eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brodnica › Codzienny dowóz dzieci do szkół w ramach dowozów szkolnych - II postępowanie.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Codzienny dowóz dzieci do szkół w ramach dowozów szkolnych – II postępowanie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRODNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Brodnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-112

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 6128 42 500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@brodnica.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.brodnica.net.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Codzienny dowóz dzieci do szkół w ramach dowozów szkolnych – II postępowanie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73760067-76d8-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003609/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Codzienny dowóz dzieci do szkół w ramach dowozów szkolnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020r. poz. 344).Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt,
.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 pkt. 1 SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl (dalej
jako „Platforma”), dostępną pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie
dotyczącej danego postepowania (nie dotyczy składania ofert). W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy,
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: oswiata@brodnica.net.pl (nie dotyczy składania
ofert). Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do
sieci Internet, b) komputer klasy PC lub MAC, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, FireFox lub
Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format
plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp. W korespondencji kierowanej do
Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. Wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom
informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków,
zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w Rozdziale 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UG.OK.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przewozów szkolnych w okresie od 2 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku obejmujących dowóz uczniów do jednostek oświatowych, a w zakładanym okresie trwania umowy z Wykonawcą jest 184 dni nauki szkolnej, objętych dowozem.
Zamówienie obejmuje dowóz uczniów i wychowanków przedszkoli z wyznaczonych przez Zamawiającego punktów zbiórek na terenie poszczególnych miejscowości oraz odwóz do punktów zbiórek w poszczególnych miejscowościach uczniów lub wychowanków, którym organ prowadzący na podstawie art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zobowiązany jest zapewnić bezpłatny transport i opiekę w czasie drogi do szkoły autobusami stanowiącym własność Wykonawcy. Usługi dotyczą obsługi następujących jednostek oświatowych:
1. Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodnicy, ul. Główna 61, 63-112 Brodnica,
2. Szkoły Podstawowej im. gen. D. Chłapowskiego w Iłówcu, Iłówiec 16, 63-112 Brodnica,
3. Szkoły Podstawowej im. gen. J. Wybickiego w Manieczkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Manieczkach, Manieczki ul. Szkolna 6, 63-112 Brodnica,
4. Przedszkola w Manieczkach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Manieczkach, ul. Działkowa 2, 63-112 Brodnica.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia całkowitej ilości kilometrów z zastosowaniem prawa opcji o 20% wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 6 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe za 1 km zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym część Oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 %
Kryterium II – Dyspozycyjność (D)– waga 40%

Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1pkt.)

17.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60%
W ramach kryterium „Cena brutto” ocena ofert dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

C = cena brutto oferty najtańszej x 60 pkt.
cena brutto oferty ocenianej
gdzie: C - Wartość punktowa badanej oferty


Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlegać będzie cena brutto podana w ofercie.
2) Dyspozycyjność (D) – waga 40%

Kryterium „Dyspozycyjność” (D) dotyczy gotowości dostosowania się do zmiany rozkładu dowozów szkolnych, wymuszonych potrzebami szkoły w uzgodnieniu
z dyrekcją poszczególnych placówek. Zamawiający pod pojęciem „dzień” rozumie dzień roboczy:
W tym kryterium punktacja zostaje przydzielona poszczególnym oferentom zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi:
Skala od 0 - 40 punktów
1% = 1 pkt

40 punktów powiadomienie 1 dzień przed zmianą
32 punkty powiadomienie 2 dni przed zmianą
24 punkty powiadomienie 3 dni przed zmianą
16 punktów powiadomienie 4 dni przed zmianą
8 punktów powiadomienie 5 dni przed zmianą
0 punktów powiadomienie 6 dni i powyżej przed zmianą


Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Dyspozycyjność” to 40,00 pkt.

UWAGA:
a) „Dyspozycyjność” musi być określona w pełnych dniach.
b) Zamawiający ustala najkrótszy czas gotowości do zmiany rozkładu jako powiadomienie o zmianie na 1 dzień przed wprowadzeniem zmiany rozkładu.
c) Zamawiający ustala maksymalny czas gotowości do zmiany rozkładu jako powiadomienie o zmianie na 5 dni przed wprowadzeniem zmiany rozkładu.
d) Czas dyspozycyjności krótszy niż 1 dzień, dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jak 1 dzień.
e) W przypadku braku wskazania w ofercie czasu dyspozycyjności lub wskazania czasu powyżej 5 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W przypadku niewskazania czasu dyspozycyjności, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował dyspozycyjność powiadomienia na 6 dni przed zmianą i taka wartość zostanie wpisana do umowy z wybranym Wykonawcą.
f) Dyspozycyjność liczona jest od momentu telefonicznego powiadomienia Wykonawcy o konieczności zmiany rozkładu.
17.3 Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 17.2., obliczona wg wzoru:

O = C + D - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
D - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium dyspozycyjność
17.4 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

