powiat.krakow.pl.
2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe to:
- numer telefonu: 12-39-79-564
- adres e-mail: ap-pcpr@powiat.krakow.pl
3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług pocztowych.
4) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie art. 275 oraz ar. 359 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia przedmiotu umowy oraz przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji. Kryterium ustalenia tego okresu jest konieczność przechowywania dokumentów zgodnie kategorią archiwalną.
6) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO) lub ograniczenia przetwarzania.
7) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, nie ma prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawa do przenoszenia swoich danych osobowych.
8) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Odbiorcy danych: podmioty świadczące asystę techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów, miniPortalu oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji akt oraz niszczenia dokumentacji archiwalnej.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest uniemożliwienie udziału w postępowaniu lub inne konsekwencje przewidziane w Ustawie Prawo zamówień publicznych.
11) Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa społeczna polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w trybie ekonomicznym i pilnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych oraz ich
ewentualnych zwrotów. Szczegółowy wykaz przesyłek i pozostałych usług objętych zamówieniem znajduje się w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia
wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający przyjmuje że: 1 pkt = 1 %
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
C - cena brutto - 60%
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
cena minimalna
C = ---------------------------------- x 60 pkt
cena badanej oferty
T – termin doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym - 40%
Sposób oceny:
• termin doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym: 1-2 dni robocze – 40 pkt
• termin doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym: 3-4 dni robocze – 20 pkt
• termin doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym: 5 dni roboczych i więcej – 0 pkt
Termin doręczenia rozumiany jest jako termin doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym do odbiorcy lub w przypadku nie zastania adresata termin zawiadomienia o próbie doręczenia przesyłki.
Za nie wskazanie w formularzu oferty terminu doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym, wykreślenie wszystkich wskazanych terminów doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym lub wykreślenie tylko jednego wskazanego terminu doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym oferta nie otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaproponował najdłuższy termin doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym tj. w czasie 5 dni roboczych.
N = C + T
gdzie:
N – łączna ilość punktów badanej oferty
C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena
T – ilość punktów badanej oferty w kryterium termin doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: T – termin doręczenia przesyłki listowej poleconej krajowej nadanej w trybie ekonomicznym

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041) lub posiada ustawowe zwolnienie z uzyskania ww. wpisu. Z treści wpisu musi wynikać, że obszar działania operatora obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicę.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada w/w uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (wzór) - wg zał. nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do rejestru
operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041.) lub posiada ustawowe zwolnienie z uzyskania ww. wpisu. Z treści wpisu musi wynikać, że obszar działania operatora obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) wypełniony formularz oferty - wg zał. nr 1 do SWZ (wzór);
b) wypełniony formularz cenowy – wg. Zał. Nr 2 do SWZ (wzór);
c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg zał. 4 do SWZ (wzór);
d) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – wg zał. 5 do SWZ (wzór);
e) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg zał. 6 do SWZ (wzór);
f) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
g) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji zawiera SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera/pełnomocnika o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg zał. nr 5 do SWZ (wzór).
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg. zał. nr 6 do SWZ (wzór).
6. Zgodnie z zapisami w części IV pkt 3 SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/ wspólników spółki cywilnej, dokumentu wymienionego w części IV w punkcie 3 lit. a) SWZ.
7. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub
od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w Projektowanych Postanowieniach Umowy - załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.