eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubawka › "Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce"Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003271870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 33

1.5.2.) Miejscowość: Lubawka

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 74 11 800

1.5.8.) Numer faksu: 75 74 11 800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mgops.lubawka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.lubawka.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5f81a5a-7704-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kompletną ofertę, o której mowa w pkt 15.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 15 grudnia 2022 r.
Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka, reprezentowany przez Kierownika, tel. (75)7411800,
a.2 Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Tomasza Więckowskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl lub za pomocą nr. telefonu 693337954, adres strony internetowej www.mgops.lubawka.eu
a.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na Świadczenie podstawowych usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
a.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
a.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
a.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
a.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
a.8 Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
5) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DME.261.11.2022.MM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie podstawowych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce w okresie 02.01.2023 r.- 29.12.2023 r. zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) w związku z art. 50 ust. 1 ustawy oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 11, i w związku z art. 50 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) na terenie Gminy Lubawka

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria oceny ofert są identyczne dla wszystkich części
1) Cena - 60%
2 ) „Doświadczenie zawodowe osoby pełniącej funkcję koordynatora usług” – 40 pkt.


Ad 1.1) Cena – 60 %
a) Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie jednostkowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę Formularza Oferty.
b) W kryterium „Cena” oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = • Max (C)
gdzie:
Pi (C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”;
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie podlegających odrzuceniu ofert;
Ci
cena oferty badanej “i”;
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60.

2 ) „Doświadczenie zawodowe osoby koordynatora usług” – 40 pkt.

Do obliczenia kryterium doświadczenie przyjęto następującą punktację, przy założeniu, że minimalny wymagany przez Zamawiającego okres wynosi 1 rok :
a) powyżej 1 roku do 3 lat – 10 pkt
b) powyżej 3 lat do 5 lat – 20 pkt
c) powyżej lat 5 – 40 pkt.

Łączna ilość punktów będzie liczona jako suma uzyskanych punktów w kryterium „cena” oraz
doświadczenie.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów (Pi), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby pełniącej funkcję koordynatora usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu
- nie podlegają wykluczeniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej.

dla Części 1

Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę opiekuńczą* w wymiarze min. 8000 h (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana / realizowana umowa). W przypadku, gdy Wykonawca na spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu wykaże nadal wykonywaną usługę opiekuńczą*, to na dzień składania ofert Wykonawca z tej umowy musi mieć zrealizowane minimum 8000h
* usługa opiekuńcza dotyczy usługi opiekuńczej w myśl art. 50 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Wykonawca winien pełnić funkcję lub musi dysponować co najmniej JEDNĄ osobę pełniącą funkcję koordynatora usług, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu usługami o podobnym charakterze i zakresie oraz posiadającą co najmniej wykształcenie średnie, która będzie koordynowała usługi i zapewniała ich ciągłość.

UWAGA: Wszystkie ww. osoby muszą biegle posługiwać się językiem polskim w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne komunikowanie się ze świadczeniobiorcami i osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej.

Dla Części 2

Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę opiekuńczą* w wymiarze min. 700 h (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana / realizowana umowa). W przypadku, gdy Wykonawca na spełnienie niniejszego warunku udziału w postępowaniu wykaże nadal wykonywaną usługę opiekuńczą*, to na dzień składania ofert Wykonawca z tej umowy musi mieć zrealizowane minimum 700h.

Wykonawca winien pełnić funkcję lub musi dysponować co najmniej JEDNĄ osobę pełniącą funkcję koordynatora usług, posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu usługami
o podobnym charakterze i zakresie oraz posiadającą co najmniej wykształcenie średnie, która będzie
koordynowała usługi i zapewniała ich ciągłość. ciągłość.


UWAGA: Wszystkie ww. osoby muszą biegle posługiwać się językiem polskim w takim stopniu, który umożliwia sprawne i skuteczne komunikowanie się ze świadczeniobiorcami i osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej.


Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.

Zamawiający oceniając warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454, 455 ustawy oraz projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubawka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.