17.5 Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa do wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Wykonawca winien wykazać, że posiada licencję lub zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2 usługi dowozu uczniów lub wychowanków do jednostek oświatowych lub usługi przewozu o charakterze regularnym specjalnym o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (brutto). W przypadku usług nadal wykonywanych, wykonawca powinien wykazać, że czas trwania usługi wynosi co najmniej jeden rok szkolny lub rok kalendarzowy oraz wartość tych usług wynosi co najmniej 400 000,00 zł brutto,
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 5 osobami posiadających prawo jazdy kat. D zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby każda z osób uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 2 letnie doświadczenie w zakresie przewozu osób. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień.
c) Warunek ten w zakresie zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: łącznie 5 pojazdami posiadającymi co najmniej 50 miejsc siedzących każdy. Zamawiający wymaga, aby pojazdy Wykonawcy, którymi będzie świadczona usługa, były nie starsze niż z rocznika 2007
Miejsca siedzące to liczba miejsc na jaką zarejestrowany jest pojazd bez miejsc stojących.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 10.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1, 7.3 i 7.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - (wzór oświadczenie Wykonawcy stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
Dalsza część postanowień w tym postanowienia dot. dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w pkt. 10.5 -10.7 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. SWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) zezwolenia/koncesji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób,
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane – załącznik nr 6 do SWZ;
3) dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
4) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ;
5) wykazu pojazdów, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi pojazdami, markę pojazdu, typ, datę produkcji, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego – załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę
upoważnioną.
W terminie składania ofert określonym w pkt 15.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę
zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
• Wykonawcę,
• Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
c) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób
upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z
art. 266 PZP, o ile dotyczy,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 10.4. SWZ, jeżeli Wykonawca
wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;
(Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
e) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów, wypełniając informacje w formularzu oferty,
f) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) lub osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.
118 PZP - działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14.4.
lit e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 10.13.-10.22 SWZ,
g) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP – z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych
do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie nr rachunku 03 9048 0007 0000 3069 2000 0005 tytułem: UG.OK.271.17.2022 Codzienny dowóz dzieci do szkół w ramach dowozów szkolnych. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.4 Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.5 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
12.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.9 W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z
ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 10.3. obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci
oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców,
prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
dopuszcza:
1) aktualizację harmonogramu w zakresie przebiegu tras dowozów, ilości kilometrów dziennie, ilości dzieci do przewożenia
oraz godziny dowozu, uwzględniając aktualne potrzeby szkoły i opinie (zmiana nie wymaga podpisania aneksu i będzie
dokonywana poprzez pisemne - dopuszcza się skan dokumentu przesłany e-mailowo - poinformowanie Wykonawcy),
2) zmianę pojazdów, o których mowa w §3 ust. 1 na zasadach określonych w tym paragrafie (zmiana nie wymaga
podpisania aneksu i będzie dokonywana poprzez pisemne - dopuszcza się skan dokumentu przesłany e-mailowo – przez
Wykonawcę,
3) zmianę wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4) zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy cena paliwa wzrośnie lub zmaleje każdorazowo o ponad 15% w
stosunku do ceny z dnia podpisania umowy lub ceny z dnia podpisania aneksu w sprawie zmiany ceny,
5) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanek, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, a
których nie dało się przewidzieć w chwili składania oferty,
2. Zmiana określona w ust. 1 pkt. 3) obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawki
podatku.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 4), stawka za 1 km ulegnie zmianie proporcjonalnie do wysokości
zmiany cen paliwa i ustalonych dla danego typu pojazdu norm zużycia paliwa wg wzoru:
Cw - cena paliwa z dnia podpisania umowy x norma zużycia paliwa dla danego typu pojazdu / 100 Cd - pierwsza cena
paliwa przekraczająca 15% x norma zużycia paliwa dla danego typu pojazdu / 100
Kwota wzrostu = Cd – Cw.
Cena paliwa do porównania będzie brana ze strony internetowej e-petrol.pl na podstawie średniej ceny detalicznej paliw w
Polsce. Zmiana umowy, o której mowa powyżej może nastąpić nie wcześniej niż, po upływie dwóch miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej za wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego
paragrafu.
5. Cena paliwa w dniu podpisania umowy: ….zł/litr.
6. Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają lub
będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności: 1) przyjęte przez
Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych
oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń –
takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, 2) wykazanie wpływu
zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, 3)
szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności
propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
7. Zmiany mogą zostać wprowadzone po pozytywnej ocenie pisemnego wniosku złożonego przez stronę, od pierwszego
dnia następnego miesiąca w którym realizowana jest usługa, za wyjątkiem zmiany określonej w ust. 1 pkt 4.
8. Strony ustosunkują się pisemnie do złożonego wniosku. W przypadku jego akceptacji, zostanie podpisany aneks do
umowy.
Dalsza część postanowień zawarta w paragrafie 10 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/brodnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.